274/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan T- ja C-luokan ajoneuvojen ja liikennetraktorien (traktorien), moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hevosajoneuvojen ja hinattavien laitteiden rakenteeseen ja varusteisiin.

2. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvona käytettäviin 1 momentissa tarkoitettuihin ajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain (1090/2002) nojalla toisin säädetä.

3. Tätä asetusta sovelletaan erikoiskuljetuksiin käytettäviin 1 momentissa tarkoitettuihin ajoneuvoihin siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvotyypin tai järjestelmän, osan taikka erillisen teknisen yksikön täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset; tyyppihyväksyntöjä ovat EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä ja kansallinen tyyppihyväksyntä;

b) tyyppihyväksyntädirektiivillä maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/37/EY sellaisena kuin se on muutettuna liitteen 1 taulukon kohdan 0 mukaisesti;

c) erityisdirektiivillä tyyppihyväksyntädirektiivin nojalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston, Euroopan neuvoston tai Euroopan komission direktiiviä, joka koskee ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää;

d) EY-tyyppihyväksynnällä tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon tyyppihyväksyntää ja erityisdirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää;

e) Geneven sopimuksella Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyä moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta (SopS 70/1976);

f) E-säännöllä Geneven sopimukseen liitettyä sääntöä;

g) E-tyyppihyväksynnällä E-säännön mukaista ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää; kun tässä asetuksessa viitataan E-sääntöön, tarkoitetaan sääntöä sellaisena kuin se on alkuperäisenä tai muutettuna ajoneuvon tai varusteen käyttöönottoajankohtana;

h) direktiiviä tai E-sääntöä vastaavalla ajoneuvolla, järjestelmällä, osalla ja erillisellä teknisellä yksiköllä sellaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä, jota ei ole tyyppihyväksytty, mutta joka täyttää direktiivin tai E-säännön tekniset vaatimukset;

i) globaalisopimuksella Genevessä 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin jaosiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevaa sopimusta (SopS 54/2001);

j) maailmanlaajuisella hyväksynnällä ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan hyväksyntää globaalisopimukseen liitetyn säännön mukaisesti;

k) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;

l) yksittäiskappaleena valmistetulla ajoneuvolla ajoneuvoa, jota ei valmisteta sarjatuotannossa sekä ajoneuvoa, jonka EY- tai E-tyyppihyväksyttyä rakennetta tai ominaisuutta on yksilöllisesti muutettu.

3 §
Tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön merkintä

1. EY-tyyppihyväksyntä osoitetaan vaatimustenmukaisuustodistuksella taikka ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on ETY- tai EY-asetuksen taikka erityisdirektiivin numero ja suorakulmion kehystämänä e-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus.

2. E-tyyppihyväksyntä osoitetaan ajoneuvoon, osaan tai erilliseen tekniseen yksikköön tehdyllä hyväksyntämerkinnällä, jossa on renkaan ympäröimänä E-kirjain ja hyväksyneen valtion tunnus ja, jos sääntö sitä edellyttää, säännön numero.

4 §
Direktiivin ja E-säännön vaatimusten tunnustaminen etukäteen

Ajoneuvo, järjestelmä, osa ja erillinen tekninen yksikkö katsotaan hyväksyttäväksi myös, jos se täyttää sitä koskevassa erityisdirektiivissä tai E-säännössä taikka erityisdirektiivin tai E-säännön myöhemmässä muutoksessa asetetut vaatimukset ennen niiden pakollista soveltamista tyyppihyväksyntävaatimuksena tai vaatimuksena vastatadirektiiviä tai E-sääntöä.

2 luku

Ajoneuvojen luokitus

5 §
Ajoneuvojen perusluokitus

Traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen ja hinattavien laitteiden perusluokituksesta säädetään ajoneuvolaissa.

6 §
Traktoriperävaunu

Traktoriperävaunu on nivelöimättömällä vetoaisalla varustettu perävaunu, jonka akselisto on sijoitettu perävaunun painopisteen taakse siten, että osa perävaunun kokonaismassasta kohdistuu kytkentäkohtaan. Vetoaisa saa kuitenkin olla vaakatasossa nivelöity. Kytkentäkohtaan kohdistuva massa ei saa ylittää 3,0 tonnia.

7 §
Hevosajoneuvo

Hevosajoneuvolla tarkoitetaan hevosen vetämää vaunua tai rekeä.

3 luku

Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

8 §
Laitteet ja varusteet

Ajoneuvojen laitteista ja varusteista säädetään ajoneuvolain 25 ja 26 §:ssä. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteessä 1.

9 §
Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittaminen

Haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittamisesta säädetään ajoneuvolain 28 §:ssä. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteessä 1.

10 §
Tunnukset ja merkkivalaisimet

Sellaista tunnusta ja merkkivalaisinta, joka ajoneuvoluokkaa koskevissa säännöksissä säädetään pakolliseksi tai sallituksi tiettyyn ajoneuvoon tai ajoneuvoluokkaan, ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon.

11 §
Näkyvyys kuljettajan paikalta

Ajoneuvossa ei saa olla mitään, mikä estää näkemästä kuljettajan paikalta ajotietä eteen ja sivuille tai mikä haittaa kuljettajan toimintaa.

12 §
Ajoneuvoalustojen rakenne ja varusteet

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin ajoneuvon alustoihin, joita ei ole vielä varustettu ohjaamolla tai korilla. Niissä ei kuitenkaan tilapäisten siirtojen aikana vaadita heijastimia, taustapeilejä tai roiskesuojia silloinkaan, kun alusta on varustettu ohjaamolla, eikä vetolaitetta tai ajopiirturia.

13 §
Liukuesteet

Ajoneuvon renkaat ja telaketjut saa varustaa nastoin, lumiketjuin tai vastaavin liukuestein, jotka eivät oleellisesti vahingoita tien pintaa.

4 luku

«Traktori»

14 §
Traktoreita koskevat EY-säädöksiin tai E-sääntöihin pohjautuvat vaatimukset

Traktorien sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee täyttää tämän luvun ja liitteen 1 mukaiset vaatimukset.

15 §
Ajopiirturi

1. Ajopiirturia, josta säädetään tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (ETY) N:o 3314/90, 3572/90 ja 3688/92, asetuksilla (EY) N:o 2479/95, 1056/97, 2135/98 ja 1360/2002 sekä komission päätöksellä 432/2004, ei vaadita liikennetraktorissa, johon ei ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 7 §:n mukaan sovelleta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3820/85 tai johon ei mainitun EY:n asetuksen 4 artiklan nojalla sovelleta ajo- ja lepoaikasäännöksiä.

2. Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja noudattamisen pakkokeinoista säädetään tieliikennelaissa (267/1981). Liikennetraktorissa vaadittavan ajopiirturin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja ajopiirturin tarkastuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa.

16 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Ajettaessa tiellä traktorilla, jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia, tulee siinä olla takana hitaan ajoneuvon kilpi. Kilpeä ei vaadita, jos traktoriin on kytketty tällaisella kilvellä varustettu hinattava ajoneuvo. Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajoneuvon taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 2,40 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 69/01 mukaisesti.

17 §
Nopeusmittari

Nopeusmittaria ei vaadita traktorissa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h tai joka on varustettu ajopiirturilla.

18 §
Valaisimien sijainti

Jollei tässä asetuksessa jäljempänä toisin säädetä, traktorin valaisimet on asennettava symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaisen keskilinjan suhteen.

19 §
Ulkonevien osien merkintä

Milloin traktoriin on liitetty työväline, joka ulottuu enemmän kuin 0,20 metriä ajoneuvon suurinta leveyttä vastaavan pituussuuntaisen pystytason ulkopuolelle tai jos ajoneuvon tai työvälineen leveys on suurempi kuin 2,60 metriä, on ulkonevat osat merkittävä sekä eteenpäin että taaksepäin vuoroittaisin punaisin ja keltaisin juovin. Ulkonevat osat on lisäksi varustettava eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin punaisin EY- tai E-tyyppihyväksytyin heijastimin.

5 luku

Moottorityökone

20 §
Renkaat ja telaketjut

1. Moottorityökoneessa tulee olla ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telat.

2. Moottorityökoneessa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 10 km/h, saa olla umpirenkaat tai metalliset telaketjut.

21 §
Ohjauslaite

1. Moottorityökoneen ohjauslaitteen ja kuljettajan istuimen tulee sijaita siten, että kuljettajalla on olosuhteiden vaatima näkyvyys eteen ja sivuille.

2. Moottorityökoneen ohjauksen voimansiirrossa saa käyttää erillisen pumpun tuottamaa nestepainetta. Moottorityökoneen, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 30 km/h, ohjauksen käyttölaitteen asentoa tulee vastata määrätty ohjaavien pyörien asento ja moottorin pysähtyessä ajoneuvoa tulee voida ohjata tyydyttävästi.

3. Moottorityökoneessa saa käyttää myös eri puolien pyörien tai telojen pyörimisnopeutta muuttamalla ajoneuvoa ohjaavaa laitetta.

22 §
Peruutuslaite

Peruutuslaitetta ei vaadita moottorityökoneessa, jonka omamassa on enintään 0,3 tonnia.

23 §
«Jarrut»

1. Moottorityökoneessa tulee olla tehokas käyttöjarru ja seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite.

2. Hydrostaattisella voimansiirrolla varustetussa moottorityökoneessa ei vaadita varsinaista käyttöjarrua, jos riittävä hidastuvuus voidaan saavuttaa voimansiirron avulla. Ajoneuvon tulee tällöin kuitenkin pysyä paikallaan moottorin pysähtyessä.

3. Moottorityökoneen jarruissa saa käyttää vain ajoneuvon valmistajan niihin alunperin asentamia tai niitä toimintavaatimuksiltaan vastaavia taikka valmistajan määräämin ehdoin niihin jälkeenpäin asennettaviksi hyväksymiä säätö- ja turvalaitteita, jotka eivät vaaranna jarrujen toimintaa.

24 §
Pakoputkisto

Moottorityökoneen pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, taikka jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, pakosarja tai -putkisto on varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella.

25 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa moottorityökoneessa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta ajoneuvon tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä.

2. Moottorityökoneen äänenvaimentimia ei saa poistaa eikä niitä tai moottoria siten muuttaa, että niistä riippuva äänen voimakkuus ylittää sallitun arvon. Moottorityökonetta ei myöskään saa varustaa laitteilla, joilla äänenvaimentimet voidaan kytkeä toiminnasta moottorin käydessä.

26 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

Moottorityökoneen tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee olla varmuuslasia tai muuta sellaista ainetta, että leikkaavien särmien syntyminen lasin särkyessä jää mahdollisimman vähäiseksi. Lasin tulee tyydyttävästi kestää liikenteessä esiintyviä mekaanisia, ilmastollisia ja kemiallisia rasituksia sekä kulutusta. Sen tulee lisäksi olla riittävän läpinäkyvää eikä se saa aiheuttaa sen läpi nähtävän kohteen vääristymistä eikä liikenteen ohjauksessa käytettävien värien sekaantumisen vaaraa.

27 §
Huurteen- ja sumunpoistolaitteisto

Umpinaisella ohjaamolla varustetussa moottorityökoneessa tulee olla laitteisto huurteen poistamiseksi tuulilasin ulkopinnalta ja sumun poistamiseksi tuulilasin sisäpinnalta. Huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla kuljettajan säädeltävissä.

28 §
Tuulilasin pyyhin ja pesin

Moottorityökoneessa tulee olla koneellinen tuulilasin pyyhinjärjestelmä ja pesinjärjestelmä. Tuulilasin pesinjärjestelmän pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

29 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Moottorityökoneessa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisimet;

b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä

c) takarekisterikilven valaisin, jos rekisterikilpi on tarkoitettu kiinnitettäväksi taakse;

d) etu- ja takavalaisimet;

e) takana punaiset heijastimet;

f) tiellä tai sen vierellä tehtävään työhön käytettävässä moottorityökoneessa vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin;

g) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Moottorityökoneessa, jonka omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia, tulee olla takana hitaan ajoneuvon kilpi. Kilpeä ei vaadita, jos moottorityökoneeseen on kytketty tällaisella kilvellä varustettu hinattava ajoneuvo.

3. Moottorityökoneessa saa sen lisäksi, mitä edellä säädetään pakollisista valaisimista ja heijastimista, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) etusumuvalaisimet;

d) takasumuvalaisimet;

e) pysäköintivalaisimet;

f) peruutusvalaisimet;

g) sivuvalaisimet;

h) etu- ja sivuheijastimet;

i) äärivalaisimet sellaisessa moottorityökoneessa, jonka leveys on suurempi kuin 2,10 metriä;

j) kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

k) erikoiskuljetukseen käytettävässä moottorityökoneessa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

4. Moottorityökoneen valaisimien ja heijastimien tulee vastata liitteen 1 taulukon kohdassa 14 asetettuja vaatimuksia, jollei tässä asetuksessa jäljempänä toisin säädetä.

5. Valaisimet on asennettava symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaisen keskilinjan suhteen, jollei tässä asetuksessa jäljempänä toisin säädetä.

30 §
Lähivalaisimet

Moottorityökoneen lähivalaisimien tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut.

31 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

1. Vilkkuvan varoitusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä.

2. Milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa valaisimia olla useita. Kuljettajaa varten tulee olla varoitusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalaisin.

32 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajoneuvon taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 2,40 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 69/01 mukaisesti.

33 §
Sivuvalaisimet

1. Jos moottorityökoneen pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä. Valaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummainen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapäästä.

2. Sivuvalaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella. Jos sivuvalaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteenpäin ja taaksepäin.

4. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

5. Sivuvalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 b mainitun sivuvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön taikka E-säännön n:o 91 mukaisesti.

6. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

34 §
Nopeusmittari

Moottorityökoneessa ei vaadita nopeusmittaria.

35 §
Äänimerkinantolaite

1. Moottorityökoneessa tulee olla äänimerkinantolaite.

2. Moottorityökoneessa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

36 §
Taustapeili

1. Moottorityökoneessa tulee olla taustapeili.

2. Umpinaisella ohjaamolla varustetun moottorityökoneen taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

3. Jos moottorityökoneen rakenteen tai siihen liittyvän laitteen taikka varusteen vuoksi näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, on moottorityökoneeseen asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden avulla kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

37 §
Näköesteet

Moottorityökoneen tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Niiden kohdalle ei ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

38 §
Ulkonevat osat ja laitteet

Milloin moottorityökoneeseen on liitetty työväline, joka ulottuu enemmän kuin 0,20 metriä ajoneuvon suurinta leveyttä vastaavan pituussuuntaisen pystytason ulkopuolelle tai jos ajoneuvon tai työvälineen leveys on suurempi kuin 2,60 metriä, on ulkonevat osat merkittävä sekä eteenpäin että taaksepäin vuoroittaisin punaisin ja keltaisin juovin. Ulkonevat osat on lisäksi varustettava eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin punaisin EY- tai E-tyyppihyväksytyin heijastimin.

39 §
Kävellen ohjattava moottorityökone

Kävellen ohjattavaksi tarkoitetun moottorityökoneen ei edellytetä täyttävän tässä luvussa moottorityökoneelle säädettyjä vaatimuksia. Kävellen ohjattavaksi tarkoitetussa moottorityökoneessa tulee kuitenkin olla laite, joka pysäyttää ajoneuvon kuljettajan menettäessä otteensa sen hallintalaitteista.

6 luku

Maastoajoneuvo

40 §
Renkaat ja telaketjut

1. Maastoajoneuvossa tulee olla ilmarenkaat tai kumipäällysteiset telat.

2. Maastoajoneuvossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 10 km/h, saa olla umpirenkaat tai metalliset telaketjut.

41 §
Ohjauslaite

1. Maastoajoneuvon ohjauksen voimansiirrossa saa käyttää erillisen pumpun tuottamaa nestepainetta edellyttäen, että tiettyä ohjauspyörän asentoa vastaa määrätty ohjaavien pyörien asento ja että moottorin pysähtyessä ajoneuvoa voidaan tyydyttävästi ohjata.

2. Maastoajoneuvossa saa käyttää myös eri puolien pyörien tai telojen pyörimisnopeutta muuttamalla ajoneuvoa ohjaavaa laitetta. Tällöin saa ohjauksen voimansiirtoon käyttää käyttövipuun yhdistetyn venttiilin ohjaamaa nestepainetta.

42 §
Peruutuslaite

Peruutuslaitetta ei vaadita maastoajoneuvossa, jonka omamassa on enintään 0,3 tonnia.

43 §
Nopeusmittari

Nopeusmittaria ei vaadita maastoajoneuvossa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h.

44 §
«Jarrut»

1. Maastoajoneuvossa tulee olla tehokas käyttöjarru ja seisontajarru tai käyttöjarrun pidätyslaite.

2. Maastoajoneuvossa jarruin varustettujen akselien tai telaparien tulee kantaa vähintään puolet ajoneuvon kokonaismassasta.

3. Jarrun hallintalaite saa olla rakenteeltaan sellainen, että sillä voidaan erikseen jarruttaa ajoneuvon eri puolien pyöriä ja teloja. Eri puolien pyörien hallintalaitteet on voitava kuitenkin luotettavasti kytkeä toimimaan yhdessä, jollei rakenteeseen sisälly erillistä, kaikkiin jarrutettuihin pyöriin tai teloihin vaikuttavaa hallintalaitetta.

45 §
Pakoputkisto

1. Maastoajoneuvon pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella.

2. Pakoputken pään tulee olla sijoitettu ja suunnattu siten, ettei pakokaasuista aiheudu haittaa ajoneuvon matkustajille tai muille tien käyttäjille.

46 §
Melun rajoittaminen

Moottorikelkassa on oltava tehokas äänenvaimennin. Moottorikelkan äänen voimakkuus, mitattuna standardin SAE J192A mukaisesti, ei saa olla suurempi kuin 78 dBA.

47 §
Tuulilasi ja muut ikkunat

1. Maastoajoneuvon tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee olla varmuuslasia tai muuta sellaista ainetta, että leikkaavien särmien syntyminen lasin särkyessä jää mahdollisimman vähäiseksi. Lasin tulee tyydyttävästi kestää liikenteessä esiintyviä mekaanisia, ilmastollisia ja kemiallisia rasituksia sekä kulutusta. Sen tulee lisäksi olla riittävän läpinäkyvää eikä se saa aiheuttaa sen läpi nähtävän kohteen vääristymistä eikä liikenteen ohjauksessa käytettävien värien sekaantumisen vaaraa.

2. Moottorikelkkaan saa asentaa tuulisuojan edellyttäen, ettei se haittaa näkyvyyttä kuljettajan paikalta tai kuljettajan mahdollisuutta hallita moottorikelkkaa. Tuulisuojan tulee olla riittävän luja ja valmistettu läpinäkyvästä, yleensä vähintään 2,0 mm paksusta muovista tai vastaavasta aineesta, joka särkyessään ei muodosta teräviä särmiä.

48 §
Huurteen- ja sumunpoistolaitteisto

Maastoajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tulee olla laitteisto huurteen poistamiseksi tuulilasin ulkopinnalta ja sumun poistamiseksi tuulilasin sisäpinnalta. Huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla kuljettajan säädeltävissä.

49 §
Tuulilasin pyyhin ja pesin

1. Maastoajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tulee olla koneellinen tuulilasin pyyhinjärjestelmä ja pesinjärjestelmä. Pyyhkimen tulee puhdistaa märkää tuulilasia vähintään 45 edestakaisen iskun nopeudella minuutissa. Pyyhin saa toimia jaksottaisesti, jos iskujen määrä täyttää edellä sanotun vaatimuksen.

2. Maastoajoneuvon tuulilasin pesulaitteen nestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra.

50 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Maastoajoneuvossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) lähivalaisin;

b) suuntavalaisimet, jos ajoneuvon ohjaamo on umpinainen ja sen omamassa on suurempi kuin 0,5 tonnia;

c) takavalaisin;

d) etu-, sivu- ja takaheijastimet;

e) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.

2. Maastoajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) kaukovalaisin;

b) jarruvalaisin;

c) etuvalaisin;

d) poliisiajoneuvossa ja poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevassa moottorikelkassa vilkkuva sininen varoitusvalaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä "POLIISI" tai "POLIS" taikka tullia tai rajavartiolaitosta osoittavalla tunnuksella varustettu sininen valaistu kilpi;

e) hälytysajoneuvona käytettävässä maastoajoneuvossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä maastoajoneuvossa, tiepalveluajoneuvossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, Ajoneuvohallintokeskuksen luvalla muussakin maastoajoneuvossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin;

f) välttämättömät työ- ja apuvalaisimet.

3. Ajoneuvon molemmilla puolilla vaadittavat valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle ajoneuvon sivusta. Heijastimet on sijoitettava enintään 0,90 metrin korkeudelle.

4. Suuntavalaisimia, sivuheijastimia ja muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseen käytettäviä ruskeankeltaisia heijastimia lukuun ottamatta moottorikelkassa vaaditaan vain yksi 1 tai 2 momentissa tarkoitettu valaisin ja heijastin.

51 §
Lähi- ja kaukovalaisimet

Maastoajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty liitteen 1 taulukon kohdassa 14 tai 14 e mainitun lähi- ja kaukovalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti taikka olla muu lähi- ja kaukovalaisimeksi sopiva valaisin. Lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu.

52 §
Suuntavalaisimet

1. Maastoajoneuvon suuntavalaisimien tulee olla edessä ja takana vähintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan. Suuntavalaisimen tulee näyttää ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa, ja sen lampun tehon tulee olla vähintään 4 W.

2. Maastoajoneuvossa, jonka pituus on enintään 4,60 metriä, saa 1 momentissa tarkoitetut suuntavalaisimet korvata kummallakin sivulla yhdellä valaisimella, joka näkyy eteenpäin ja taaksepäin.

3. Kuljettajaa varten tulee olla suuntavalaisimien toimintaa osoittava ilmaisin.

53 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Maastoajoneuvon jarruvalaisimen tulee toimia käyttöjarrua käytettäessä. Jarruvalaisimen tulee näyttää punaista valoa taaksepäin.

2. Etuvalaisimen tulee näyttää valkoista ja takavalaisimen punaista valoa. Etuvalaisimen tulee olla kytketty toimimaan samanaikaisesti lähivalaisimen kanssa ja takavalaisimen lähi- ja mahdollisen etuvalaisimen kanssa.

54 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

Vilkkuvan varoitusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä.

55 §
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen maastoajoneuvon pysäytysvalaisin

Pysäytysvalaisimen tulee syttyä ja sammua 1―2 kertaa sekunnissa. Pysäytysvalaisimen valovoiman valaisimen referenssiakselin suunnassa ja siitä vähintään 5° poikkeavassa suunnassa tulee olla vähintään 500 kandelaa. Valaisimen tulee olla sijoitettu ajoneuvon pituussuuntaiselle keskiviivalle tai vasemmalle puolelle katolle, tuulilasin taakse tai puskurin yläpuolelle.

56 §
Heijastimet

Maastoajoneuvon heijastimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 a mainitun heijastimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti. Eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset, sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset ja taaksepäin suunnattujen punaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

57 §
Äänimerkinantolaite

1. Maastoajoneuvon äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 104 dBA, moottorikelkassa kuitenkin vähintään 89 dBA tai, jos kelkkaa ei ole varustettu akulla, vähintään 76 dBA.

2. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista.

3. Maastoajoneuvossa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

4. Hälytysajoneuvona käytettävässä moottorikelkassa tulee olla äänenkorkeudeltaan vaihtelevaa tai jaksottaista ääntä antava äänimerkinantolaite, jonka äänen voimakkuus on seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna suurempi kuin 104 dBA. Tällaista laitetta ei saa asentaa muuhun moottorikelkkaan.

58 §
Taustapeilit

1. Maastoajoneuvossa, moottorikelkkaa lukuun ottamatta, tulee olla taustapeili.

2. Umpinaisella ohjaamolla varustetun maastoajoneuvon taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

59 §
Näköesteet

Maastoajoneuvossa tulee tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Niiden kohdalle ei ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

60 §
Hätäkatkaisin

Moottorikelkassa tulee olla laite, joka pysäyttää ajoneuvon kuljettajan menettäessä otteensa sen hallintalaitteista.

61 §
Moottorikelkkailijan suojakypärä

Tieliikennelain 89 §:ssä tarkoitettuja tyypiltään hyväksyttyjä moottorikelkkailijan suojakypäriä ovat henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/686/ETY ja sen nojalla laaditun yhdenmukaistetun standardin EN 13781 vaatimukset täyttävät CE-merkinnällä varustetut suojakypärät, E-säännön n:o 22/04 mukaisesti tyyppihyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät.

62 §
Ilmatyynyalusta koskevat poikkeukset

Ilmatyynyalukseen ei sovelleta tässä luvussa säädettyjä ohjauslaitetta, jarruja, valaisimia, heijastimia eikä taustapeilejä koskevia vaatimuksia.

7 luku

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunu

63 §
Renkaat, jalakset ja telat

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa tulee olla ilmarenkaat, jalakset tai kumipäällysteiset telat.

64 §
«Jarrut»

1. Liikennetraktorin perävaunussa tulee olla luotettavat ja tehokkaat jarrulaitteet. Käyttöjarrulla tulee olla sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettava hidastuvuus, tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa 0,8, on vähintään 3,5 m/s2. Liikennetraktorin perävaunussa tulee lisäksi olla seisontajarru ja laite, joka saattaa perävaunun «jarrut» toimintaan kytkennän pettäessä.

2. Milloin muun traktorin perävaunussa on «jarrut», niiden tulee vastata liitteen 1 taulukon kohdassa 22 mainitun direktiivin vaatimuksia. Telirakenteisessa perävaunussa jarrujen tulee vaikuttaa vähintään etummaisen akselin pyöriin.

65 §
Vetolaitteet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee olla varustetut tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

2. Traktorin perävaunun kytkentälaitteen tulee olla kytkettävissä liitteen 1 taulukon kohdassa 22 mainitun direktiivin vaatimuksia vastaavaan traktorin kytkentälaitteeseen.

66 §
Vetävällä akselilla varustettu traktoriperävaunu

Milloin traktoriperävaunun akseli on vetävä, tulee siihen kuuluvan voimansiirron olla sellainen, ettei tämän akselin yksinään kuljettaessa yhdistelmää ajonopeus voi ylittää 40 km/h.

67 §
Roiskesuojat

1. Liikennetraktorin perävaunussa tulee olla kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos perävaunun korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa jäljempänä tässä pykälässä määriteltyä vastaavan suojan roiskumista vastaan.

2. Roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana, perävaunun ollessa kuormittamaton, ainakin akselin tasalle.

3. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Roiskesuojan reunan etäisyys akselista ei saa olla suurempi kuin puolitoista kertaa renkaan säde.

68 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet, milloin vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä;

b) jarruvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa;

c) etuvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa;

d) takavalaisimet;

e) sivuvalaisimet liikennetraktorin perävaunussa, jonka korirakenteen pituus on yli 6,00 metriä;

f) takana punaiset heijastimet;

g) etuheijastimet, jos traktorin perävaunun leveys on yli 2,20 metriä tai moottorityökoneen perävaunun leveys on yli 1,60 metriä;

h) hitaan ajoneuvon kilpi.

2. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunussa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) etuvalaisimet;

d) takasumuvalaisimet;

e) peruutusvalaisin;

f) sivuvalaisimet;

g) etuheijastimet;

h) sivuheijastimet;

i) kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

j) erikoiskuljetukseen käytettävässä perävaunussa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

3. Valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,90 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 2,10 metrin korkeudelle. Heijastimet saa sijoittaa enintään 0,90 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,20 metrin korkeudelle.

69 §
Suuntavalaisimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Traktorin perävaunun suuntavalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 c mainitun suuntavalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

70 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun jarru- ja takavalaisimien tulee olla punaiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruvalaisimen tulee toimia traktorin tai moottorityökoneen käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalaisimen tulee toimia traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Traktorin perävaunun jarru-, etu- ja takavalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 b mainitun jarru-, etu- ja takavalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

71 §
Sivuvalaisimet

1. Jos traktorin ja moottorityökoneen perävaunun pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys perävaunun pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 b mainitun sivuvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön taikka E-säännön n:o 91 mukaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti traktorin tai moottorityökoneen etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

72 §
Heijastimet

1. Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivuvalaisimista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 a mainitun heijastimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

73 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava traktorin ja moottorityökoneen perävaunun taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 2,00 metrin etäisyydelle takapäästä ja enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 1,80 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 69/01 mukaisesti.

74 §
Takasumuvalaisin

Traktorin ja moottorityökoneen perävaunun takasumuvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty liitteen 1 taulukon kohdassa 14 g mainitun takasumuvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

75 §
Peruutusvalaisin

1. Peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa taikka traktorin tai moottorityökoneen peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella.

3. Traktorin perävaunun peruutusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty liitteen 1 taulukon kohdassa 14 h mainitun peruutusvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

76 §
Kävellen ohjattavan moottorityökoneen perävaunu

Kävellen ohjattavan moottorityökoneen perävaunun ei edellytetä täyttävän tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia muuten kuin etu- ja takaheijastimien osalta. Mainittujen heijastimien sijoitus saa kuitenkin poiketa tässä luvussa säädetyistä mitoista.

8 luku

Maastoajoneuvon perävaunu

77 §
Renkaat, jalakset ja telat

Maastoajoneuvon perävaunussa saa olla renkaat, jalakset tai telat.

78 §
Vetolaitteet

Maastoajoneuvon perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee olla varustetut tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

79 §
Pakolliset valaisimet ja heijastimet

1. Sellaisessa maastoajoneuvon perävaunussa, jonka kokonaismassa on enintään 0,2 tonnia, tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Kokonaismassaltaan suuremmassa maastoajoneuvon perävaunussa tulee olla lisäksi suunta- ja takavalaisimet.

2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,80 metriä, vaaditaan vain yksi takavalaisin ja takaheijastin.

3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut heijastimet ja taaksepäin suunnatut valaisimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Suuntavalaisimet saa sijoittaa enintään 1,20 metrin korkeudelle. Etu- ja takaheijastimet saa sijoittaa enintään 0,90 metrin korkeudelle.

80 §
Suuntavalaisimet

1. Maastoajoneuvon perävaunun suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Suuntavalaisimet eivät saa olla 0,30 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

81 §
Takavalaisin

1. Maastoajoneuvon perävaunun takavalaisimen tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Takavalaisimen tulee olla siten kytketty, että se toimii samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisinten kanssa. Takavalaisimen lampun tehon tulee olla maastoajoneuvon perävaunussa vähintään 5 W.

2. Takavalaisin saa olla enintään 1,50 metrin korkeudella.

3. Takavalaisin ei saa olla 1,00 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

82 §
Heijastimet

1. Maastoajoneuvon perävaunussa tulee olla kummallakin sivulla ruskeankeltainen sivuheijastin sekä kummallakin puolella edessä valkoinen ja takana kolmionmuotoinen punainen heijastin.

2. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina.

3. Takaheijastimet eivät saa olla 1,00 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

4. Heijastimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 a mainitun heijastimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

9 luku

Hinattavat laitteet

83 §
Renkaat, jalakset ja telat

Hinattavassa laitteessa tulee olla ilmarenkaat, umpirenkaat, jalakset tai telat.

84 §
Vetolaitteet

1. Hinattavan laitteen vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niiden tulee olla varustetut tahattoman avautumisen estävällä laitteella.

2. Kytkinlaitteiden sijoituksen, mitoituksen ja lujuuden osalta noudatetaan, mitä laitetta vetävän moottorikäyttöisen ajoneuvon ja vastaavan perävaunun vetolaitteista säädetään.

85 §
Polttoainesäiliö

Hinattavassa laitteessa ei saa olla muuta polttoainesäiliötä kuin mikä on tarpeen hinattavassa laitteessa olevaa polttoainetta käyttävää laitetta varten. Milloin polttoainesäiliön tilavuus on suurempi kuin 500 litraa, on siihen sovellettava, mitä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista säiliöistä säädetään.

86 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

1. Hinattavassa laitteessa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet, jos vetävän ajoneuvon suuntavalaisimet eivät ole selvästi näkyvissä;

b) takavalaisimet käytettäessä hinattavaa laitetta olosuhteissa, jotka liikennesääntöjen mukaan edellyttävät valojen käyttöä;

c) takana punaiset heijastimet;

d) etuheijastimet, jos hinattavan laitteen leveys yli 1,60 metriä;

e) traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyssä hinattavassa laitteessa hitaan ajoneuvon kilpi.

2. M1- tai N1-luokan ajoneuvoon kytkettävässä hinattavan ajoneuvon etupyörien alle asetettavassa apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa olevassa ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä valaisintelineessä. Muussa apuvaunussa ja välivaunussa ei vaadita valaisimia, mutta siinä tulee olla etu- ja takaheijastimet.

3. Hinattavassa laitteessa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

a) suuntavalaisimet;

b) jarruvalaisimet;

c) takavalaisimet;

d) etuvalaisimet;

e) takasumuvalaisimet;

f) peruutusvalaisin;

g) sivuvalaisimet;

h) etuheijastimet;

i) sivuheijastimet;

j) välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;

k) ylileveässä hinattavassa laitteessa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.

4. Valaisimet ja heijastimet on sijoitettava enintään 0,40 metrin etäisyydelle hinattavan laitteen sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,90 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 2,10 metrin korkeudelle. Heijastimet saa sijoittaa enintään 0,90 metrin, tai jos korirakenteesta johtuvat erityiset syyt sitä vaativat, 1,20 metrin korkeudelle.

87 §
Suuntavalaisimet

1. Hinattavan laitteen suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, mikäli mahdollista, vähintään 0,60 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Suuntavalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 c mainitun suuntavalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

88 §
Jarru-, etu- ja takavalaisimet

1. Hinattavan laitteen jarru- ja takavalaisimien tulee olla punaiset ja etuvalaisimien valkoiset. Jarruvalaisimen tulee toimia vetävän ajoneuvon käyttöjarrua käytettäessä. Etu- ja takavalaisimen tulee toimia vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien toimiessa.

2. Jarruvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin, kuitenkin vähintään 5° alaspäin, jos valaisin on alempana kuin 0,75 metriä, sekä 45° sivuille päin.

3. Jarru-, etu- ja takavalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty liitteen 1 taulukon kohdassa 14 b mainitun jarru-, etu- ja takavalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

89 §
Sivuvalaisimet

1. Jos hinattavan laitteen pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi. Sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys laitteen pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä.

2. Sivuvalaisimet saavat olla enintään 1,20 metrin korkeudella. Jos valaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella.

3. Sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia.

4. Sivuvalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 b mainitun sivuvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön taikka E-säännön n:o 91 mukaisesti.

5. Sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa.

90 §
Heijastimet

1. Hinattavan laitteen etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina mahdollisimman lähelle korin kulmia.

2. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Niiden sijoituksen tulee vastata sivuvalaisimista annettuja säännöksiä.

3. Etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

4. Heijastimien tulee olla tyyppihyväksytyt liitteen 1 taulukon kohdassa 14 a mainitun heijastimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

91 §
Takasumuvalaisin

Hinattavan laitteen takasumuvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty liitteen 1 taulukon kohdassa 14 g mainitun takasumuvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

92 §
Peruutusvalaisin

1. Hinattavan laitteen peruutusvalaisin saa toimia vain peruutettaessa tai vetävän ajoneuvon peruutusvaihteen ollessa kytketty.

2. Peruutusvalaisimen tulee olla vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella.

3. Peruutusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty liitteen 1 taulukon kohdassa 14 h mainitun peruutusvalaisimia koskevan direktiivin tai sitä vastaavan E-säännön mukaisesti.

93 §
Nopeuskilpi

Hinattavaan laitteeseen, jonka hinausnopeus on erikseen rajoitettu alemmaksi kuin 80 km/h, on kiinnitettävä taakse näkyvä suurinta sallittua nopeutta kilometreinä tunnissa osoittava mustin reunoin varustettu keltainen, halkaisijaltaan 240 mm:n mittainen pyöreä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty suurinta sallittua nopeutta kilometreinä tunnissa osoittava luku.

94 §
Hitaan ajoneuvon kilpi

Hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyn hinattavan laitteen taakse keskelle tai vasemmalle puolelle enintään 2,00 metrin etäisyydelle takapäästä ja enintään 10°:n poikkeamalla suoraan taaksepäin suunnattuna enintään 1,80 metrin korkeudelle. Hitaan ajoneuvon kilven tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 69/01 mukaisesti.

10 luku

Hevosajoneuvo

95 §
Hevosajoneuvon varusteet

1. Hevosajoneuvossa tulee olla kulkusuunnassa vasemmalla puolella edessä eteenpäin suunnattu valkoinen ja takana taaksepäin suunnattu punainen E-tyyppihyväksytty heijastin.

2. Käytettäessä hevosajoneuvoa tiellä pimeän tai hämärän aikana tai näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut, on ajoneuvossa oltava kulkusuunnassa vasemmalla puolella eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.

11 luku

Erinäiset säännökset

96 §
Muiden säännösten soveltaminen

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin sovelletaan tässä asetuksessa säädetyn lisäksi, mitä niitä koskevissa työturvallisuussäädöksissä säädetään.

2. Moottorityökoneen päästövaatimuksista säädetään erikseen.

97 §
Poikkeukset vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle

Ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä poikkeuksia vammaisen kuljettajan ja matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon erikoislaitteille ehdolla, etteivät poikkeukset vaaranna merkittävästi turvallisuutta.

98 §
Ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä:

a) myöntää määräaikaisen vain Suomessa voimassa olevan poikkeuksen ajoneuvotyypille, yksittäiselle ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle, jolle ei vielä ole myönnetty tässä asetuksessa vaadittua tyyppihyväksyntää, jos ajoneuvotyyppi, ajoneuvo, järjestelmä, osa tai tekninen yksikkö on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

b) hyväksyä vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahan tuodun rekisteröimättömän ajoneuvon, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuontiajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

c) uudistaa määräajaksi taikka määrätylle henkilölle tai yhteisölle myönnetyn poikkeuksen uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle.

2. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää yksittäiselle ajoneuvolle poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää moottorityökoneen tyyppihyväksynnässä poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

4. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista poikkeavan tyyppihyväksynnän vammaisen kuljettajan tai matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon vammaisen erityistarpeisiin varustetuille järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille.

99 §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

Ajoneuvohallintokeskuksen on varmistettava, ettei ajoneuvolaissa säädettyä valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävien poikkeusten enimmäismäärää ylitetä. Ajoneuvohallintokeskus merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ja ajoneuvon rekisteröinnistä annettavaan todistukseen.

100 §
Raportointi myönnetyistä poikkeuksista

Ajoneuvohallintokeskus toimittaa liikenne- ja viestintäministeriölle joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä luettelon edellisenä vuonna tämän luvun nojalla myöntämistään poikkeuksista.

101 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Asetuksen 29 §:n 4 momentin moottorityökoneen valaisimien ja heijastimien vastaavuutta liitteen 1 taulukon kohdassa 14 asetettuihin vaatimuksiin koskeva vaatimus sekä 86 §:n 1 momentin e kohdan hitaan ajoneuvon kilpeä traktoriin tai moottorityökoneeseen kytketyssä hinattavassa laitteessa koskeva vaatimus tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

2. Tällä asetuksella kumotaan traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteita 19 päivänä joulukuuta 2002 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1251/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen.

4. Vuonna 1993 tai sen jälkeen muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun tai otettavan ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää vaatimukset:

a) jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa; tai

b) joita liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti sovelletaan ajoneuvon käyttöönottopäivänä.

5. Ennen vuotta 1993 muualla kuin Suomessa ensi kertaa käyttöön otetun ajoneuvon ja sen järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön, joka otetaan Suomessa käyttöön liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan, tulee täyttää:

a) vaatimukset, jotka koskivat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa ensi kertaa käyttöön otettua ajoneuvoa;

b) viimeisimpien sellaisten E-sääntöjen tai erityisdirektiivien vaatimukset, joita Geneven sopimukseen liittynyt valtio tai ETA-valtio sai soveltaa ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana; tai

c) ETA-valtiossa voimassa olleet kansalliset, muut kuin a tai b kohdassa tarkoitetut vaatimukset, jotka turvallisuutta ja ympäristöä koskien vastaavat vähintään a tai b kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

6. Jos ajoneuvon rakennetta tai varusteita muutetaan tämän asetuksen tultua voimaan, muutetun ajoneuvon on täytettävä ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana voimassa olleet tai myöhemmät vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY (32003L0171); EYVL N:o L 171, 9.7.2003, s. 1, komission direktiivi 2005/13/EY (32005L0055); EYVL N:o L 55, 1.3.2005, s. 35, komission direktiivi 2005/67/EY (32005L0273); EYVL N:o L 273, 19.10.2005, s. 17, neuvoston direktiivi 2004/66/EY (32004L0168); EYVL N:o L 168, 1.5.2004, s. 35

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Yli-insinööri
Jussi Salminen

Liite 1

TRAKTOREITA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen käyttöön otetun tai otettavan T-luokan ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä C-luokan ajoneuvon ja liikennetraktorin tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa.

2. Jos tyyppihyväksyntä- tai vastaavuusvaatimuksen voimaantulopäivä on merkitty:

a) yhden direktiivin kohdalle;

b) direktiivin yhden muutoksen kohdalle;

c) direktiivin ja sen yhden tai useamman muutoksen alueelle; tai

d) useamman muutoksen alueelle, sanottu direktiivi muutoksineen, muutos tai useammat muutokset tulevat voimaan ja niitä sovelletaan sanotusta päivästä alkaen Suomessa tyyppihyväksyttävään tai rekisteröinti- tai muutoskatsastettavaan ajoneuvoon.

3. Direktiiviä vastaavan E-säännön tai vaihtoehtoisen moottoriajoneuvodirektiivin kohdalle ei ole merkitty säännön versiota tai moottoriajoneuvodirektiivin muutosdirektiiviä eikä niiden voimaantuloajankohtaa. Jos ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle tai erilliselle tekniselle yksikölle ei ole myönnetty EY-tyyppihyväksyntää tai jos edellytetään vastaavuutta eikä tyyppihyväksyntää, sovelletaan sellaisen E-säännön version tai vaihtoehtoisen moottoriajoneuvodirektiivin muutosdirektiivin vaatimuksia, jotka vähintään vastaavat ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana voimassa olevan direktiivin vaatimuksia.

4. Geneven sopimuksen ja ajoneuvolailla kumotun ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) mukainen T-luokka vastaa tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisia ja kansallisesti määriteltyjä ajoneuvoluokkia seuraavasti:

a) pyörillä varustettu «traktori» T (muu kuin liikennetraktori) = T

b) telaketjuilla varustettu «traktori» T (muu kuin liikennetraktori) = C

c) liikennetraktori T = liikennetraktori

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottoriajoneuvodirektiivi Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Voimaantulopäivä
- muutosdirektiivit Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
0. Traktorien tyyppihyväksyntä 74/150/ETY - T, C, liikennetraktori 1993
-79/694/ETY (Erillisen teknisen yksikön hyväksyntä, kuljettajan työskentelytila, ikkunat)
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-88/297/ETY (Muut turvalaitteet, muut järjestelyt säätä vastaan sekä jalkanojat)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-2000/2/EY (Sähkömagneettinen yhteensopivuus, ks. myös kohta 6) 1.10.2002 1.10.2008
-2000/25/EY (Kaasu- ja hiukkaspäästöt, ks. myös kohta 23) 1.1.2001 - 1.1.2003 1.7.2001 - 1.1.2004
-2001/3/EY (Ilmoituslomakkeet, ks. myös kohta 6) 30.7.2002
-2003/37/EY (Tyyppihyväksyntädirektiivin uudistaminen, soveltamisalaksi traktorit, niiden perävaunut, vedettävät vaihdettavissa olevat koneet sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitetut järjestelmät, osat ja erilliset tekniset yksiköt, direktiivin 74/150/ETY kumoaminen) T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T31.7.2009 liikennetraktori 1.7.2005 liikennetraktori 1.7.2009
-2004/66/EY (Uusien jäsenmaiden täydentäminen liitteisiin)
-2005/13/EY (Kaasu- ja hiukkaspäästöt, ks. myös kohta 23) 1.1.2006 - 1.10.2013 1.1.2006 - 1.10.2014
-2005/67/EY (OECD:n testiohjeiden vastaavuus, kohdan 26 turvavöiden kiinnityspistevaatimuksen soveltaminen) T1, T2, T3 31.12.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 liikennetraktori 31.12.2005 liikennetraktori 1.7.2009
1. Suurin kokonaismassa, rekisterikilpi, polttoainesäiliö, vastapainot, äänimerkinantolait-teet, äänitaso (ulkoinen), pakokaasujärjestelmä (äänenvaimennin) 74/151/ETY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 28 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
70/388/ETY (äänimerkin-antolaitteet)
51
70/157/ETY (ulkoinen äänitaso)
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-88/410/ETY (Polttoainesäiliöt, vastapainot, sallittu melutaso)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-98/38/EY (Rekisterikilpi, polttoainesäiliöt, vastapainot, melutaso, pakokaasujärjestelmä) 1.10.1999 1.10.2002
2. Suurin rakenteellinen nopeus ja kuormalavat 74/152/ETY8 - T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen, nopeuden mittaamisen toleranssi)
-88/412/ETY (Renkaat nopeuden mittauksessa)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen, nopeuden mittaamisen toleranssi) 23.9.1998
-98/89/EY (Nopeuden mittaamisen toleranssi) ei koske 1.10.2004 ei koske
3. Taustapeilit 74/346/ETY 9, 10, 11, 12 - T, C, liikennetraktori T1, T2 1.7.2005 T1, T2 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-98/40/EY (Työvälineiden valvontaan tarkoitetut peilit, taustapeilien säätäminen) 1.10.1999 1.10.2002
4. Näkyvyysalue ja tuulilasin pyyhkimet 74/347/ETY 13, 14, 15, 16 71 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
77/649/ETY
-79/1073/ETY (Näkyvyysalue)
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
5. Ohjauslaite 75/321/ETY 79 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
70/311/ETY
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-88/411/ETY (Ohjausvoima)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-98/39/EY (Ohjattavuus tehostetun ohjauksen toimintahäiriötilanteessa) 1.10.1999 1.10.2002
6. Radiohäiriöt 75/322/ETY17 10 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
72/245/ETY
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-2000/2/EY (Sähkömagneettinen yhteensopivuus, soveltamisalaksi myös muut kuin kipinäsytytysmoottorilla varustetut traktorit) 1.10.2002 1.10.2008
-2001/3/EY (Ilmoituslomakkeet) 30.7.2002
7. Jarrulaitteet 76/432/ETY 18 13 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
71/320/ETY
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-96/63/EY (Käyttöjarrun teho, akselin irtikytkentä) ei koske 1.3.1998 ei koske
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) T1, T2, T3 1.7.2009 23.9.1998
8. Matkustajan istuimet 76/763/ETY 19, 20 - T, liikennetraktori T1, T3 1.7.2005 T1, T3 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-1999/86/EY (Matkustajan istuimien mitoitus, jalkatuki, kädensijat) ei koske 1.10.2001 ei koske
9. Äänitaso (sisäinen) 77/311/ETY20 - T, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-96/627/EY (Komission päätös perusdirektiivin 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden päättymisestä21) 1.10.1999
-2000/63/EY (Komission päätös perusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden päättymisestä) 1.10.2001 1.10.2003
10. Kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet 77/536/ETY 20, 22 - T, liikennetraktori T1 1.7.2005 T1 1.7.2009 1993
-89/680/ETY (Soveltamisala omamassan ylärajan suhteen)
-1999/55/EY (Kääntyvä ohjauspaikka, lisäistuimet) ei koske 1.1.2001 ei koske
11. Dieselmoottorin savutus 77/537/ETY 23 24 T, C, liikennetraktori 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
12. Kuljettajan istuin 78/764/ETY20 - T, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-83/190/ETY (Määritelmät, rakenne- ja testausvaatimukset)
-88/465/ETY (Määritelmät, rakenne- ja testausvaatimukset)
-97/54/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-1999/57/EY (Istuimen asennus) ei koske 1.1.2001 ei koske
13. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 78/933/ETY24,25 86 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
(direktiivissä tarkoitettujen laitteiden osalta)
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-1999/56/EY (Valaisimien väri, lähivalaisimien kahdennus, jarruvalaisinvaatimus, etuvalaisimien sijoitus) ei koske 1.1.2001 ei koske
14. Valaisimet ja merkkivalolaitteet 79/532/ETY 26 ks. kohdat 14a-14i T, C, liikennetraktori 1993
(Moottoriajoneuvojen valaisimia ja merkkivalolaitteita koskevien direktiivien soveltaminen: kohdat 14a-14i) -82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
14a. Heijastimet 76/757/ETY27 3 T, C, liikennetraktori 1993
-97/29/EY 1.10.1998 1.10.1999
14b. Etu-, taka-, jarru-, sivu- ja äärivalaisimet 76/758/ETY28 7 T, C, liikennetraktori 1993
-89/516/ETY 1.10.1995
-97/30/EY 1.10.1998 1.10.1999
14c. Suuntavalaisimet 76/759/ETY 6 T, C, liikennetraktori 1993
-89/277/ETY 1.10.1995
-1999/15/EY 1.4.2000 ei koske
14d. Rekisterikilven valaisin 76/760/ETY 4 T, C, liikennetraktori 1993
-97/31/EY 1.10.1998 1.10.1999
14e. Lähi- ja kaukovalaisimet 76/761/ETY29 1 T, C, liikennetraktori 1993
8
-89/517/ETY 20 14.6.1995
-1999/17/EY 98 1.4.2000 ei koske
14f. Etusumuvalaisimet 76/762/ETY 19 T, C, liikennetraktori 1993
-1999/18/EY 1.4.2000 ei koske
14g. Takasumuvalaisimet 77/538/ETY 38 T, C, liikennetraktori 1993
-89/518/ETY
-1999/14/EY 1.4.2000 ei koske
14h. Peruutusvalaisimet 77/539/ETY 23 T, C, liikennetraktori 1993
-97/32/EY 1.10.1998 1.10.1999
14i. Pysäköintivalaisimet 77/540/ETY 7730 T, C, liikennetraktori 1993
-1999/16/EY 1.4.2000 ei koske
15. Kytkentä- ja peruutuslaitteet 79/533/ETY - T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
- 82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-1999/58/EY (Kytkentälaitteen mitoitus) ei koske 1.1.2001 ei koske
16. Kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (staattiset testit) 79/622/ETY 20, 31 - T, liikennetraktori T1 1.7.2005 T1 1.7.2009 1993
-82/953/ETY (Edellytykset suojarakenteiden ja niiden kiinnityksen lujuuden testaukselle)
-88/413/ETY (Ylikuormitustesti)
-1999/40/EY (Kääntyvä ohjauspaikka, lisäistuimet) ei koske 1.1.2001 ei koske
17. Ohjaustila, pääsy ohjauspaikalle, ovet ja ikkunat 80/720/ETY 20, 32 - T, liikennetraktori T1, T3 1.7.2005 T1, T3 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-88/414/ETY (Ohjaustila, ovet, ikkunat, hätäpoistumistiet)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
18. Voimanottolaitteet ja niiden suojaus 86/297/ETY20 - T, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 199333
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
19. Takaosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (kapearaiteiset traktorit) 86/298/ETY20, 34 - T, liikennetraktori T2 1.7.2005 T2 1.7.2009 1993
-89/682/ETY (Soveltamisala renkaiden osalta, suojarakenteiden dynaaminen testi)
-2000/19/EY (Suojarakenteiden testien yhdenmukaistaminen OECD:n testiohjeiden kanssa, tyyppihyväksyntämerkki) ei koske 1.1.2002 ei koske
-2005/67/EY (OECD:n testiohjeiden vastaavuus) T2 31.12.2005 31.12.2005
20. Hallintalaitteiden asentaminen, sijainti, toiminta ja merkitseminen 86/415/ETY20 - T, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
21. Etuosaan kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet (kapearaiteiset traktorit) 87/402/ETY20, 35 - T, liikennetraktori T2 1.7.2005 T2 1.7.2009 1993
-89/681/ETY (Suojarakenteiden dynaaminen testi)
-2000/22/EY (Suojarakenteiden testien yhdenmukaistaminen OECD:n testiohjeiden kanssa, tyyppihyväksyntämerkki) ei koske 1.1.2002 ei koske
-2005/67/EY (OECD:n testiohjeiden vastaavuus) T2 31.12.2005 31.12.2005
22. Mitat ja hinattavat massat, nopeuden säädin, vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, tuulilasi ja muut lasit, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä, hinattavan ajoneuvon jarrujen hallinta, pakollinen kilpi 89/173/ETY36,37, 38 43 (turvalasit, lukuun ottamatta karkaistuja tuulilaseja) T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 92/22/ETY (turvalasit) 23.9.1998
-2000/1/EY (Leveys, kolmipistekytkentä, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä, tyyppihyväksyntämerkki, tyyppihyväksyntänumero) ei koske 1.1.2001 ei koske
23. Kaasu- ja hiukkaspäästöt 2000/25/EY43 49, T, C, liikennetraktori 1.1.2001-1.1.2003/39 1.7.2001-1.1.2004/40
96 (siltä osin kuin on kyse direktiivissä tarkoitetuista vaiheista)
88/77/ETY
-2005/13/EY (Päästörajoitusten vaiheet, joustavuusjärjestelmä, liitteet) 1.1.2006-1.10.2013/41 1.1.2006-1.10.2014/42
26. Turvavöiden kiinnityspisteet 76/115/ETY44 - T, liikennetraktori T1, T2, T3, 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1.7.2005 1.7.2009
-81/575/ETY
-82/318/ETY
-90/629/ETY
-96/38/EY
-2005/41/EY T1, T2, T3, 20.10.2006 20.10.2006

1 Vaatimus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin rekisterikilven, polttoainesäiliön,vastapainojen, äänimerkinantolaitteiden, ulkoisen äänitason sekä pakoputkiston pään suuntauksen osalta. Vaatimus ei koske muuta traktoria muilta kuin rekisterikilven, polttoainesäiliön, vastapainojen, äänimerkinantolaitteiden, ulkoisen äänitason sekä pakoputkiston pään suuntauksen osalta uuden ajoneuvotyypin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

2 Vastapainojen osalta ei sovelleta T3-luokan traktoriin eikä sitä vastaavaan C-luokan traktoriin ja liikennetraktoriin.

3 Vaihtoehto äänimerkinantolaitteen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Traktorin äänimerkinantolaitteen äänen voimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 112 dBA. Äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. Ääni- merkinantolaitteen katsotaan täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos ajoneuvo tai sen äänimerkinantolaite on tyyppihyväksytty direktiivin 70/388/ETY tai E-säännön n:o 28 mukaisesti ja äänenvoimakkuuden osalta laite täyttää direktiivissä 74/151/ETY säädetyt vaatimukset.

4 Traktorissa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

5 Vaihtoehto traktorin äänitason osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Moottorin äänen voimakkuus, mitattuna direktiivissä määrätyllä tavalla, ei saa olla suurempi kuin 89 dBA, kun traktorin omamassa on suurempi kuin 1,5 tonnia eikä suurempi kuin 85 dBA, kun traktorin omamassa on enintään 1,5 tonnia.

6 Traktorin pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on polttoainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella. Vaatimus koskee C-luokan traktoria, muun traktorin uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

7 Vaihtoehto traktorin pakoputkiston pään suuntauksen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.9.1999 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.9.2002 saakka: Jos ylöspäin suunnattu pakoputki päättyy ohjaamon etupuolelle, putki ei saa päättyä enemmän kuin 0,10 metriä ohjaamon ylimmän kohdan alapuolelle. Jos ajoneuvo ei ole varustettu ohjaamolla, putken tulee ulottua vähintään 1,00 metriä kuljettajan istuinpinnan alimman kohdan yläpuolelle.

8 Traktorissa ei vaadita kuormalavaa.

9 Vaatimus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen osalta. Vaatimus ei koske muuta traktoria muilta kuin taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen osalta uuden ajoneuvotyypin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

10 Vaihtoehto taustapeilin osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Traktorin taustapeilin sijoituksen, näkyvyyskentän, pinta-alan, lujuuden ja kiinnityksen myötäämisen tulee vastata direktiivin 74/346/ETY vaatimuksia, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 98/40/EY. Umpinaisella ohjaamolla varustetun traktorin taustapeilin on oltava näkyvissä tuulilasin pyyhkimien puhdistaman tuulilasin osan tai sivuikkunan läpi.

11 Vaihtoehto traktorin taustapeilin osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Taustapeiliä ei vaadita omamassaltaan enintään 0,5 tonnin traktorissa.

12 Jos traktorin rakenteen tai siihen liittyvän laitteen taikka varusteen vuoksi näkyvyys kuljettajan paikalta sivuille on haitallisesti rajoittunut, on traktoriin asennettava tarpeelliset lisäpeilit, joiden avulla kuljettaja pystyy näkemään ajoneuvon sivuille ja seuraamaan muuta liikennettä.

13 Traktorin tuulilasin sekä ohjaamon sivulasien tai -suojusten tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaiset, että kuljettajalla on mahdollisimman esteetön näkyvyys eteen ja sivuille. Niiden kohdalle ei ajoneuvon sisä- tai ulkopuolelle saa erityisesti määrättyjen merkkien ja laitteiden lisäksi ripustaa tai kiinnittää mitään merkkejä, esineitä tai laitteita, jotka voivat haitata näkyvyyttä.

14 Umpinaisella ohjaamolla varustetussa traktorissa tulee olla laitteisto huurteen poistamiseksi tuulilasin ulkopinnalta ja sumun poistamiseksi tuulilasin sisäpinnalta. Huurteen- ja sumunpoistolaitteiston tulee olla kuljettajan säädeltävissä. Vaatimus koskee C-luokan traktoria, muun traktorin uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

15 Vaihtoehto traktorin tuulilasin pyyhkimien osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Pyyhinjärjestelmän tulee vastata standardin SFS 4420 vaatimuksia.

16 Traktorin tuulilasin pesimen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra. Vaatimus koskee C-luokan traktoria, muun traktorin uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

17 Sovelletaan kipinäsytytysmoottorilla varustettuihin traktoreihin.

18 Liikennetraktorin käyttöjarrulla tulee direktiivin vaatimuksesta poiketen olla sellainen teho, että sitä käyttämällä saavutettu hidastuvuus on vähintään 3,5 m/s2 tien ja renkaan välisen kitkakertoimen ollessa 0,8. Liikennetraktorin seisontajarrun tulee täyttää direktiivin jarrutustehoa koskeva vaatimus kuormattuna tai, jos liikennetraktoriin voi kytkeä perävaunun, kuormatulla perävaunulla varustettuna.

19 Sovelletaan raideleveydeltään vähintään 1 250 mm:n traktoreihin. Traktorissa ei vaadita matkustajan istuinta.

20 Vaatimus ei koske traktorin osalta uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

21 Perusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdan osalta siirtymäkauden päättyminen muutettu komission päätöksellä 2000/63/EY.

22 Sovelletaan traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- taka-akselin kohdalla enintään 1 000 mm:n maavara,

- yhden vetoakselin kiinteä tai säädettävä raideleveys vähintään 1 150 mm tai enemmän,

- mahdollisuus asentaa monipistekytkentälaite irrotettavia työvälineitä varten ja vetotanko,

- 1,5-4,5 tonnin massa, joka vastaa traktorin omamassaa siten kuin se määritellään direktiivin 74/150/ETY liitteen I kohdassa 2.4, mukaan lukien tämän direktiivin mukaisesti asennettu suojarakenne kaatumisen varalta ja suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevat renkaat.

23 Vaatimus koskee traktorin osalta uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

24 a) Direktiivin 78/933/ETY ja E-säännön n:o 86 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

i) tiellä tai sen vierellä tehtävään työhön käytettävässä traktorissa vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin, jonka tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- varoitusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä,

- milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa valaisimia olla useita,

- kuljettajaa varten tulee olla varoitusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalaisin;

ii) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet (vaatimukset ks. kohta 14 a);

b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:

i) sivuvalaisimet (vaatimukset ks. kohta 14 b; vaihtoehtoisesti sivuvalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt E-säännön n:o 91 mukaisesti), joiden lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden ja kytkennän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- jos ajoneuvon pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi; sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä; sivuvalaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummainen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapäästä,

- sivuvalaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella; jos sivuvalaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella,

- sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteen- ja taaksepäin,

- sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia,

- sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa

ii) etu- ja sivuheijastimet (vaatimukset ks. kohta 14 a); eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset ja sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset;

iii) erikoiskuljetukseen käytettävässä traktorissa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet;

c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen tulee, jollei toisin mainita, vastata 13 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

25 Vaihtoehto traktorin jarruvalaisimen osalta uudelle ajoneuvotyypille 21.12.2000 asti: Jarruvalaisin vaaditaan ainoastaan liikennetraktorissa.

26 Vaihtoehto traktorin lähi- ja kaukovalaisimien osalta uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Lähi- ja kaukovalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt E-säännön n:o 5 tai 31 sellaisen version, sekä lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tyyppihyväksytty E-säännön n:o 2 tai 37 sellaisen version mukaisesti, joka vastaa direktiiviä.

27 Traktorin heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

28 Vaihtoehto traktorin sivuvalaisimien osalta ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 31.12.1996 saakka: Sivuvalaisimen lampun teho saa olla enintään 10 W.

29 Vaihtoehto traktorin lähi- ja kaukovalaisimien osalta uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Lähi- ja kaukovalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt E-säännön n:o 5 tai 31 sellaisen version, sekä lähi- ja kaukovalaisimessa käytettävän lampun tyyppihyväksytty E-säännön n:o 2 tai 37 sellaisen version mukaisesti, joka vastaa direktiiviä.

30 Vaihtoehtoinen E-sääntö koskee traktorin osalta uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

31 Sovelletaan traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- taka-akselin kohdalla enintään 1 000 mm:n maavara,

- yhden vetävän akselin kiinteä tai pienin säädettävä raideleveys vähintään 1 150 mm,

- mahdollisuus asentaa monipistekytkentälaite irrotettavia työkoneita varten ja vetotanko,

- vähintään 800 kg:n massa, joka vastaa traktorin omamassaa siten kuin se määritellään direktiivin 74/150/ETY liitteen I kohdassa 2.4, mukaan lukien tämän direktiivin mukaisesti asennettu suojarakenne kaatumisen varalta ja suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevat renkaat.

32 Sovelletaan traktoreihin, joiden vetoakselin pienin kiinteä tai säädettävä raideleveys on vähintään 1 150 mm.

33 Voimanottoakselin ympärillä olevan vapaan tilan osalta 1.10.1995.

34 Sovelletaan traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- maavara enintään 600 mm mitattuna etu- tai taka-akselin alimpien kohtien alta tasauspyörästö huomioon ottaen,

- toisen akselin kiinteä tai säädettävä pienin raideleveys pienempi kuin 1 150 mm; toisella akselilla sijaitsevien renkaiden ulkoreuna ei saa missään tapauksessa ulottua kauemmas kuin sillä akselilla sijaitsevien renkaiden ulkoreuna, jonka pienin raideleveys on 1 150 mm,

- yli 600 kg:n massa, joka vastaa traktorin omamassaa kuten direktiivin 74/150/ETY liitteen I kohdassa 2.4 määritellään, mukaan lukien tätä direktiiviä noudattaen asennettu suojarakenne kaatumisen varalta ja suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevat renkaat.

35 Sovelletaan traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- maavara enintään 600 mm mitattuna etu- tai taka-akselin alimpien kohtien alta tasauspyörästö huomioon ottaen,

- sen akselin kiinteä tai säädettävä pienin raideleveys pienempi kuin 1 150 mm, jolle on asennettu suuremmat renkaat; se akseli, jolle on asennettu leveämmät renkaat, oletetaan säädetyksi enintään 1 150 mm:n raideleveydelle; toisen akselin raideleveys on voitava säätää siten, että kapeampien renkaiden ulkoreunat eivät ulotu kauemmas kuin toisella akselilla sijaitsevien renkaiden ulkoreunat; jos kummallekin akselille on asennettu samankokoiset vanteet ja renkaat, kummankin akselin kiinteän tai säädettävän raideleveyden on oltava pienempi kuin 1 150 mm,

- 600-3 000 kg:n massa, joka vastaa traktorin omamassaa direktiivin 74/150/ETY liitteen I kohdan 2.4 mukaisesti, mukaan lukien tämän direktiivin mukaisesti asennettu suojarakenne kaatumisen varalta ja suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevat renkaat.

36 Vaatimus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin tuulilasin ja muiden lasien, hinattavan ajoneuvon mekaanisen kytkennän sekä pakollisen kilven osalta. Vaatimus ei koske muuta traktoria muilta kuin tuulilasin ja muiden lasien, hinattavan ajoneuvon mekaanisen kytkennän sekä pakollisen kilven osalta uuden ajoneuvotyypin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

37 Liikennetraktorissa tulee olla kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos ajoneuvon korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa jäljempänä määritellyn suojan roiskumista vastaan. Roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana vähintään 50° kyseisestä pystytasosta taaksepäin. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Kourumaisuus saa vähetä edellä tarkoitettuja kulmia lähestyttäessä. Roiskesuojan etäisyys akselista ei saa mainittujen kulmien välisellä alueella olla renkaan halkaisijaa suurempi.

38 Vaihtoehto traktorin tuulilasin ja muiden lasien osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee vastata standardin SFS 2728 vaatimuksia.

39 Vaatimus koskee moottorityyppiä, -perhettä tai traktorityyppiä:

a) 1.1.2001 alkaen luokkien B ja C moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 2 kohdan mukainen);

b) 1.1.2001 alkaen luokkien D ja E moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 kohdan mukainen);

c) 1.1.2002 alkaen luokan F moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 kohdan mukainen);

d) 1.1.2003 alkaen luokan G moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 kohdan mukainen).

40 Vaatimus koskee moottoreita ja traktoreita (lukuun ottamatta kolmansiin maihin vietäviin traktorityyppeihin asennettavaksi tarkoitettuja moottoreita sekä käytössä olevien traktorien vaihtomoottoreita):

a) 1.7.2001 alkaen luokkien A, B ja C moottoreita;

b) 1.1.2002 alkaen luokkien D ja E moottoreita;

c) 1.1.2003 alkaen luokan F moottoreita;

d) 1.1.2004 alkaen luokan G moottoreita.

Sellaisten traktorien osalta, joihin on asennettu luokan E tai F moottori, vaatimusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua edellä mainituista voimaantulopäivistä lukien. Suomessa ensi kertaa käyttöön otettaviin moottoreihin ja traktoreihin, joiden moottorit on valmistettu ennen edellä mainittuja voimaantulopäiviä, vaatimusta sovelletaan kahden vuoden kuluttua voimaantulopäivistä lukien.

41 Vaatimus koskee moottorityyppiä, - perhettä tai traktorityyppiä

a) 1.1.2006 alkaen luokkien H, I ja K moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 a kohdan mukainen);

b) 1.1.2007 alkaen luokan J moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 a kohdan mukainen);

c) 1.1.2010 alkaen luokan L moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 c kohdan mukainen);

d) 1.1.2011 alkaen luokkien M ja N moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 c kohdan mukainen);

e) 1.1.2012 alkaen luokan P moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 c kohdan mukainen);

f) 1.1.2013 alkaen luokan Q moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 d kohdan mukainen);

g) 1.10.2013 alkaen luokan R moottoreiden osalta (moottorin teho direktiivin 97/68/EY 9 artiklan 3 d kohdan mukainen).

42 Vaatimus koskee moottoreita ja traktoreita (lukuun ottamatta kolmansiin maihin vietäviin traktorityyppeihin asennettavaksi tarkoitettuja moottoreita sekä käytössä olevien traktorien vaihtomoottoreita):

a) 1.1.2006 alkaen luokan H moottoreita;

b) 1.1.2007 alkaen luokkien I ja K moottoreita;

c) 1.1.2008 alkaen luokan J moottoreita;

d) 1.1.2011 alkaen luokan L moottoreita;

e) 1.1.2012 alkaen luokkien M ja N moottoreita;

f) 1.1.2013 alkaen luokan P moottoreita;

g) 1.1.2014 alkaen luokan Q moottoreita;

h) 1.10.2014 alkaen luokan R moottoreita.

Niiden moottoreiden osalta, jotka on valmistettu ennen edellä mainittuja voimaantulopäiviä, vaatimusta sovelletaan kahden vuoden kuluttua voimaantulopäivistä lukien.

43 Vaihtoehto traktorin dieselmoottorin kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka:

Moottorin tulee olla tyyppihyväksytty direktiivin 97/68/EY mukaisesti.

44 Vaatimuksen soveltaminen ks. kohta 0.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.