853/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 1, 2 ja 4 momentti ja 12 §:n 3 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti ja 10 §:ään uusi 2―4 momentti, jolloin muutettu 2 ja 4 momentti sekä nykyinen 3 momentti siirtyvät 5―7 momentiksi, seuraavasti:

6 §
Varustautumiskorvaus

Tarkemmat säännökset varustautumiskorvauksen määristä ja määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

7 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä muutettavan matkan perusteella. Korvattavien muuttokuutioiden määristä sekä muuttokuutioiden ja -reittien korvausmääristä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.


10 §
Matkakorvaukset

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten muuttomatkoista ja Suomeen kohdistuvista kotilomamatkoista, virkamiehen ja asemamaan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen tapaamismatkoista sekä lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista.

Oikeus korvaukseen edestakaisesta kotilomamatkasta on joka toinen vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopassa, ja joka vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopan ulkopuolella. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi se, että virkamiehen toimikausi asemapaikalla on alkanut viimeistään korvausvuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä, sekä yhtäjaksoisesti Suomessa vietettävä kohtuullinen vuosiloma- tai muu oleskelujakso, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen muuttaa Suomeen tai jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamiehen virkasuhde päättyy.

Virkamies voi saada tapaamismatkakorvausta enintään kahdesta virkamiehen tai asemapaikan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta vuodessa. Tarkemmat säännökset korvattavista matkoista ja korvauksen määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

Edellä 1 momentissa mainitulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa lain 2 §:ssä tarkoitettua perheenjäsentä, virkamiehen tai hänen puolisonsa vanhempaa taikka virkamiehen tai hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta kuin tämän lain 2 §:n perusteella perheenjäseneksi katsottavaa lasta. Kuolemantapauksen johdosta tehdyn matkan korvattavia kustannuksia ovat virkamiehen, hänen puolisonsa tai muun mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Oikeus matkakorvaukseen virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on mukana seuranneella perheenjäsenellä. Oikeus korvaukseen on saman kuolemantapauksen yhteydessä enintään yhdestä edestakaisesta matkasta ja vain, jos virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen ei saa korvausta yksityisesti ottamansa vakuutuksen perusteella.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista kotiapulaisen muuttomatkoista ja yhdestä vuosittaisesta Suomen ja asemapaikan välisestä edestakaisesta matkasta (kotiapulaisen kotilomamatka) aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Edellytyksenä kotiapulaisen kotilomamatkan korvaamiselle on lisäksi, että kyseisen kalenterivuoden aikana ei korvata kotiapulaisen muuttomatkaa ja että kotiapulaisen palvelussuhde jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Kotiapulaisen kotilomamatkan korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että kotiapulainen oleskelee matkallaan Suomessa yhtäjaksoisesti kohtuullisen ajan, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella.


Edellä 1―5 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ja 6 momentissa tarkoitettuihin päivärahoihin noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

12 §
Olosuhdekorvaus

Korvaukseen oikeuttavista asemapaikoista sekä korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 139/2006
HaVM 15/2006
EV 101/2006

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.