239/2006

Annettu Turussa 12 päivänä toukokuuta 2005

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 15 §:n 4 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 §, 49 e §:n 2 momentti ja 63 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 15 §:n 4 momentti päätöksessä 1162/2001, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 § päätöksessä 1278/2003, 49 e §:n 2 momentti päätöksessä 348/1998 ja 63 §:n 2 momentti osaksi päätöksessä 823/2004,

muutetaan 1 luvun 1 §, 2 luvun otsikko, 1 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 3 momentti, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 20 §:n 2 momentti, C-alaluvun otsikko, 23 §, 24 §, 25 §:n 1 momentti, 35 §, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 1 ja 3 momentti ja 39 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 4 luvun 1 §:n 1 momentti ja 6 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 § päätöksessä 1278/2003, 2 luvun 1 §:n 1 momentti päätöksessä 865/1995, 15 §:n 2 momentti osaksi päätöksessä 348/1998, 19 §:n 2 momentti edellä mainitussa päätöksessä 1278/2003 ja 23 § osaksi päätöksessä 349/1998, sekä

lisätään 3 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on edellä mainitussa päätöksessä 1278/2003, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §

Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovelletaan kirkkolain 8 luvussa tarkoitetuissa kirkkoherranvaalissa ja seurakuntavaaleissa, 17 b luvussa tarkoitetuissa hiippakuntavaltuuston vaaleissa, 18 luvussa tarkoitetussa piispanvaalissa, 19 luvussa tarkoitetuissa pappisasessorin ja maallikkojäsenen sekä lääninrovastin vaaleissa sekä 20 luvussa tarkoitetuissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa.

2 luku

Kirkkoherranvaali ja seurakuntavaalit

A. Vaalilautakunta, vaalitoimitus ja äänestäminen
1 §

Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 §:n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.


10 §

Siitä, mitä kirkkoherranvaalin äänestyslippuun on otsikon lisäksi painettava, säädetään 26 §:ssä.

B. Vaaliluettelo
15 §

Vaaliluettelo on laadittava;

1) seurakuntavaaleja varten syyskuun 1 päivään mennessä; ja

2) kirkkoherranvaalia ja valituksen johdosta uudelleen toimitettavia seurakuntavaaleja sekä kirkkolain 8 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia seurakuntavaaleja varten 55 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.


17 §

Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Seurakuntavaalien vaaliluettelo on tarkistettava viimeistään syyskuun 1 päivänä ja 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen vaalien vaaliluettelo viimeistään toisena päivänä siitä, kun vaaliluettelo on laadittava sanotun kohdan nojalla.


18 §

Vaaliluettelo on tarkastamista varten pidettävä valvonnan alaisena nähtävänä vähintään neljän tunnin ajan kahtena vaaliluettelon tarkistamista seuraavana peräkkäisenä arkipäivänä, ei kuitenkaan lauantaina. Toisena päivänä vaaliluettelo pidetään nähtävänä kello 15–19.


19 §

Toisen äänioikeutta vastaan tehdystä oikaisuvaatimuksesta vaalilautakunnan puheenjohtajan tulee kirkkolain 24 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyn määräpäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä lähettää asianomaiselle kirjeellä jäljennös oikaisuvaatimuksesta sekä samalla ilmoittaa siitä, että hänellä on tilaisuus antaa kirjallinen selvitys äänioikeudestaan kirkkoherranvirastoon ennen vaalilautakunnan kokousta. Jollei asianomaisen osoitetta tunneta, ilmoitus oikaisuvaatimuksesta ja siitä, missä se on asianomaisen nähtävissä, on samassa ajassa pantava julki seurakunnan ilmoitustaululle ja pidettävä siinä vaalilautakunnan kokoukseen saakka.

Vaalilautakunta käsittelee vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset seurakuntavaaleissa lokakuun 1 päivänä pidettävässä kokouksessa ja 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa vaaleissa kaksi viikkoa vaaliluettelon nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen pidettävässä kokouksessa.

20 §

Vaalilautakunnan tulee antaa kustakin oikaisuvaatimuksesta päätös valitusosoituksineen. Milloin vaaliluetteloon ottamista tarkoittava oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään taikka toisen poistamista vaaliluettelosta koskeva oikaisuvaatimus hyväksytään, päätös valitusosoituksineen on viimeistään vaalilautakunnan kokousta seuraavana arkipäivänä lähetettävä kirjeitse sekä oikaisuvaatimuksen tekijälle että sille, jonka äänioikeutta päätös koskee.

C. Kirkkoherranvaali
23 §

Kirkkoherranvaali aloitetaan viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä taikka sitä seuraavana maanantaina. Vaalilautakunta määrää ennen ensimmäistä vaalinäytepäivää, minä aikoina äänestys suoritetaan. Vaali toimitetaan seurakunnan kirkossa taikka kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston määräämässä muussa paikassa.

Ennakkoäänestys kirkkoherranvaalissa alkaa viimeistä vaalinäytettä seuraavan sunnuntain jälkeisenä maanantaina ja se jatkuu saman viikon perjantaihin. Ennakkoäänestys tapahtuu vain siinä seurakunnassa, jonka kirkkoherra vaalilla valitaan, kirkkoherranvirastossa joka päivä kello 9–18 sekä kotiäänestyksenä. Ennakkoäänestyksestä ja kotiäänestyksestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä siitä 43–49 f §:ssä säädetään.

24 §

Vaalilautakunta laatii kuulutuksen kirkkoherranvaalista ja sen alkamisesta sekä äänestyspaikoista ja -ajoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kuulutus on pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viimeisestä vaalinäytepäivästä äänestyksen päättymiseen asti. Lisäksi kuulutus on julkaistava lehdessä viimeistään viisi päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

25 §

Vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä saa pyytää virkaan kelpoiseksi todettua hakijaa, jota ei ole asetettu ehdolle, ylimääräiseksi ehdokkaaksi. Pyyntö, jossa on ilmoitettava ehdokkaan nimi, on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään viimeisen vaalinäytteen jälkeisenä keskiviikkona ennen kello 16.


D. Seurakuntavaalit
35 §

Vaalilautakunnan tulee vaalivuonna viimeistään elokuun 1 päivänä pidettävässä kokouksessa laatia kuulutus, jossa on ilmoitettava kirkkovaltuustoon taikka yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon valittavien jäsenten määrä, ehdokkaiden vaalikelpoisuuden edellytykset sekä minä päivinä ja kellonaikoina ja mihin valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat on jätettävä.

Kuulutus on pantava seurakunnan ilmoitustaululle ennen elokuun 10 päivää ja pidettävä siinä syyskuun 15 päivään kello 16 asti. Lisäksi kuulutus on julkaistava lehdessä elokuun 10 päivään mennessä.

36 §

Valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän varamiehen on annettava valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen kirkkoherranvirastoon viimeistään syyskuun 15 päivänä ennen kello 16.


37 §

Vaalilautakunta tarkastaa perustamisasiakirjat niihin sisältyvine ehdokaslistoineen valmistavasti viimeistään syyskuun 16 päivänä pidettävässä kokouksessa. Perustamisasiakirja, joka on jätetty määräajan päättymisen jälkeen, on jätettävä tutkimatta. Tästä on ilmoitettava valitsijayhdistyksen asiamiehelle tai, jollei asiamiestä ole, jollekin perustamisasiakirjan allekirjoittajista.


Valitsijayhdistyksen asiamiehellä tai, jollei asiamiestä ole, perustamiskirjan allekirjoittajalla on oikeus viimeistään lokakuun 1 päivänä ennen kello 16 tehdä oikaisu tai antaa pyydetty lisäselvitys. Lisäksi asiamiehellä tai allekirjoittajalla on oikeus tehdä ehdokkaiden nimeä sekä arvoa, ammattia tai tointa ja osoitetta koskevia tarkistuksia.


39 §

Lokakuun 1 päivänä kello 16 jälkeen pidettävässä kokouksessa vaalilautakunta


3 luku

Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit

C. Hiippakuntavaltuuston vaali
9 §

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien ehdokaslistat ja ehdokkaat numeroidaan 4 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla kuitenkin siten, että ehdokkaiden numerointi jatkuu viimeisestä numerosta kirkolliskokousedustajien vaalissa.


4 luku

Kirkolliskokousedustajien vaalit

1 §

Tuomiokapituli asettaa kirkkolain 17 a luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun vaalilautakunnan kirkolliskokousedustajien vaalia edeltävän syyskuun aikana. Tuomiokapituli määrää lautakunnan sihteerin ja huolehtii lautakunnan kansliatehtävistä.


6 §

Perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään joulukuun 15 päivänä ennen kello 16, jollei 1 luvun 3 §:n 1 momentista muuta johdu. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjasta ja ehdokaslistasta, niiden jättämisestä ja julkaisemisesta sekä asiamiehen vakuutuksesta ja ehdokkaiden kirjallisesta suostumuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä seurakuntavaaleista 2 luvun 32 §:n 2 momentissa, 33, 36 ja 58 §:ssä säädetään.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2006.

Turussa 12 päivänä toukokuuta 2005

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.