854/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) nojalla:

1 luku

Paikalliskorotus

1 §
Paikalliskorotuksen perusarvot, virka- nimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet

Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteinä 1―3.

2 §
Puoliso- ja lapsikorotus

Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 20 prosenttia edustuston päällikön (vaativuustaso 1―3) paikalliskorotuksesta liitteen 1 ensimmäisen taulukon kuuden ensimmäisen rivin viroissa sekä palkkausryhmissä I―VI ja 20 prosenttia väliaikaisen asiainhoitajan paikalliskorotuksesta muussa tapauksessa.

Paikalliskorotuksen lapsikorotus on 12,5 prosenttia avustajan paikalliskorotuksesta.

3 §
Edustuston päällikön sijaisen paikallis- korotus

Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi, hänen paikalliskorotukseensa maksetaan tältä ajalta lisäys, jonka suuruus on 25 prosenttia asemapaikalla maksettavasta edustuston päällikön (vaativuustaso 4―6) paikalliskorotuksesta.

4 §
Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen

Puolisokorotusta maksetaan siitä lukien, kun puoliso on virkamiehen toimikauden alkaessa tai sen jälkeen saapunut asemapaikalle.

Jos puoliso on väliaikaisesti poissa asemapaikalta, ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, kun puoliso on muuttanut virkamiehen Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä tai sen jälkeen pysyvästi asemapaikkaan. Väliaikaisena poissaolona ei pidetä aikaa, jonka puoliso on virkamiehen mukana virkamatkalla tai itse edustuston tai ulkoasiainministeriön määräämällä virkamatkalla.

Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta. Puolison katsotaan muuttaneen pois asemapaikalta jo siitä hetkestä, jona puoliso poistuu asemapaikasta vuosiloman tai muun syyn vuoksi eikä enää palaa asemapaikalle.

Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä.

2 luku

Varustautumiskorvaus

5 §
Varustautumiskorvaus

Virkamiehen tehtävän asettamien vaatimusten perusteella määritellyt varustautumiskorvausten määrät ovat tämän asetuksen liitteenä 4. Korvausta maksetaan tästä määrästä:

1) 100 prosenttia, jos virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran tai jos virkamies määrätään ensimmäisen kerran diplomaattisen edustuston tai lähetetyn pääkonsulin johtaman pääkonsulaatin päällikön tehtävään;

2) 75 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut seitsemän vuotta;

3) 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut viisi vuotta; ja

4) 30 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut kolme vuotta.

Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu väliaikaista poissaoloa lukuunottamatta samassa taloudessa virkamiehen kanssa yli vuoden ajan.

Korvausta voidaan maksaa 1 momentissa säädetystä poiketen, jos virkamiehen tehtävät muuttuvat olennaisesti entistä vaativammiksi.

6 §
Varustautumiskorvauksen maksaminen

Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puolison tai lapsen osuus varustautumiskorvauksista maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle.

3 luku

Muuttokorvaus

7 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen suuruus määräytyy kuljetuskustannusten, pakkauksen, purkauksen, vakuutuksen ja välivarastoinnin perusteella ottaen huomioon virkamiehen tehtävän asettamat vaatimukset ja mukana seuraavat perheenjäsenet. Korvausten perusteena olevat muuttokuutioiden enimmäismäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokorvaukseen oikeuttavien muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä.

Määräaikaisen avustajan korvausten perusteena oleva muuttokuutioiden enimmäismäärä on 8 kuutiometriä, jos määräaikaisen avustajan toimikausi asemapaikassa jatkuu alle yhden vuoden ajan.

Asemapaikalla olevaan kokonaan tai osittain kalustettuun asuntoon muutettaessa ja virkamiehen alle yhden vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta määrää ulkoasiainministeriö.

Asemapaikan sisällä tapahtuvat muutot korvataan esitettyjä tositteita vastaan.

Muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6.

8 §
Muuttokorvauksen maksaminen

Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta.

4 luku

Asuntokorvaus

9 §
Asumiskustannukset

Asuntokorvauksen perusteena oleviin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, puhelimen asennus- ja perusmaksut, asuntoon kuuluvan autotallin maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät asumiskustannukset.

Jos virkamiehellä on käytettävissään autotalli, autotallipaikka tai katettu autopaikka, häneltä peritään 35 euroa kuukaudessa.

10 §
Asuntokorvaus väliaikaisesta asumisesta

Asuntokorvauksena maksetaan väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun tämän asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei vielä ole virkamiehen käytettävissä.

5 luku

Koulutuskorvaus

11 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan ulkomaanedustuksen korvauksista säädetyn lain (596/2006) voimaantuloa seuraavan lukuvuoden alusta kutakin lasta kohden 250 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamieheltä peritään ulkomaanedustuksen korvauksista säädetyn lain (596/2006) voimaantuloa seuraavan lukuvuoden alusta 250 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun.

Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään 2 270 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan.

Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.

Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.

6 luku

Matkakorvaukset

12 §
Muuttomatkakorvaus

Muualta kuin Suomesta tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen tai asemapaikalle muutettaessa voidaan muuttomatkakorvaus maksaa enintään sen suuruisena, mitä asemapaikan ja Suomen välisestä muuttomatkasta olisi maksettu.

Korvaukset maksetaan virkamiehen tekemän matkalaskun perusteella ja esitettyjä tositteita vastaan.

13 §
Kotilomamatkakorvaus

Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta virkamiehen asemapaikalta Suomeen aiheutuneista kustannuksista maksetaan virkamiehelle kotilomamatkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti kuitenkin niin, että päivärahoja ei makseta eikä Suomessa oleskelusta aiheutuvia muitakaan kustannuksia korvata.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana viettää kotilomamatkallaan varsinaisesta vuosilomastaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa. Mukana seuraavan perheenjäsenen ja kotiapulaisen matkasta maksettavan korvauksen edellytyksenä on vastaavasti, että hän korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana matkallaan oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa.

14 §
Tapaamismatkakorvaus

Perheenjäsenen edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virkamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka virkamiehen matkasta asemapaikalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle aiheutuneista matkakuluista maksetaan virkamiehelle korvaus.

Korvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta matkasta vuodessa.

Jos puolisot on virkamiehinä määrätty eri asemapaikoille, heillä on oikeus yhteensä enintään kahteen edestakaiseen matkaan vuodessa.

Jos virkamies käyttää tapaamismatkan perheenjäsenen tai perheenjäsenten sijasta, hänellä on oikeus yhteensä enintään kahteen tapaamismatkaan vuodessa.

Virkamiehellä tai perheenjäsenellä on oikeus enintään yhteen edestakaiseen matkaan sinä vuonna, jolloin virkamies muuttaa Suomesta tai Suomeen taikka perheenjäsen asemapaikalle tai asemapaikalta.

15 §
Kuolemantapauksen johdosta maksettava matkakorvaus

Virkamiehelle maksetaan edestakaisesta matkasta asemapaikalta Helsinkiin aiheutuneista kustannuksista:

1) virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos perheenjäsen on kuollut;

2) mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos virkamies on kuollut;

3) virkamiehen ja mukana seuraavan puoli-son matkakulut, jos virkamiehen tai puolison vanhempi on kuollut;

4) virkamiehen matkakulut, jos virkamiehen huollettavana ollut muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehen lapsi on kuollut; ja

5) puolison matkakulut, jos puolison huollettavana ollut muu kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettu puolison lapsi on kuollut.

16 §
Kotiapulaisen matkakorvaukset

Virkamiehelle maksetaan kotiapulaisen muuttomatkasta Suomesta asemapaikalle, asemapaikalta toiselle tai asemapaikalta Suomeen aiheutuneet matkakulut ja enintään 20 kilogrammaa painavan muuttotavaran kuljetuskustannukset saattamattomana matkatavarana.

7 luku

Muut korvaukset

17 §
Edustuskorvaus

Virkatehtävänä järjestetystä edustustilaisuudesta maksettavat edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä 7.

18 §
Olosuhdekorvaus

Olosuhdekorvausta maksetaan niissä asemapaikoissa, joille on tämän asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta.

Olosuhdekorvauksen maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä tässä asetuksessa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta.

8 luku

Erinäiset säännökset

19 §
Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä tai virkamiehenä ja lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus 12,5 prosentilla alennettuna.

20 §
Korvausten maksuvaluutta

Ulkoasiainministeriö päättää, missä valuutassa korvaukset maksetaan.

21 §
Korvausmäärien tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetut korvausten määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi

22 §
Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta

Lautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista neljä edustaa ulkoasiainministeriötä, kaksi valtiovarainministeriötä ja kaksi ulkoasiainministeriön henkilöstöä. Kullekin jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen. Yksi ulkoasiainministeriötä edustava jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Lautakunnan sihteereinä toimivat ulkoasiainministeriön määräämät virkamiehet. Lautakunnassa voi olla pysyviä asiantuntijoita.

23 §
Ratkaisuvalta

Edustusto ratkaisee asunnon valintaan, asuntokorvauksen maksamiseen, kotilomamatkoihin, tapaamismatkoihin, muihin kuin omalla autolla tehtyihin muuttomatkoihin sekä edustuskorvauksiin liittyvät asiat.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Osastopäällikkö
Ulla Väistö

Liitteet 1-8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.