334/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä 8 päivänä joulukuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1011/2005) 2 §:n 4 ja 5 kohta, 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti sekä 7 ja 8 § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) päämerkillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 (jäljempänä tunnistusasetus) liitteen A jakson 3 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä tunnistinta;

5) apumerkillä tunnistusasetuksen liitteen A jakson 4 kohdassa tarkoitettua toista tunnistinta;


3 §
Tilausjärjestelmän toiminta

Tilausjärjestelmä välittää eläintenpitäjän antaman tilauksen sekä tiedot tunnistimiin merkittävistä tunnistetiedoista eläintenpitäjän valitsemalle toimittajalle, jonka on vahvistettava tilausjärjestelmään vastaanottamansa tilaus. Toimittaja luovuttaa valmiit tunnistimet eläintenpitäjälle ja ilmoittaa toimituksesta tilausjärjestelmään. Toimittajan on ilmoitettava sille palautetuista käyttämättömistä tunnistimista Elintarviketurvallisuusvirastolle tilausjärjestelmän välityksellä.

6 §
Tunnistimien hyväksyminen

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy hakemuksesta lampaiden ja vuohien merkitsemisessä käytettävät tunnistimet. Tunnistimen hyväksymisen edellytyksenä on, että se täyttää tunnistimille 5 §:ssä asetetut sekä tämän pykälän 3 momentissa tunnistimien toimittamiselle asetetut vaatimukset.


7 §
Tunnistimien hyväksymisen peruuttaminen

Jos Elintarviketurvallisuusvirasto toteaa, että tunnistimet tai niiden toimittaminen eivät täytä niille tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, Elintarviketurvallisuusviraston tulee antaa toimittajalle huomautus sekä tarvittaessa ilmoittaa määräaika, jonka kuluessa tunnistimissa tai niiden toimittamisessa havaitut virheellisyydet on korjattava.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi päätöksellään peruuttaa tunnistimen hyväksymisen, jos tunnistin tai sen toimittaminen ei enää täytä sille tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia. Tunnistin on toimittajan hakemuksesta hyväksyttävä uudelleen heti, kun edellä mainitut vaatimukset täyttyvät.

Hyväksymisen peruuttaminen voi kohdistua vain sellaisiin toimittajalla oleviin tunnistimiin, joihin ei kohdistu tilausta. Hyväksymisen peruuttamisella ei ole vaikutusta eläintenpitäjälle muusta lainsäädännöstä seuraavan eläinten merkitsemisvelvollisuuden kannalta.

8 §
Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla tehtyyn Elintarviketurvallisuusviraston päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.