755/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Rautatieviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatieviraston perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden hyväksyminen käytettäväksi valtion rataverkolla;

2) liikkuvan kaluston rekisteröinti- tai katsastuspäätös;

3) liikkuvan kaluston rekisteröinti tietojärjestelmään;

4) liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus;

5) yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty käyttöönottolupa;

6) erivapaus terveydentilaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista;

7) erivapaus koulutus- ja muista kelpoisuusvaatimuksista, sekä

8) työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rautatievirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) joukkoliikenteen tarkastusmaksutoiminta;

2) uuden liikkuvan kaluston ja ratalaitteen käyttölupa;

3) rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottolupa ja käyttöönottoluvan muuttaminen;

4) ilmoitetun laitoksen nimeäminen ja nimeämisen peruuttaminen;

5) rautatielain 55 §:ssä tarkoitettu liikennöintilupa;

6) rautatielain 52, 57, 58 tai 65 §:ssä tarkoitetun asian käsittely Rautatievirastossa tai Rautatieviraston päätös tällaisesta asiasta;

7) liikenteenohjauspalveluille ja rautateiden liikkuvan kaluston katsastuspalveluille rautatielain 60 §:ssä asetetut vaatimukset niiden tarkastaminen sekä hyväksynnästä annettava päätös;

8) rautatieyrityksen turvallisuustodistuksen ja Ratahallintokeskuksen turvallisuusluvan myöntäminen ja hyväksyminen sekä muuttaminen tai peruuttaminen;

9) turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkastaminen ja hyväksymistä koskeva päätös;

10) valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002) 32 §:ssä tarkoitetun turvallisuusselvityksen tarkastaminen ja hyväksyminen, sekä

11) poikkeuksen hakeminen Euroopan yhteisöjen komissiolta sekä hakemusta varten esitettyjen perusteiden tutkiminen Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY 7 artiklan mukaisesti ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/16/EY 7 artiklan mukaisesti.

Tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta suoritteesta peritään toiminnasta aiheutuvat erilliskustannukset, joihin lisätään tarkastustoimen osuus Rautatieviraston hallintokuluista. Saman momentin 2―11 kohdassa tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan ja kiinteähintaisen tuntiveloituksen perusteella. Omakustannusarvon mukainen tuntiveloitus on 96 € sekä ensimmäiseltä tunnilta että kultakin alkavalta lisätyötunnilta. Lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen mahdollisesti liittyvät asiantuntijakustannukset sekä valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

4 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Rautatievirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) yhteentoimivuuden osatekijöiden arviointi kansallisten säännösten perusteella;

2) erikseen tilatut tarkastukset;

3) painotuotteet ja muu tietoaineisto;

4) valokopiot, sähköiset tallenteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen, sekä

5) muu toimeksiantoon perustuva Rautatieviraston suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Rautatievirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu maksu voidaan jättää perimättä valtion rataverkolla liikkuvan, käytössä olevan museokaluston hyväksymisestä käytettäväksi valtion rataverkolla, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen pääasiallisesti ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008 saakka.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Liite

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet:

1) Käytössä olevan liikkuvan kaluston ja ratalaitteiden hyväksyminen käytettäväksi valtion rataverkolla 96,00 euroa

2) Liikkuvan rautatiekaluston rekisteröinti- tai katsastuspäätös 96,00 euroa

3) Kalustoyksikön rekisteröinti tietojärjestelmään oheisen taulukon mukaan:

Rekisteröinti Määrä Hinta Hinta/yksikkö
Rekisteröinti tietojärjestelmään ensimmäiset 50 kpl 50 €/kpl
Rekisteröinti tietojärjestelmään seuraavat 50 kpl 5 €/kpl
Rekisteröinti tietojärjestelmään loput 2,5 €/kpl
Rekisteristä poistosta ei peritä maksua

4) Jatkuvan kunnossapidon katsastuksesta peritään 20 euroa/kalustoyksikkö

5) Yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetyistä teknisistä käyttöluvista peritään 96,00 euroa kalustoyksikköä kohden

6) Erivapaus terveydentilaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista 166,00 euroa

7) Erivapaus koulutus- ja muista kelpoisuusvaatimuksista 96,00 euroa

8) Työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen 166,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.