596/2006

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) puolisolla virkamiehen aviopuolisoa tai virkamiehen kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi;

2) lapsella:

a) virkamiehen alle 18-vuotiasta lasta, jonka huoltaja virkamies on ja joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään;

b) puolison alle 18-vuotiasta lasta, jonka huoltaja puoliso on, joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään ja joka asuu tai on asunut samassa taloudessa virkamiehen kanssa;

c) virkamiehen alle 20-vuotiasta lasta, jonka huoltaja virkamies oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta, joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään ja joka päätoimisesti opiskelee lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa;

d) puolison alle 20-vuotiasta lasta, jonka huoltaja puoliso oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta, joka ei ansaitse elatustaan omalla työllään, joka päätoimisesti opiskelee lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja joka asuu tai on asunut samassa taloudessa virkamiehen kanssa; tai

e) samassa taloudessa virkamiehen kanssa asuvaa virkamiehen tai puolison 18 vuotta täyttänyttä lasta, jonka huoltaja virkamies tai puoliso oli ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta ja joka sairauden, vian tai vamman vuoksi ei kykene elättämään itseään omalla työllään;

3) perheenjäsenellä puolisoa tai lasta;

4) mukana seuraavalla perheenjäsenellä puolisoa tai lasta, joka pysyvästi, vähintään kuuden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti oleskelee asemapaikassa ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa;

5) kotiapulaisella kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetussa laissa (951/1977) tarkoitettua työntekijää, joka on työsopimussuhteessa virkamieheen ja joka välittömästi ennen palvelussuhteen alkamista asui Suomessa;

6) asemapaikalla edustuston sijaintipaikkaa; ja

7) asemamaalla edustuston sijaintivaltiota.

3 §
Ratkaisuvalta

Tässä laissa säädettyjen korvausten myöntämisestä päättää ulkoasiainministeriö, jollei ulkoasiainministeriön asetuksella ratkaisuvaltaa anneta edustustolle.

2 luku

Korvaukset

4 §
Paikalliskorotus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustuksen asemapaikalla suoritetusta työstä ja paikallisista olosuhteista johtuvista erityisistä menoista (paikalliskorotus) siltä ajalta, jolloin virkamiehen virkapaikkana on ulkomaanedustuksen asemapaikka. Ulkomaanedustukseen siirryttäessä paikalliskorotusta maksetaan siitä lukien, kun virkamies on toimikauden alkaessa saapunut asemapaikalle hoitamaan virkatehtäviään.

Paikalliskorotuksen suuruus määräytyy siten, että virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten sekä virkamiehen perheellisyyden perusteella määritelty paikalliskorotuksen perusarvo kerrotaan asemapaikan hintatasoon perustuvalla kalleuskertoimella ja valuuttakertoimella.

Paikalliskorotuksen perusarvoista, kalleuskertoimista ja virkanimikkeiden rinnastuksista säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Valuuttakerroin määräytyy ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan.

Virkamiehellä on oikeus saada paikalliskorotukseen korotus hänen mukanaan seuraavan puolison perusteella (paikalliskorotuksen puolisokorotus). Virkamiehellä on lisäksi oikeus saada paikalliskorotukseen korotus lapsen perusteella (paikalliskorotuksen lapsikorotus). Puolisokorotuksen ja lapsikorotuksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Oikeus lapsikorotukseen on kuitenkin vain opintotukilain (65/1994) nojalla myönnetyn opintorahan määrän ylittävältä osalta.

Virkamiehellä on oikeus puolisokorotukseen myös siltä ajalta, jonka puoliso on väliaikaisesti poissa asemapaikalta, jos puolison väliaikainen poissaolo kestää enintään 120 vuorokautta vuodessa tai, jos puoliso oleskelee asemapaikalla yhteensä alle vuoden, enintään 10 vuorokautta kuukaudessa.

5 §
Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus

Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi yli viideksi arkipäiväksi tai yli seitsemäksi kalenteripäiväksi, on hänellä tältä ajalta oikeus saada paikalliskorotukseensa lisäys, jos edustuston päällikkö on estynyt hoitamasta tehtäviään vuosiloman, lomarahavapaan, virkavapauden, asemamaan ulkopuolelle suuntautuvan virkamatkan tai myönnettyjen virkapäivien vuoksi taikka jos edustusto on ilman vakinaista päällikköä. Oikeus lisäykseen viimeksi mainitussa tapauksessa on siihen saakka, kunnes uudeksi edustuston päälliköksi määrätty virkamies on ryhtynyt tehtäväänsä. Lisäys lasketaan prosenttiosuutena asemapaikalla maksettavasta tehtäväluokan mukaisesta paikalliskorotuksesta. Tässä tarkoitetusta prosenttiosuudesta ja tehtäväluokasta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

6 §
Varustautumiskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustukseen siirtymisestä johtuvia välttämättömiä hankintoja varten (varustautumiskorvaus), jos virkamies siirron yhteydessä muuttaa asemapaikalle asemamaan ulkopuolelta ja hänen toimikautensa asemapaikalla kestää vähintään yhden vuoden.

Varustautumiskorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten sekä virkamiehen perheellisyyden ja sen mukaan, kuinka pitkä aika edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirrosta on kulunut.

7 §
Muuttokorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus ulkomaanedustuksen asemapaikalle tai asemapaikalta Suomeen siirtymisestä johtuvista hänen omansa tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen henkilökohtaisen matkatavaran ja koti-irtaimiston pakkaamis-, kuljetus-, purkamis-, välivarastointi- ja vakuutuskustannuksista (muuttokorvaus), jos virkamiehen toimikausi asemapaikalla kestää vähintään yhden vuoden. Virkamiehen toimikauden päättyessä muuttokorvauksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies, tai mukana seuraavan perheenjäsenen muuttokorvauksen osalta perheenjäsen, muuttaa asemapaikalta kolmen kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden päättymisestä. Jos edellä tarkoitettu perheenjäsen on koulua käyvä lapsi, edellytyksenä kuitenkin on, että lapsi muuttaa asemapaikalta viimeistään viipymättä sen lukukauden päätyttyä, jonka kuluessa virkamiehen toimikausi päättyi.

Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä muutettavan matkan perusteella. Korvattavien muuttokuutioiden määristä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

Jos asemapaikalle muutetaan muualta kuin Suomesta tai virkamiehen edellisestä asemapaikasta, muuttokorvaus on kuitenkin enintään Suomen ja asemapaikan välisestä muutosta suoritettavan muuttokorvauksen suuruinen. Virkamiehen ulkoasiainhallinnon toimikauden päättyessä suoritettava muuttokorvaus on enintään Suomeen muuttamisesta suoritettavan muuttokorvauksen suuruinen.

Alle vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta on voimassa, mitä edellä muuttokorvauksesta on säädetty. Korvauksen suuruuden määräytymisperusteena otetaan kuitenkin huomioon 2 momentissa säädettyjen seikkojen lisäksi toimikauden pituus.

8 §
Asuntokorvaus

Ulkomaanedustuksen tehtävään määrätyllä virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikalla asumisesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista (asuntokorvaus). Asumiskustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan olosuhteet, virkamiehen virkanimike tai tehtävän vaatimukset sekä virkamiehen perheellisyys. Asuntokorvauksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

9 §
Koulutuskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänen mukanaan seuraavan lapsen esi-, perus-, lukio- ja ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos virkamiehen toimikausi kestää vähintään yhden vuoden (koulutuskorvaus). Virkamiehellä on oikeus saada korvaus esiopetuskustannuksista kuitenkin vain, jos opetusta saava lapsi on täyttänyt viisi vuotta ja kysymys on ensimmäiselle varsinaista koululuokkaa välittömästi edeltävälle luokalle annettavasta sellaisesta opetuksesta, jonka saaminen on lapsen koulunkäynnin kannalta perusteltua. Oikeus koulutuskorvauksen saamiseen päättyy sen lukukauden lopussa, jonka aikana lapsi täyttää 20 vuotta.

Korvattavien kustannusten kohtuullisuutta harkittaessa otetaan huomioon asemapaikan erityiset olosuhteet, opetuksen taso ja sisältö sekä opetuskielen ja koulujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus lapsen aikaisemman koulunkäynnin ja jatkokoulutusmahdollisuuksien kannalta. Oppimateriaalin hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

Virkamiehellä on oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu koulutuskorvaus myös kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen osalta koulun lukuvuoden ajalta. Koulutuskorvauksen perusteena oleviin kustannuksiin luetaan mukaan myös sisäoppilaitosmaksut. Koulutuskorvauksen enimmäismäärästä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

Virkamiehellä on oikeus saada koulutuskorvausta Suomessa koulua käyvän lapsen perusteella siten kuin tässä momentissa säädetään, jos virkamiehen toimikausi asemapaikalla kestää vähintään yhden vuoden. Ulkoasiainministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä. Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin enintään ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävä enimmäismäärä.

10 §
Matkakorvaukset

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten muuttomatkoista, kotilomamatkoista Suomeen, tapaamismatkoista perheenjäsenen asuessa asemamaan ulkopuolella ja lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista.

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista kotiapulaisen muuttomatkoista ja yhdestä vuosittaisesta Suomen ja asemapaikan välisestä edestakaisesta matkasta (kotiapulaisen kotilomamatka) aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Edellytyksenä kotiapulaisen kotilomamatkan korvaamiselle on lisäksi, että kyseisen kalenterivuoden aikana ei korvata kotiapulaisen muuttomatkaa ja että kotiapulaisen palvelussuhde jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle.

Muuttomatkan ajalta virkamiehellä ja hänen mukanaan seuraavilla perheenjäsenillä on oikeus päivärahaan. Lapsen muuttomatkan osalta päiväraha on kuitenkin vain 50 prosenttia virkamiehelle maksettavasta määrästä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ja 3 momentissa tarkoitettuihin päivärahoihin noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.

11 §
Edustuskorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkatehtäviin liittyvien edustustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvista ja muista edustamiseen liittyvistä kustannuksista (edustuskorvaus). Edustuskorvaus määräytyy tosiasiallisten kustannusten tai yksikköhintojen perusteella. Tarkemmat säännökset edustuskorvauksen määräytymisestä ja yksikköhinnoista annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

12 §
Olosuhdekorvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asemapaikan etäisyyteen, terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavista haitallisista olosuhteista (olosuhdekorvaus).

Virkamiehellä on oikeus saada olosuhdekorvaukseen korotus mukana seuraavan puolison (olosuhdekorvauksen puolisokorotus) ja mukana seuraavan lapsen (olosuhdekorvauksen lapsikorotus) perusteella.

Korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella.

13 §
Vakuutusta täydentävä korvaus

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen omaisuudelle asemapaikalla muuten kuin virkatehtävää hoidettaessa sattuneesta vahingosta, jota ei ole voitu kattaa vakuutuksella (vakuutusta täydentävä korvaus),

1) jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen ei saa korvausta vahingon aiheuttajalta tai muulta korvausvelvolliselta;

2) jos vakuutusyhtiö edustuston sijaintipaikan erikoisolosuhteiden perusteella kieltäytyy vakuutussopimuksesta tai vakuutuskorvauksesta; taikka

3) jos korvausasian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy kohtuuttomasti.

Vakuutusta täydentävän korvauksen suuruus määräytyy virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen omaisuuden vakuutussopimuksen korvausehtojen perusteella.

Vakuutusta täydentävän korvauksen määrää voidaan alentaa tai korvaus jättää kokonaan maksamatta, jos virkamies tai hänen mukanaan seuraava perheenjäsen on myötävaikuttanut omaisuuden vahingoittumiseen.

Kun vakuutusta täydentävä korvaus on maksettu virkamiehelle, siirtyy oikeus virkamiehen tai hänen mukanaan seuraavan perheenjäsenen vahingoittuneeseen omaisuuteen tai siitä saatavaan korvaukseen Suomen valtiolle virkamiehelle maksettua korvausta vastaavaan määrään.

14 §
Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehenä tai lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, kummallakaan heistä ei ole oikeutta saada paikalliskorotuksen eikä olosuhdekorvauksen puolisokorotusta. Kummallakin heistä on oikeus saada paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus ulkoasiainministeriön asetuksella säädettävällä prosenttiosuudella alennettuna. Paikalliskorotuksen ja olosuhdekorvauksen lapsikorotus, koulutuskorvaus sekä tapaamismatkakorvaus maksetaan koko perheen osalta vain toiselle puolisoista.

Oikeus varustautumis-, muutto- ja asuntokorvaukseen on vain toisella 1 momentissa tarkoitetuista puolisoista. Jos heidän oikeutensa näihin korvauksiin määräytyy eri perustein, on oikeus korvaukseen sillä, jonka korvaus määräytyy korkeammaksi.

15 §
Korvaukset puolison saadessa muita tuloja tai korvauksia

Virkamiehen paikalliskorotuksen puolisokorotusta alennetaan, jos hänen mukanaan seuraavan puolison muut kuin 14 §:ssä tarkoitetut työ- tai ansiotulot ylittävät työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun peruspäivärahan 25-kertaisen määrän kuukaudessa. Puolisokorotusta alennetaan puolella siitä tulojen määrästä, joka ylittää peruspäivärahan edellä sanotun määrän kuukaudessa. Virkamiehellä on oikeus saada muut tässä laissa säädetyt perheenjäsenen perusteella maksettavat korvaukset ja korotukset vain siltä osin kuin puolison muu työnantaja ei niitä maksa.

16 §
Korvaukset virkamiehen vuosiloman, virkamatkan ja lomautuksen aikana

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös vuosiloman ja virkamatkan aikana. Jos virkamatka ei kuitenkaan kuulu edustuston tavanomaiseen toimintaan, ulkoasiainministeriö päättää virkamatkapäätöksen yhteydessä, maksetaanko virkamatkan ajalta korvauksia ja minkä suuruisina ne maksetaan.

Jos virkamies lomautetaan, hänellä on lomautuksen ajalta oikeus asuntokorvaukseen ja koulutuskorvaukseen samoin perustein kuin virantoimituksen aikana.

17 §
Korvaukset virkamiehen virkavapauden aikana

Virkamiehellä on virkavapauden aikana oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin vastaavilla perusteilla ja vastaavassa suhteessa kuin valtion virkaehtosopimuksessa on sovittu virkamiehelle virkavapauden aikana maksettavasta palkkauksesta. Virkamiehellä on kuitenkin oikeus saada asuntokorvaus ja koulutuskorvaus täysimääräisinä.

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin myös siltä ajalta, jonka hän valtion virkaehtosopimuksessa sovitun äitiysvapaan palkallisena aikana on palkattomalla isyysvapaalla.

18 §
Korvaukset evakuointimääräyksen aikana

Virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin evakuointimääräyksen aikana siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus määräytyvät sen asemapaikan perusteella, johon virkamies oli määrätty ennen evakuointia. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, virkamiehellä on oikeus paikalliskorotukseen enintään kolmen kuukauden ajalta evakuointimääräyksen antamisesta.

Koulutuskorvaus määräytyy evakuointipaikalla samoin perustein kuin asemapaikalla, johon virkamies oli määrätty ennen evakuointia. Jos evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, virkamiehellä on oikeus saada korvaus lapsen koulunkäynnistä muussa kuin julkisessa koulussa vain, jos:

1) lapsi on lukion viimeisellä luokalla;

2) lapselle ei ole paikkaa julkisessa koulussa;

3) evakuointimääräys on lyhytaikainen; ja

4) virkamiehen toimikausi ulkomaanedustuksessa jatkuu.

Korvaus kotiloma- ja tapaamismatkasta sekä matkasta kuolemantapauksen johdosta aiheutuvista kustannuksista määräytyy siten, että matkan lähtö- ja päätepaikkana pidetään evakuointipaikkaa. Jos virkamiehen evakuointipaikaksi on määrätty Suomi, ei oikeutta korvaukseen kuitenkaan ole.

19 §
Evakuointimatkasta aiheutuvat kustannukset ja päiväraha

Virkamiehellä on oikeus saada korvaus kustannuksista, jotka aiheutuvat virkamiehen omasta, mukana seuraavan perheenjäsenen sekä kotiapulaisen evakuointimatkasta asemamaan ulkopuolelle.

Virkamiehellä tai hänen puolisollaan on evakuointimääräyksen ajalta oikeus myös päivärahaan, joka määräytyy evakuointipaikan mukaan. Jos virkamies ja hänen puolisonsa määrätään eri evakuointipaikkoihin, kummallakin heistä on oikeus tässä pykälässä tarkoitettuun päivärahaan. Oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan ole, jos evakuointipaikaksi määrätään Suomi ja henkilö asuu omassa asunnossaan.

Tässä pykälässä tarkoitetun korvauksen ja päivärahan maksamiseen noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä.

20 §
Korvaukset kuolemantapauksen yhteydessä

Jos ulkomaanedustukseen määrätty virkamies kuolee toimikautensa aikana, oikeus saada paikalliskorotus, olosuhdekorvaus, koulutuskorvaus ja asuntokorvaus jatkuu sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana virkamies kuoli. Ulkoasiainministeriö voi erityisestä syystä päättää, että oikeus asuntokorvauksen ja koulutuskorvauksen saamiseen jatkuu kauemminkin.

Virkamiehellä on oikeus saada mukana seuranneen perheenjäsenen perusteella maksettavat korvaukset sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana perheenjäsen kuoli. Muuttokorvaus maksetaan virkamiehen toimikauden päättyessä virkamiehen muuttokorvauksen yhteydessä.

Jos virkamies tai hänen perheenjäsenensä kuolee ulkomailla virkamiehen toimikauden aikana, korvataan vainajan Suomeen kuljettamisesta ja kuljettamisen edellyttämästä varustamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset, jos korvausta ei voida saada vakuutuksen perusteella. Jos vainaja kuljetetaan muualle kuin Suomeen, korvataan enintään Suomeen kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava määrä.

21 §
Korvaukset määräaikaisessa virkasuhteessa

Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa olevalla ulkomaanedustukseen määrätyllä virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin. Hänelle maksettavan varustautumiskorvauksen määrä on kuitenkin 50 prosenttia 6 §:ssä tarkoitetun varustautumiskorvauksen määrästä.

Mitä 1 momentissa on säädetty varustautumiskorvauksesta, ei sovelleta määräaikaiseen avustajaan.

22 §
Edunsaaja

Tässä laissa tarkoitetut korvaukset maksetaan korvaukseen oikeutetulle virkamiehelle tai suoraan virkamiehen vastaanottaman palvelun tuottajalle.

Muutto- ja muuttomatkakorvaus voidaan maksaa virkamiehen mukana seuranneelle perheenjäsenelle, jos virkamies on kuollut tai puolisot ovat eronneet.

23 §
Muut korvaukset

Yksittäisessä tapauksessa voidaan erityisestä syystä korvata myös sellaisia 1 §:ssä tarkoitettuja menoja, joita tässä luvussa säädetyt korvaukset eivät kata.

24 §
Korvausten hakeminen

Tässä laissa säädetyt korvaukset asuntokorvausta lukuun ottamatta maksetaan hakemuksesta. Virkamiehen on ilmoitettava viipymättä 3 §:ssä tarkoitetulle korvauksen myöntämisestä päättävälle viranomaiselle korvauksen maksamisperusteisiin vaikuttavasta olosuhteen muutoksesta. Korvaushakemus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin oikeus korvaukseen alkoi. Korvauspäätös on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

25 §
Tarkemmat säännökset korvauksista

Tarkemmat säännökset tässä laissa säädetyistä korvauksista ja korvausmääristä sekä menettelystä korvausten hakemisessa, myöntämisessä ja maksamisessa annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

3 luku

Erinäiset säännökset

26 §
Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta

Ulkoasiainministeriön yhteydessä on ulkomaanedustuksen korvauslautakunta (lautakunta), jonka ulkoasiainministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan kokoonpanossa ovat jäseninä edustettuina ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö sekä ulkoasiainministeriön henkilöstö.

Lautakunnan tehtävänä on käsitellä ulkomaanedustuksen virkamiehille maksettavien korvausten perusteita koskevat ja muut periaatteellisesti merkittävät asiat sekä antaa niistä lausunto samoin kuin suorittaa ne muutkin tästä laista johtuvat tehtävät, jotka ulkoasiainministeriö sille antaa.

Korvausten perusteista on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, jos valtiovarainministeriötä edustava jäsen ei ole puoltanut 2 momentissa tarkoitettua lautakunnan lausuntoa.

Lautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella.

27 §
Takaisinperintä

Aiheettomasti maksettu korvaus voidaan periä takaisin siten kuin valtion virkamieslain (750/1994) 60 ja 61 §:ssä säädetään.

28 §
Muutoksenhaku

Tässä laissa säädettyjä korvauksia koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua valtion virkamieslaissa säädetyllä tavalla. Edustuston päätökseen haetaan oikaisua ulkoasiainministeriöltä.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetyllä tavalla.

29 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa ulkoasiainministeriön asetuksella.

4 luku

Voimaantulosäännökset

30 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista annettu laki (651/1993).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31 §
Siirtymäsäännös

Jos virkamies siirtyy ulkomaanedustuksessa asemapaikasta toiseen asemapaikkaan taikka Suomeen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007, hänelle maksetaan asettautumiskorvaus ja hänelle voidaan maksaa muuttokustannusten korvaus niiden säännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 50/2005
HaVM 4/2006
EV 36/2006

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen, Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.