229/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaan säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003 ja maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston tilatukijärjestelmää.

Tilatukijärjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 795/2004.

Tilatukijärjestelmästä säädetään lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä komission asetus I.

2 §
Tukikelpoinen lohko

Tukikelpoisia lohkoja ovat viljelijän tukihakemuksella ilmoittamat maatalouskäytössä olevat lohkot, joiden tilatukiominaisuudeksi on ilmoitettu pelto tai pysyvä laidun. Tukikelpoisia lohkoja ovat myös tilatukiominaisuudeltaan pysyvien kasvien alat, joista on tehty non food -sopimus tai -sitoumus taikka energiakasvisopimus.

Tukikelpoisia lohkoja ovat myös sellaiset ruokohelpi- ja lyhytkiertoisten energiapuiden alat:

1) jotka on kylvetty tai istutettu 30 päivän huhtikuuta 2004 ja 10 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien; tai

2) joilla on kasvanut kyseisiä kasveja niiden siirtyessä viljelijän hallintaan ja hallinnansiirto on tapahtunut 30 päivän huhtikuuta 2004 ja 10 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien.

Tukikelpoisuus edellyttää, että lohkon on oltava viljelykelpoinen viimeistään tilatuen viimeisenä hakupäivänä. Viljelykelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että lohkolla ei tarvitse tehdä peruskunnostustoimenpiteitä ja että sillä pystytään tuottamaan tavanomainen sato. Tilatuen maksamisen edellytyksenä on laissa tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta (557/2005) 9 §:ssä tarkoitetun 10 kuukauden hallinta-ajan täyttyminen lohkolla.

Vuonna 2006 käyttöönotettavia lohkoja ei voida ilmoittaa tukihakemuksella tilapäisesti viljelemättömänä peltona. Vuonna 2006 käyttöönotetulla lohkolla tarkoitetaan raiviota, jota ei ole otettu viljelykäyttöön ennen vuotta 2006 tai luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettua viljelemättömyyssitoumuksen alaista lohkoa.

3 §
Tukioikeuksien vahvistaminen

Tukioikeudet vahvistetaan tukikelpoisilla peruslohkoilla ilmoitettujen kasvulohkojen pinta-alojen perusteella.

4 §
Kesannointivelvoitteen laskeminen ja kesannointioikeuksien vähimmäismäärä tukialueella

Kesannointivelvoite lasketaan tukihakemuksella peruslohkoille ilmoitettujen kasvulohkojen pinta-alojen perusteella. Velvoitteen laskennassa huomioidaan lohkot, jotka ovat 2 §:ssä säädetyllä tavalla tukikelpoisia ja joiden vuoden 2003 tilatukiominaisuus on pelto. Velvoitteen laskennassa huomioitavien lohkojen ei kuitenkaan tarvitse täyttää 10 kuukauden hallinta-ajan vaatimusta.

Kesannointioikeuksia ei muodosteta, jos tilan kesannointioikeuksien määrä jollakin tukialueella on pienempi kuin 0,1 hehtaaria.

5 §
Erityistukioikeuden eläinmäärän täyttyminen

Erityistukioikeuksien perusteella voidaan tilalle myöntää tilatukea, jos karjataloutta jatketaan kyseisenä tukivuonna 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän syyskuuta välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, vähintään 50 prosentin laajuudella tilakohtaisen lisäosan perusteena olleesta nautayksiköiden lukumäärästä laskettuna.

Nautayksiköiden lukumäärä määritetään nautarekisterin perusteella. Nautarekisterillä tarkoitetaan nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 sekä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (7/1999) mukaista nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää.

6 §
Luomutilat ja kesannointivelvoite

Tila on vapautettu kesannointivelvoitteesta, jos sen koko maataloustuotanto kuuluu luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (336/2005) tarkoitettuun luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Vapautus kesannointivelvoitteesta koskee niitä kesannointioikeuksia, jotka tilalle on vahvistettu vuonna 2006. Edellä 1 momentissa tarkoitetulle tilalle myöhemmin ostetut tai vuokratut kesannointioikeudet ovat myös vapaita kesantovelvoitteesta, jos samalla on siirretty vastaava määrä peltoalaa.

7 §
Kasvimaan enimmäiskoko

Kasvimaana ilmoitetulle lohkolle voidaan myöntää tilatukea enintään 0,3 hehtaarilta tukihakemusta kohden sellaisten tukioikeuksien perusteella, joihin ei liity neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia.

8 §
Maaseutuelinkeinoviranomaiselle toimitettavat ilmoitukset

Toimivaltaiselle kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on toimitettava kirjallisesti, muualla säädettyjen ilmoitusten lisäksi, tarvittaessa seuraavat ilmoitukset:

1) ilmoitus tukihakemusten peruuttamisesta, siten kuin komission asetuksen I 22 artiklassa edellytetään;

2) ilmoitus tukiehtojen täyttymättömyydestä, siten kuin komission asetuksen I 68 artiklassa säädetään; sekä

3) pellon hallinnansiirtosopimus tai ilmoitus suullisen hallinnansiirtosopimuksen sisällöstä.

9 §
Muutoksenhaku

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään päätökseen tilatukea koskevassa asiassa saa hakea muutosta siinä järjestyksessä kuin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) säädetään.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.