207/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 10 § ja 6 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, sekä

muutetaan 4, 7 ja 8 § sekä 42 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksessa 1240/2002 sekä 7 ja 8 § asetuksessa 463/2000, seuraavasti:

4 §
Ilmoitus ja sen sisältö

Terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella toimintaa aiotaan harjoittaa.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) selvitys toimintaan varatun paikan sijainnista;

2) selvitys harjoitettavasta toiminnasta;

3) selvitys vedenhankinnasta, ilmanvaihdosta, viemäröinnistä ja jätehuollosta;

4) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; sekä

5) muut terveyshaitan arvioimiseksi tarpeelliset tiedot ja mahdolliset toimenpiteet terveyshaitan estämiseksi.

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeelliset piirustukset sekä tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua työtilaa koskevassa ilmoituksessa on lisäksi oltava selvitys terveydensuojelulain 27 §:ssä tarkoitetusta haitasta, jota toiminta voi aiheuttaa.

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa koskevassa ilmoituksessa on lisäksi ilmoitettava, kuinka suurelle kävijämäärälle laitos tai huoneisto on suunniteltu. Ilmoitukseen on myös tarvittaessa liitettävä selvitys talousveden laadusta, jollei laitos ole talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelun piirissä.

7 §
Talousvettä toimittavaa laitosta koskeva hakemus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitettu hakemus kirjallisena sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella talousvettä toimittavalla laitoksella on kotipaikka.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä hakemus tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten niiden kuntien terveydensuojeluviranomaisille, joiden alueelle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä tai joiden alueelta se ottaa vettä, sekä vastaavasti asianomaisille alueellisille ympäristökeskuksille ja lääninhallituksille.

8 §
Talousvettä toimittavaa laitosta koskevan hakemuksen sisältö

Talousvettä toimittavaa laitosta koskevasta hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja kotipaikka sekä yhteystiedot;

2) talousvettä toimittavan laitoksen ja vedenottamon sijainti;

3) toimitettavan talousveden vuotuinen määrä ja käyttäjien määrä;

4) selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta;

5) selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista;

6) selvitys veden laadun tarkkailun järjestämisestä;

7) selvitys talousvettä toimittavan laitoksen vastaavasta hoitajasta;

8) muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi; sekä

9) selvitys erityistilanteisiin varautumisesta.

42 §
Haudatun ruumiin siirtäminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä ruumiin siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonne ruumis siirretään, sekä asianomaisille lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Johtaja
Risto Aurola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.