240/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 2005 luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen (336/2005) 4―7 §, 10 §:n 3 momentti, 13 §:n 1 momentti, 16 ja 17 §, 21 §:n 4 momentti, 23 § ja liite seuraavasti:

4 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset käyttäen apunaan Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteiden, kylvösiemenen ja taimiaineiston pakkaamista, varastointia ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat työvoima- ja elinkeinokeskukset.

5 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastoijia, varastointia, tukkukauppoja ja tukkukauppaa käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla valvotaan tämän asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaisesti. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarkemmat ohjeet siitä, mitä tarkoitetaan maataloustuotteiden käsittelyllä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla.

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetut valvontaviranomaiset. Elintarviketurvallisuusvirasto toimittaa elintarvikelaissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille niiden tarvitsemat 13 §:ssä tarkoitetut luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia toimijoita koskevat rekisteritiedot.

6 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, kylvösiementen ja taimiaineiston tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisesta valtiosta (kolmas maa) tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, kylvösiemenen ja taimiaineiston maahantuonnin valvontaa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo, käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia, toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista edellä mainittuja tuotteita. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

7 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja kaupan pitämisen valvontaa. Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastointia, kaupan pitämistä ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.

10 §
Valvontajärjestelmään hakeminen

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä viranomaisen vahvistamalla lomakkeella. Lomakkeen vahvistaa 1 momentin 1, 2, 3 ja 4 kohdan osalta Elintarviketurvallisuusvirasto ja 5 kohdan osalta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.


13 §
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään maataloustuotannon, elintarvikkeiden, rehujen sekä kylvösiementen ja taimiaineistojen valvontajärjestelmän osalta Elintarviketurvallisuusviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Maataloustuotannon osalta merkintä tehdään siihen luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty. Alkoholijuomien osalta toimija merkitään Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin.


16 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 12 ja 15 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee maataloustuotannon valvontajärjestelmän osalta työvoima- ja elinkeinokeskus tai Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja. Rehujen, elintarvikkeiden sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri. Alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tarkastukset tekee Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehdä ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka koskevat 12 ja 15 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, seuratessaan työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä.

17 §
Eräät luvat

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, siemeniä ja taimiaineistoa, rehuja, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista. Elintarviketurvallisuusvirasto voi pyytää Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselta lausunnon edellä mainitun luvan myöntämisen osalta, kun kyseessä on alkoholijuoman maahantuonti.

21 §
Seuraamukset

Elintarviketurvallisuusvirasto ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi oman tehtäväalueensa osalta poistaa 2 luvussa tarkoitetusta valvontajärjestelmästä ja siihen liittyvästä rekisteristä määräajaksi toimijan, joka on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt säädetyt maksut.

23 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tehtävänä on laatia vuosittain valvontasuunnitelma 2 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valtuuttamiensa tarkastajien ja työvoima- ja elinkeinokeskusten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ja Elintarvikeviraston ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla valtuuttamat tarkastajat voivat toimia 16 §:ssä tarkoitettuina tarkastajina ilman eri valtuutusta.

Luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, kylvösiemeniä ja taimiaineistoa, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta, saa pitää kaupan 1 päivään heinäkuuta 2007.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Tero Tolonen

Liite

LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, KYLVÖSIEMENTEN JA TAIMIAINEISTON, ELINTARVIKKEIDEN SEKÄ ALKOHOLIJUOMIEN TUOTANTOA, PAKKAAMISTA, VALMISTUSTA JA MAAHANTUONTIA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT

1. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-A-001 Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus PL 15, 00241 Helsinki
FI-A-002 Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus PL 592, 20101 Turku
FI-A-003 Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus PL 266, 28101 Pori
FI-A-004 Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna
FI-A-005 Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus PL 467, 33101 Tampere
FI-A-006 Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus PL 1041, 45101 Kouvola
FI-A-007 Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus PL 164, 50101 Mikkeli
FI-A-008 Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus PL 2000, 70101 Kuopio
FI-A-009 Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus PL 8, 80101 Joensuu
FI-A-010 Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus PL 44, 40101 Jyväskylä
FI-A-011 Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
FI-A-012 Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus PL 131, 65101 Vaasa
FI-A-013 Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus PL 86, 90101 Oulu
FI-A-014 Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
FI-A-015 Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus Ruokasenkatu 2, 96200 Rovaniemi

2. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, rehujen, sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valmistuksen, valmistuttamisen, pakkaamisen ja maahantuonnin valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-B Elintarviketurvallisuusvirasto Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

3. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen, valmistuttamisen ja maahantuonnin valvonta

TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-C Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus PL 210, 00531 Helsinki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.