668/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Rautatievirastosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Rautatievirastosta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1094/2005) 3 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Rautatievirastosta annetussa laissa (1094/2005) säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi Rautatievirasto:

1) huolehtii rautatielaissa (555/2006) sille säädetyistä tehtävistä;

2) huolehtii rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetussa laissa (1167/2004) sille säädetyistä tehtävistä;

3) toimii vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuna vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia valvovana viranomaisena;

4) huolehtii muista sille laissa säädetyistä tai lain nojalla määrätyistä tehtävistä;

5) seuraa ja edistää toimialansa kehitystä sekä osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.

2 §
Rautatieviraston organisaatio

Rautatieviraston päällikkönä on ylijohtaja. Rautatieviraston muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä. Ylijohtaja voi nimetä Rautatieviraston asioiden valmistelua ja päätöksentekoa avustamaan neuvottelukuntia.

3 §
Rautatieviraston virkamiesjohto

Rautatievirastoa johtaa ja sen toiminnasta vastaa ylijohtaja apunaan muut viraston johtotehtävissä olevat virkamiehet.

Viraston johtotehtävissä olevat virkamiehet vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja kehittämisestä.

4 §
Asioiden ratkaiseminen

Rautatievirastolle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies, jolle toimivalta asian ratkaisemiseen on Rautatieviraston työjärjestyksellä annettu.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta ja välittömästi hänen alaisinaan toimivilta viraston johtoon kuuluvilta virkamiehiltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamistaitoa. Ylijohtajalta vaaditaan lisäksi johtamiskokemusta.

6 §
Virkojen perustaminen sekä henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ylijohtaja päättää Rautatieviraston virkojen perustamisesta lukuun ottamatta viraston ylijohtajan virkaa.

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

7 §
Virkavapaus

Ylijohtajalle virkavapauden myöntää liikenne- ja viestintäministeriö. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei se perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen. Virkavapauden muulle henkilöstölle myöntää ylijohtaja.

8 §
Asian valvonta

Rautatievirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Rautatievirastolle kuuluvissa asioissa.

9 §
Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Rautatieviraston organisaatiosta, tehtävänjaosta, henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä antaa ylijohtaja viraston työjärjestyksessä.

10 §
Yhteistyö rautatieturvallisuusasioissa

Rautatievirasto huolehtii rautatieturvallisuuteen liittyvästä yhteistyöstä Ratahallintokeskuksen, rautatieyritysten ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.