318/2006

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan asbestityöstä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun valtioneuvoston päätöksen (1380/1994) 3 §, sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 4 momentti, 5 §:n 3 momentti, 6, 9―14 §, 18 §:n 2 momentti ja 20 § seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Asbestia ja asbestipitoisia tuotteita koskevista kielloista säädetään valtioneuvoston asetuksessa asbestia koskevista rajoituksista (975/2004).


4 §
Määritelmiä

Työntekijän asbestille altistumista arvioitaessa otetaan huomioon vain sellaiset kuitumaiset asbestihiukkaset, joiden pituus on vähintään viisi mikrometriä ja läpimitta enintään kolme mikrometriä.

5 §
Altistuksen arviointi

Jos 1 momentissa tarkoitettu arviointi osoittaa, ettei työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus ole korkeampi kuin 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, 7―9 §:ää ei sovelleta.

6 §
Altistumisen vähentäminen

Työt, joissa työntekijät altistuvat asbestikuiduille louhittaessa asbestia rikastamistarkoituksessa taikka valmistettaessa tai käsiteltäessä asbestipitoisia tuotteita, ovat kiellettyjä.

Muu asbestityö on tehtävä siten, että työntekijöiden työstä johtuva altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä ja aina alle 10 §:ssä säädetyn raja-arvon.

Altistumisen vähentämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

1) rajoitetaan käytettävän asbestin määrä mahdollisimman vähäiseksi;

2) rajoitetaan asbestipölylle altistuvien tai mahdollisesti altistuvien työntekijöiden lukumäärä mahdollisimman pieneksi;

3) suunnitellaan työmenetelmät siten, että asbestipölyn pääsy ilmaan vältetään ja, jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, poistetaan pöly niin lähellä sen syntypistettä kuin mahdollista;

4) estetään asbestin kulkeutuminen työpaikalta muualle työntekijöiden tai heidän vaatetuksensa mukana tai muulla tavoin;

5) käytetään riittävän hyvin altistumista estäviä tai vähentäviä koneita, ilmankäsittelykojeita, henkilönsuojaimia ja muita laitteita, valvotaan niiden kuntoa säännöllisesti sekä tarkastetaan niiden toiminta tarvittaessa;

6) korjataan tai vaihdetaan vahingoittuneet laitteet ennen niiden käytön jatkamista;

7) varastoidaan ja kuljetetaan asbestipitoinen materiaali sopivissa pakkauksissa;

8) huolehditaan siitä, että kaikki rakennukset ja laitteet, joissa asbestia käsitellään, on mahdollista puhdistaa ja pitää kunnossa säännöllisesti ja tehokkaasti; sekä

9) poistetaan asbestia sisältävät jätteet niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista suljetuissa pakkauksissa, jotka on varustettu pakkauksen asbestia sisältäväksi osoittavin merkinnöin.

Mitä 3 momentin 9 kohdassa säädetään, ei koske kaivoksia.

9 §
Asbestialtistumisen seuranta

Jos 5 §:ssä tarkoitettu arviointi osoittaa, että työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, työnantajan tulee seurata suunnitelmallisin ja säännöllisin mittauksin, ettei asbestille altistumiselle 10 §:ssä säädettyä raja-arvoa ylitetä.

Työpaikan ilman asbestipitoisuus on mitattava yleensä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa ja aina kun tehdään altistumiseen vaikuttavia teknisiä muutoksia.

Mittaukset tulee toteuttaa niin, että näytteet edustavat työntekijöiden henkilökohtaista altistusta asbestipölylle.

10 §
Asbestille altistumisen raja-arvo

Työntekijän päivittäisen asbestille altistumisen raja-arvo on 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksan tunnin keskiarvona.

11 §
Työskentelyalueen ilman kohonnut asbestipitoisuus

Jos työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, työnantajan on selvitettävä ylittymisen syyt ja ryhdyttävä viipymättä 6 §:n mukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Työskentelyalueella, jolla 1 momentissa tarkoitettu ylitys on todettu, oleskelu on kiellettävä muilta kuin ilman asbestipitoisuuden alentamiseksi välttämättömiltä työntekijöiltä. Työnantajan on varattava näille työntekijöille asbestityöhön sopivat henkilönsuojaimet ja valvottava, että suojaimia käytetään asianmukaisesti.

Altistuksen vähenemisen varmentamiseksi ilman asbestipitoisuus on mitattava välittömästi korjausten jälkeen.

12 §
Työskentelyalueen ilman asbestipitoisuuden ennakoitavissa oleva kohoaminen

Jos rakennuksen tai rakenteen purkutyössä, asbestin poisto- ja huoltotyössä, rakennuksen korjaus- tai kunnossapitotyössä taikka muussa työssä on ennakoitavissa, että työskentelyalueen ilman asbestipitoisuuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä eikä tätä voida estää työhön tai työympäristöön kohdistuvilla torjuntatoimenpiteillä, työnantajan on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi:

1) työntekijöille varataan sopivat ja riittävän tehokkaat hengityksensuojaimet ja muut henkilönsuojaimet;

2) määritellään alue, jolla oleskelu edellyttää 2 momentissa mainittujen suojaimien käyttöä;

3) asetetaan näkyville varoitusmerkkejä, joista ilmenee, että alueella työskenneltäessä ilman asbestipitoisuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä; ja

4) estetään asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista peräisin olevan pölyn leviäminen tilan tai työkohteen ympäristöön.

Työntekijöiden on 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa käytettävä työnantajan heille määräämiä suojaimia.

13 §
Asbestille altistuneiden terveyden seuranta

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetään asbestille altistuneiden terveyden seurannasta.

14 §
Opetus ja ohjaus

Työnantajan on järjestettävä asianmukaista opetusta ja annettava säännöllistä ohjausta työntekijöille, jotka altistuvat tai mahdollisesti altistuvat asbestipitoiselle pölylle.

Opetuksen ja ohjauksen on oltava työntekijöille helposti ymmärrettävää. Heidän on saatava tarvittavat ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyvät tiedot ja taidot, erityisesti seuraavista seikoista:

1) asbestin ominaisuuksista ja sen terveysvaikutuksista, myös yhteisvaikutuksesta tupakoinnin kanssa;

2) asbestille altistumiselle 10 §:ssä säädetystä raja-arvosta ja altistumisen seurantaa koskevista 9 §:ssä säädetyistä vaatimuksista;

3) tuote- ja materiaalityypeistä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia;

4) toimista, jotka voivat aiheuttaa asbestille altistumisen, ja ennaltaehkäisevien toimien merkityksestä altistuksen vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi;

5) turvallisista työtavoista, toimista ja suojavälineistä;

6) hengityksensuojainten asianmukaisesta tarkoituksesta, valinnasta, valikoimasta, rajoituksista ja oikeasta käytöstä;

7) hätämenettelyistä;

8) työntekijöiden ja heidän vaatetuksensa puhdistamisesta asbestipölystä;

9) asbestia sisältävien jätteiden käsittelystä; ja

10) terveystarkastuksista.

18 §
Asbestikartoitus

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 5 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan.

20 §
Rakennusten ja rakenteiden purkutyö

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä

Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purku on tehtävä asbestipurkutyönä siten, että asbesti ja asbestipitoiset materiaalit poistetaan ennen kuin rakenteet muuten hajotetaan, jollei poistamisesta aiheudu työntekijöille suurempaa altistumista kuin asbestin jättäminen rakenteisiin heille aiheuttaisi.

Asbestipurkutyö on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetun työsuunnitelman mukaisesti.

Asbestipurkutyötä saavat johtaa ja tehdä vain 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen saaneet terveydentilaltaan asbestipurkutyöhön sopivat henkilöt.

Työnantajan tulee työn raskaus ja työskentelyalueen lämpötila huomioon ottaen määrätä työn sopivasta tauottamisesta käytettäessä henkilökohtaisia suojaimia.

Asbestipurkutyön jälkeen on aistinvaraisesti tai tarvittaessa mittauksin varmistettava, ettei työskentelyalueen ilmassa tai pinnoilla ole asbestia sisältävää pölyä. Ilman asbestipitoisuuden aiheuttamaa asbestille altistumisen vaaraa ei katsota olevan, jos tavanomaisia käyttöolosuhteita kuvaava ilman asbestipitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, työntekijöiden suojelemiseksi vaaroilta, jotka liittyvät asbestiasetukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.