687/2006

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä 12 päivänä helmikuuta 1999 annetun lain (165/1999) 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 11 §:n otsikko sekä 13 ja 14 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti laissa 228/2002 ja 13 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 11 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Siirron kohteena on eläkeoikeus, joka henkilölle on karttunut työ-, virka- tai muusta palvelussuhteesta tai yrittäjätoiminnasta työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa, sellaisena kuin se on ollut voimassa työntekijän eläkelain tullessa voimaan, mainittujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen perusteella taikka työntekijän eläkelain (395/2006) perusteella.

4 §
Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoikeus

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavassa henkilöstöasetuksessa tarkoitetulla henkilöllä on henkilöstöasetuksen ja tämän lain mukaisesti oikeus siirtää Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläkeoikeus.

Siirron kohteena on eläkeoikeus, joka on karttunut siirtoon oikeutetulle siirtomäärän laskentapäivään mennessä, tarkistettuna työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisesti. Siirto koskee myös työntekijäin eläkelain 11 §:n, sellaisena kuin se on ollut voimassa työntekijän eläkelain tullessa voimaan, maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 11 §:n, sellaisena kuin se on ollut voimassa lain 655/2000 tullessa voimaan, ja yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 §:n, sellaisena kuin se on ollut voimassa lain 656/2000 tullessa voimaan, mukaisia lisäetuja lukuun ottamatta hautausavustusta. Siirrettävä eläkeoikeus käsittää työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 3―5 ja 7―9 kohdassa, sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa työntekijän eläkelain tullessa voimaan, mainittujen lakien, eläkeohjesäännön, eläkesääntöjen ja työntekijän eläkelain mukaiset eläkeoikeudet yhteensovitettuina ja muunnettuina vastaamaan eläkeoikeutta 63 vuoden iässä sen mukaisesti, mitä valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain (679/2004) voimaantulosäännöksissä ja kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain (713/2004) voimaantulosäännöksissä säädetään.


9 §
Siirron toteuttaminen

Eläketurvakeskus antaa päätöksen Euroopan yhteisöihin siirrettävästä määrästä, joka sisältää siirtomäärän ja sille 6 §:n mukaisesti laskettavan koron. Päätös annetaan sen jälkeen, kun 7 §:ssä tarkoitetut päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi tai, jos on haettu lainvoimaisen päätöksen poistamista, sen jälkeen kun muutoksenhakuelin on antanut ratkaisunsa poistamista koskevaan hakemukseen.


11 §
Muutoksenhaku ja päätöksen poistaminen

Jos tässä laissa tarkoitettu eläkelaitoksen eläkeoikeuden määrää tai Eläketurvakeskuksen siirrettävää eläkeoikeutta ja rahoitusosuuksia koskeva päätös perustuu väärään tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi Eläketurvakeskuksen tai asianomaisen eläkelaitoksen taikka siirtoa hakeneen hakemuksesta varattuaan muille asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, ilmenee uutta selvitystä, Eläketurvakeskuksen tai asianomaisen eläkelaitoksen on tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää evätyn edun taikka myöntää edun aikaisempaa suurempana. Myös asianomainen muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Tässä momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 1 momentissa säädetään.

13 §
Palauttamisen oikeusvaikutukset

Palautetun eläkeoikeuden perusteella henkilöllä on oikeus soveltuvin osin valtion eläkelain (280/1966) 1 §:n 4 momentissa tarkoitettua uutta edunsaajaa koskevien säännösten mukaiseen eläkkeeseen, ei kuitenkaan vanhuuseläkkeeseen ennen 63 vuoden ikää eikä varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ennen 62 vuoden ikää. Palautetun eläkeoikeuden perusteella myönnettävää eläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi ei lueta valtion eläkelain 5 a §:ssä tarkoitettua tulevaa aikaa eikä tulevan ajan ansioissa oteta huomioon palautusmäärää.

14 §
Muutoksenhaku

Jos eläkkeensaaja katsoo, ettei hänelle tämän luvun perusteella myönnetty eläke ole tämän lain mukainen, hän voi hakea päätökseen muutosta tai lainvoimaisen päätöksen poistamista siten kuin valtion eläkelaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä lakia sovelletaan eläkeoikeuden siirtoon ja palautukseen, jos siirtomäärän laskentapäivä tai palautuspäivä on 1 päivä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen.

Myös ennen tämän lain voimaantuloa palautetun eläkeoikeuden perusteella henkilöllä on oikeus 13 §:n 1 momentissa tarkoitettuun eläkkeeseen aikaisintaan 63 vuoden iässä ja varhennettuun vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 62 vuoden iässä.

HE 63/2006
StVM 11/2006
EV 73/2006

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.