489/2006

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ruokasienten kaupan pitämisestä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 ja 9 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeena myytäviin ruokasieniin ja niistä tehtyihin sienivalmisteisiin sekä muihin ruokasieniä sisältäviin elintarvikkeisiin.

Tätä asetusta sovelletaan kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa sekä viljeltyihin että luonnosta poimittuihin ruokasieniin, jotka myydään joko pakattuina tai pakkaamattomina tai käytetään sienivalmisteiden ainesosina.

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 tarkoittamiin sieniin siltä osin kuin niille ei kyseisen asetuksen nojalla ole säädetty kaupan pitämisen vaatimuksia.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta sieniin eikä sienivalmisteisiin, jotka on laillisesti poimittu, valmistettu ja/tai pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Turkissa tai laillisesti valmistettu ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA-valtiossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

ruokasienellä viljeltyä tai luonnonvaraista sientä, joka sellaisenaan tai asianmukaisesti käsiteltynä soveltuu ihmisravinnoksi;

kauppasienellä Elintarviketurvallisuusviraston myytäväksi hyväksymää ruokasientä;

kauppasieniluettelolla Elintarviketurvallisuusviraston vahvistamaa ja päivittämää luetteloa kauppasieniksi hyväksytyistä ruokasienistä;

sienivalmisteella pakastamalla, jäädyttämällä, kuivaamalla, suolaamalla, kuumentamalla tai muulla vastaavalla tavalla käsiteltyä elintarvikkeeksivalmistettua ruokasientä; sekä

maa-aineksella myyntierään kuulumatonta orgaanista kasvisperäistä epäpuhtautta, kuten neulasia, lehtiä, kasvien osia sekä epäorgaanista epäpuhtautta, kuten hiekkaa ja kiviä.

3 §
Kauppasieniluettelo ja kauppasienten nimet

Elintarviketurvallisuusvirasto laatii luettelon kauppasieneksi hyväksytyistä ruokasienistä (kauppasieniluettelo). Vain kauppasieneksi hyväksyttyä ruokasientä saa myydä elintarvikkeena. Myytäessä kauppasieniä tai niitä sisältäviä sienivalmisteita on käytettävä kauppasieniluettelon mukaisia nimiä.

Myyntierä saa sisältää vain yhtä kauppasientä. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa kauppasieniluettelon laatimisen yhteydessä tarkemmat ohjeet saman sukuisten sienten myymisestä samassa erässä.

4 §
Tuoreena myytävien kauppasienten vähimmäisvaatimukset

Tuoreena myytävien kauppasienten on oltava siinä kunnossa, että ne voidaan varmuudella tunnistaa. Kauppakunnostukseen liittyvä sienen halkaiseminen ja jalan sekä vioittuneiden tai pehmeiden osien poisto kuitenkin sallitaan.

Tuoreena myytävien kauppasienten on oltava terveitä, kiinteitä, mahdollisimman puhtaita ja homeettomia, sekä hajultaan ja maultaan asianomaiselle kauppasienelle ominaisia. Tuoreena myytävissä kauppasienissä saa esiintyä maa-ainesta tai tuholaisten aiheuttamia vikoja vain vähäisessä määrin.

5 §
Sienivalmisteen ja muun sieniä sisältävän elintarvikkeen vähimmäisvaatimukset

Sienivalmisteen ja muun elintarvikkeen valmistusaineena saa käyttää yhtä tai useampaa kauppasientä. Sienivalmisteeseen ja muuhun elintarvikkeeseen käytettävien sienten on oltava varmuudella tunnistettavia, terveitä, puhtaita ja homeettomia.

Sienten poimijan valmistama sienivalmiste saa kuitenkin sisältää vain yhtä kauppasientä.

6 §
Kauppasienten kuljetus ja säilytys

Tuoreiden kauppasienten myynti- ja kuljetuspakkausten on oltava kuivia, puhtaita ja hajuttomia sekä muutoinkin sienten pakkaamiseen ja kuljetukseen sopivia.

Kauppasienten säilytys ja kuljetus on järjestettävä siten, ettei sienten laatu säilytyksen tai kuljetuksen aikana oleellisesti huonone.

7 §
Pakkausmerkinnät ja myynnin yhteydessä annettavat tiedot

Sen lisäksi mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (1084/2004) säädetään, on tuoreena myytäviin kauppasieniin ja sienivalmisteisiin tehtävä tämän asetuksen 8, 9 ja 10 §:ssä säädetyt merkinnät ja annettava myynnin yhteydessä tässä asetuksessa säädetyt tiedot.

Poimijan myymien ja torilla myytävien kauppasienten pakkauksiin on tehtävä vain tämän asetuksen 8 § 1 momentissa ja 9 §:ssä säädetyt merkinnät.

8 §
Tuoreena myytävien kauppasienten merkinnät

Pakatun kauppasienen pakkauksessa on ilmoitettava sienen nimi kauppasieniluettelon mukaisesti.

Pakkaamattomana myytävän sienen kauppasieniluettelon mukainen nimi on ilmoitettava sienten välittömässä läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa esitteessä.

9 §
Korvasienten merkinnät

Kun tuoreita tai kuivattuja korvasieniä myydään muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen, on niiden pakkauksissa oltava 7 ja 8 §:ssä säädettyjen merkintöjen lisäksi seuraava varoitus sienten myrkyllisyydestä ja niiden käsittelyohje:

"Korvasieni on myrkyllinen käsittelemättömänä.

Korvasienet on keitettävä kahteen kertaan runsaassa vedessä (1 osa sieniä ja 3 osaa vettä) vähintään viisi minuuttia ja huuhdeltava hyvin molempien keittokertojen jälkeen runsaassa vedessä.

Säilöttäessä korvasieniä kuivaamalla on niitä liotettava vähintään kaksi tuntia ennen käyttöä (10 g sieniä ja 2 dl vettä). Liotuksen jälkeen korvasienet keitetään kahteen kertaan kuten tuoreet korvasienet.

Korvasieniä kuivattaessa tai keitettäessä on tuuletettava hyvin. Korvasienten liotus- tai keittovettä ei saa käyttää ruoanvalmistuksessa."

Tämä varoitus ja käsittelyohje on oltava pakkaamattomana myytävien korvasienten välittömässä läheisyydessä, helposti havaittavassa esitteessä.

10 §
Sienivalmisteiden merkinnät

Sienivalmisteen pakkauksessa ja pakkaamattomana myytävän sienivalmisteen kuljetuspakkauksessa on ilmoitettava valmisteeseen käytetyt kauppasienet painon mukaan alenevassa paljousjärjestyksessä.

Pakkaamattomana myytävän sienivalmisteen välittömässä läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa esitteessä on ilmoitettava valmisteeseen käytetyt kauppasienet 1 momentissa säädetyllä tavalla.

11 §
Laatuluokka

Ruokasieniä saa nimittää ekstra, 1. tai 2. luokan ruokasieniksi, mikäli ne täyttävät tällaisia luokkia varten hyväksytyt vaatimukset. Pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava, mihin kauppanormiin laatuluokitus perustuu.

Jos ruokasienet, jotka pakattaessa on varustettu laatuluokkaa osoittavalla merkillä, ovat huonontuneet niin, etteivät ne enää täytä luokkansa laatuvaatimuksia, on ne lajiteltava uudestaan ja niiden luokkamerkintä muutettava laatua vastaavaksi.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 11 joulukuuta 1981 annettu ruokasieniasetus (871/1981) sekä 28 päivänä kesäkuuta kauppasienistä annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (644/1983).

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.