476/2006

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen (853/2004) liite seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission päätös 2006/310/EY (32006D0310); EYVL N:o L 115; 28.4.2006; s. 38

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Yli-insinööri
Hannu Laaksonen

Liite. Lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 4 §:n 1 momentin vaatimuksista, sekä mainittujen raskasmetallien ja palonestoaineiden sallitut enimmäispitoisuudet.

1. Elohopea pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä lamppua kohden on enintään 5 mg.

2. Elohopean määrä yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa enintään:

- 10 mg, kun loisteaineena käytetään halofosfaattia

- 5 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (normaali käyttöiän lamput)

- 8 mg, kun loisteaineena käytetään trifosfaattia (pitkän käyttöiän lamput).

3. Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa.

4. Elohopea muissa lampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä.

5. Lyijy katodisädeputkien, elektroniikkakomponenttien ja loisteputkien laseissa.

6. Lyijy seosaineena teräksessä, jonka painosta korkeintaan 0,35 prosenttia on lyijyä, alumiinissa, jonka painosta korkeintaan 0,4 prosenttia on lyijyä, ja kupariseoksessa, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä.

7. - Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 prosenttia)

- Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden, kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden sekä tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa.

- Lyijy elektronisissa keraamisissa osissa, kuten pietsosähköisissä laitteissa.

8. Kadmium ja sen yhdisteet sähköisissä kontakteissa sekä kadmiumpinnoitus lukuun ottamatta kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteitta ja tarvikkeita koskevista kielloista ja rajoituksista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1415/1992) kiellettyjä käyttötarkoituksia.

9. Kuudenarvoinen kromi hiiliteräksen korroosionestossa absorptiojäähdytyskoneiden jäähdytysjärjestelmissä.

10. DekaBDE polymeerisissä käyttötarkoituksissa.

11. Lyijy lyijy-pronssilaakerikuorissa ja –heloissa.

12. Lyijy compliant pin –typpisissä liitinjärjestelmissä

13. Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina

14. Lyijy ja kadmium optisessa ja suodatuslasissa.

15. Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia.

16. Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntöliitos- eli Flip Chip -tekniikassa

17. Lyijy silikaatilla päällystetyissä linjalampuissa.

18. Lyijyhalogenidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslampuissa (HID-lampuissa).

19. Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (korkeintaan l painoprosentti lyijyä) valoaineita (esimerkiksi BaSi2O5:Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään solariumlamppuina, ja valoaineita sisältävissä (esimerkiksi (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) erikoislampuissa, joita käytetään diatso-menetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa ja hyönteispyydyksissä sekä fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa.

20. Lyijy PbBiSn-Hg ja PblnSn-Hg -yhdisteiden kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg -yhdisteen kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa.

21. Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa.

Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus on 0,01 painoprosenttia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.