333/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 17 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (469/2005) 3 §:n 16―18 kohta, 6 §:n 1 momentti, 10 §:n johdantokappale sekä 12, 13 ja 16 § seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


16) tunnistimella lampaiden ja vuohien yksilölliseen tunnistamiseen tarkoitettua Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymää korvamerkkiä, korvamerkkiparia tai elektronista lähetintä;

17) päämerkillä neuvoston asetuksen liitteen A jakson 3 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä tunnistinta, joka kiinnitetään eläimen vasempaan korvaan;

18) apumerkillä neuvoston asetuksen liitteen A jakson 4 kohdassa tarkoitettua toista tunnistinta, joka kiinnitetään eläimen oikeaan korvaan;


6 §
Tunnistin

Neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädettyyn eläinten merkitsemiseen saa käyttää vain Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymiä tunnistimia. Eläintenpitäjä ei saa luovuttaa edelleen Elintarviketurvallisuusviraston eläintenpitäjälle myöntämiä käyttämättömiä tunnistimia.


10 §
Eläintenpitäjän luettelonpitovelvollisuus

Eläintenpitäjä on velvollinen pitämään ajan tasalla olevaa eläinluetteloa Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukaisesti. Luetteloon merkittävistä tiedoista on säädetty neuvoston asetuksen 5 artiklassa. Lisäksi luetteloon on jokaisen pitopaikan osalta erikseen merkittävä seuraavat tiedot eläinlajikohtaisesti tapahtumapäivämäärineen:


12 §
Luokan 1 käsittelylaitoksen luettelonpitovelvollisuus

Luokan 1 käsittelylaitoksen on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa käsittelyä varten vastaanotetuista eläinten ruhoista. Luetteloon on merkittävä seuraavat tiedot eläinlajikohtaisesti:

1) vastaanotetun eläimen EU-tunnus tai vanha EU-tunnus tai jos sellaista ei ole käytettävissä, eläimen ruhon kuljettamisesta vastuussa olevan toimijan ruhoon kiinnittämän yksilöivän korvamerkin tunnus;

2) luovuttajan tilatunnus, eläinvälittäjätunnus tai teurastamon laitostunnus; sekä

3) vastaanottopäivä.

13 §
Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjasta säädetään neuvoston asetuksen 6 artiklassa. Eläintenpitäjän ja eläinvälittäjän on täytettävä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymä, yksilöllisesti numeroitu siirtoasiakirja ennen luovutettavien tai siirrettävien eläinten lähtöä pitopaikasta. Siirtoasiakirjaan kirjataan neuvoston asetuksen liitteen jakson C alakohdassa 1 säädetyn lisäksi jokaisen siirrettävän eläimen EU-tunnus tai vanha EU-tunnus taikka tämän asetuksen 8 §:n 5 momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla teurastettavaksi toimitettavien eläinten osalta eläinten lukumäärä ja eläimeen kiinnitetyn teurastamon korvamerkin tunnus tai 8 §:n 5 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa eläinten lukumäärä ja eläinten merkitsemistapa.

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän ja teurastamon vastaanottamia eläimiä koskevasta siirtoasiakirjasta on läänineläinlääkärille tarkoitettu kappale oltava toimitettuna viimeistään seitsemäntenä päivänä eläinten vastaanottamisesta sen lääninhallituksen toimipisteeseen, jonka alueella vastaanottajan pitopaikka tai laitos sijaitsee.

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän tai teurastamon on säilytettävä luovutettuja, siirrettyjä tai vastaanotettuja eläimiä koskevasta siirtoasiakirjasta lähtöpitopaikkaa tai vastaanottavaa pitopaikkaa tai laitosta koskeva kappale osana 10 ja 11 §:ssä tarkoitettua eläinluetteloa.

16 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa ja ohjaa Elintarviketurvallisuusvirasto. Tämän asetuksen noudattamista valvovat läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri virka-alueellaan, tarkastuseläinlääkäri teurastamossa sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston valvoja toimialueellaan.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.