365/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 26 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 939/2004, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 26 a § seuraavasti:

26 §
Tiedonsaanti ja virka-apu

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus hankkia palkkaturva-asian käsittelyä varten tarpeellisia tietoja myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

26 a §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia tai luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle siellä vireillä olevan palkkaturva-asian käsittelyä varten välttämättömiä tietoja.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

HE 27/2006
TyVM 2/2006
EV 43/2006

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.