550/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun ulkosiainministeriön työjärjestyksen (1174/2005) 1, 34, 35, 36, 37, 43, 56, 87 ja 89 §, sekä

lisätään valiaikaisestiuusi 20 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n mukaisesti ministeriö jakautuu osastoihin ja tarpeen mukaan muihin toimintayksikköihin ministeriön tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Ministeriön järjestysmuodosta ja toiminnan yleisestä järjestämisestä säädetään ulkoasiainministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1171/2005). Tarkempia säännöksiä asiasta annetaan tässä työjärjestyksessä.

Toimintayksiköllä tarkoitetaan tässä työjärjestyksessä ministeriön organisaatioon kuuluvia osastoja ja yksikköjä.

20 a §
ETYJ-puheenjohtajuussihteeristö

Poliittisella osastolla on, sen lisäksi mitä 20 §:ssä säädetään, ETYJ- puheenjohtajuussihteeristö, jonka päällikkö esittelee yksikön toimialaan kuuluvat asiat suoraan ulkoasiainministerille.

ETYJ- puheenjohtajuussihteeristön päällikkö kuuluu 10 §:ssä mainittuun ministeriön laajennettuun johtoryhmään.

ETYJ- puheenjohtajuussihteeristön päälliköllä on soveltuvin osin samat tehtävät kuin osastopäälliköllä.

34 §
Kehityspoliittisen osaston tehtävät

Kehityspoliittisen osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) Suomen kansainvälinen kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyöpolitiikka;

2) kehitysyhteistyötä koskeva kokonaissuunnittelu ja seuranta, toiminta- ja taloussuunnittelu, talousarvion valmistelu, taloushallinto sekä tilastointi ja raportointi;

3) kehitysyhteistyön laadun valvonta, kehittäminen ja neuvonta sekä määräykset ja ohjeet;

4) kehitys- ja kehitysyhteistyökysymykset EU:ssa ja OECD:ssä siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen osaston tehtäviin sekä kehitysmaatutkimus;

5) kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, tuki kansainvälisille kansalaisjärjestöille siltä osin kuin ne eivät kuulu toisen osaston tehtäviin;

6) FINNFUND ja korkotukiluottopolitiikka;

7) kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus;

8) liikekumppanuusohjelma ja kehitysmaiden kanssa harjoitettava taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö; ja

9) osaston tehtäviin liittyvät kansainväliset sopimukset, säädösvalmistelu ja muut oikeudelliset asiat.

35 §
Eurooppa-osaston alue ja tehtävät

Eurooppa-osaston maantieteelliseen alueeseen kuuluvat Alankomaat, Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Makedonia (FYROM), Malta, Monaco, Montenegro, Norja, Portugali, Puola, Pyhä istuin, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro.

Eurooppa-osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin, EU:n ulkosuhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-taloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen kuuluvien maiden osalta;

2) yleiset EU-asiat, mukaan lukien EU:n kehittäminen;

3) EU:n laajentuminen;

4) Länsi-Balkanin rauhanprosessi ja siviiliapu sekä Kaakkois-Euroopan vakaussopimus;

5) ministeriön sisäinen yhteensovittaminen keskeisissä EU-asioissa; ja

6) Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestyksen mukaiset tehtävät sekä muut pohjoismaisten yhteistyökysymysten suunnittelua ja yhteensovittamista koskevat asiat.

36 §
Itäosaston alue ja tehtävät

Itäosaston maantieteelliseen alueseen kuuluvat Venäjä sekä Armenia, Azerbaidzhan, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan ja Valko-Venäjä.

Itäosaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin sekä EU:n ulkosuhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-taloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen kuuluvien maiden osalta;

2) alueelliset järjestöt ja muut yhteistyöelimet;

3) kahdenvälinen ja monenkeskinen lähialueyhteistyö sekä siihen liittyvät kansainväliset rahoitusjärjestelyt; ja

4) pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvät asiat.

37 §
Amerikan ja Aasian osaston alue ja tehtävät

Amerikan ja Aasian osaston maantieteelliseen alueeseen kuuluvat Yhdysvallat ja Kanada, Argentiina, Brasilia, Chile, Meksiko, Nicaragua, Peru ja Venezuela sekä muut Latinalaisen Amerikan ja Karibian maat sekä Afganistan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Japani, Kiina, Korean tasavalta, Korean demokraattinen kansantasavalta, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Thaimaa, Vietnam ja muut Aasian maat sekä Australia, Uusi-Seelanti ja muu Oseania.

Amerikan ja Aasian osaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) kahdenvälisiin suhteisiin, EU:n ulkosuhteisiin ja monenkeskisiin toimielimiin liittyvät poliittiset, kauppapoliittiset, kaupallis-taloudelliset ja kehitysyhteistyöasiat alueeseen kuuluvien maiden osalta;

2) alueelliset järjestöt ja muut yhteistyöelimet;

3) transatlanttiset suhteet; ja

4) EU:n suhteet latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden sekä Aasian maiden alueellisiin yhteistyöjärjestelyihin.

43 §
Viestintä- ja kulttuuriosaston tehtävät

Viestintä- ja kulttuuriosaston tehtäviin kuuluvat seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä;

2) Suomen ulkopoliittisten, kaupallis-taloudellisten ja kehityspoliittisten tavoitteiden edistäminen viestinnän ja kulttuurin keinoin;

3) Suomen tunnetuksi tekeminen ja sitä koskevan tiedotusaineiston tuotanto, hankinta ja jakelu;

4) Suomen kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet;

5) uutis- ja mediaseuranta ministeriön sisäisiin tarpeisiin;

6) valtio- ja ministerivierailujen sekä kansainvälisten kokousten mediajärjestelyt;

7) kehitys- ja globaalikysymysten tunnetuksi tekeminen Suomessa; ja

8) tuki suomalaisille ja kansainvälisille kansalaisjärjestöille kehitysyhteistyötiedotuksen ja -kasvatuksen alalla.

56 §
Esittelymenettely

Valtioneuvostosta annetun lain 25 §:n mukaisesti ministeriössä asiat ratkaistaan esittelystä, jollei valtioneuvoston asetuksella erityisestä syystä toisin säädetä. Ratkaisusta ilman esittelyä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 38 §:ssä, ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:ssä sekä diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista annetun asetuksen (832/1993) 9 a §:ssä.

87 §
Lähialueyhteistyö- ja TTT-määrärahojen hallinnointi

Ministeri ratkaisee ministeriön toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) yhteistyöhön Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjän ja muiden IVY-maiden kanssa (lähialueyhteistyö) osoitettujen määrärahojen käyttöä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin kohteisiin; ja

2) taloudelliseen, teolliseen ja teknologiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa (TTT-yhteistyö) osoitettujen määrärahojen käyttöä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin kohteisiin.

Itäosaston päällikkö ratkaisee kuitenkin lähialueyhteistyömäärärahojen osalta ja kehityspoliittisen osaston päällikkö TTT-määrärahojen osalta seuraavat asiat:

1) tässä pykälässä tarkoitettujen määrärahojen käyttöön liittyviä sitoumuksia, sopimuksia ja toimeksiantoja koskevat asiat; ja

2) määrärahojen käyttöä hankkeisiin, ohjelmiin ja muihin kohteisiin koskevat asiat, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä.

89 §
Kehitysyhteistyömäärärahojen ja -valtuuksien käyttö

Ministeri päättää kehityspoliittista osastoa kuultuaan kehitysyhteistyömäärärahojen sekä kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käytöstä kehitysyhteistyön hankkeisiin ja ohjelmiin sekä määrärahojen asettamisesta edustustojen käyttöön.

Kehityspoliittisen osaston päällikkö päättää 1 momentissa tarkoitetuista, enintään 200 000 euron määrärahoista ja valtuuksista, jollei kyse ole monenvälisen järjestön vuosiavustuksesta, kansainvälisten ja kehitysmaiden järjestöjen kautta ohjattavasta tai kansainvälisille tutkimuslaitoksille ja ohjelmille annettavasta temaattisesta tuesta, humanitaarisesta avusta, tuesta kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, liikekumppanuusohjelman kautta annettavasta avustuksesta tai muusta yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta.

Kehitysyhteistyömäärärahoja hallinnoivien osastojen päälliköt sekä yksiköiden päälliköt 90 §:n mukaisesti päättävät vastuualueellaan määrärahojen ja valtuuksien käytöstä aiheutuvien menojen aikataulun muuttamisesta ja hankkeiden peruuttamisesta voimassa olevan tulosaluekohtaisen jaon puitteissa sekä kansalaisjärjestölle myönnetyn valtionavustuksen takaisinperinnästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006. Tämän asetuksen 20 a § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä
Pertti Torstila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.