144/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/1980) 7 §:n 2 momentin 8 kohta, 8 ja 10 §, 11 §:n 1 momentti, 17 b §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 25 b §:n 1 momentti, 31 §:n 2 momentin 7 kohta, 45 §, 46 §:n 2 ja 3 momentti, 47 ja 48 §, 51 a §:n 2 momentti, 52 t §:n 2 momentti sekä 52 x §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentin 4 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi, 45 §, 52 t §:n 2 momentti, 52 x §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentin 4 kohta asetuksessa 104/1996, 10 § osaksi, 25 b §:n 1 momentti, 46 §:n 3 momentti ja 48 § asetuksessa 505/1985, 17 b §:n 1 momentti ja 25 §:n 2 momentti asetuksessa 674/2000 sekä 31 §:n 2 momentin 7 kohta ja 51 a §:n 2 momentti asetuksessa 246/1997, seuraavasti:

7 §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:


8) jos hakemus on suomalainen patenttihakemus, hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;


8 §

Patenttivirasto laatii viikoittain luettelon saapuneista patenttihakemuksista. Luettelon tulee sisältää kustakin hakemuksesta 7 §:n 2 momentin 1, 3, 5―11, 14 ja 14 a kohdassa mainitut tiedot.

Luettelon tulee vahvistetusta maksusta olla jokaisen saatavissa.

10 §

Tullakseen osalliseksi patenttilain 6 §:ssä mainitusta etuoikeudesta hakijan on kirjallisesti pyydettävä etuoikeutta 16 kuukauden kuluessa ensimmäisen etuoikeuden perustaksi ilmoitetun hakemuksen tekemispäivästä. Kun etuoikeutta pyydetään, on samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä, niin pian kuin mahdollista, sen numero. Hakija voi edellä säädetyssä määräajassa ja samoin edellytyksin lisätä etuoikeuspyynnön tai korjata etuoikeuspyyntöä. Jos lisäys tai korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspäivään, voidaan ilmoitus tehdä 16 kuukauden kuluessa joko alkuperäisestä etuoikeuspäivästä tai muuttuneesta etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso päättyy ensin. Jos 16 kuukauden määräaika on päättynyt, mutta hakemuksen tekemispäivästä ei ole vielä kulunut neljää kuukautta, voi hakija tehdä ilmoituksen näiden neljän kuukauden aikana.

Jos kyseessä on kansainvälinen patenttihakemus, etuoikeutta on pyydettävä hakemuksessa. Hakijan on tällöin ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu hakemus on tehty sekä sen numero. Hakija voi kuitenkin lisätä etuoikeuspyynnön tai korjata etuoikeuspyyntöä ilmoittamalla siitä vastaanottavalle viranomaiselle tai Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle 16 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä. Jos lisäys tai korjaus aiheuttaa muutoksen etuoikeuspäivään, voidaan ilmoitus tehdä 16 kuukauden kuluessa joko alkuperäisestä etuoikeuspäivästä tai muuttuneesta etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi 16 kuukauden ajanjakso päättyy ensin. Jos 16 kuukauden määräaika on päättynyt, mutta kansainvälisestä tekemispäivästä ei ole vielä kulunut neljää kuukautta, voi hakija tehdä ilmoituksen näiden neljän kuukauden aikana.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua etuoikeuspyyntöä ei kuitenkaan voi lisätä eikä korjata sen jälkeen, kun hakemus on tullut julkiseksi.

Jos hakemus jaetaan 22 §:n mukaan, on kantahakemuksen etuoikeutta koskeva pyyntö voimassa ilman erillistä pyyntöä myös uuden, jakamalla syntyneen hakemuksen osalta.

11 §

Etuoikeutta pyytäneen hakijan tulee 16 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta etuoikeutta pyydetään, toimittaa virastoon etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antama todistus hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä mainitun viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös hakemuksesta. Jäljennös on annettava patenttiviranomaisen määräämässä muodossa. Kysymyksen ollessa kansainvälisestä patenttihakemuksesta on todistus kuitenkin annettava vasta patenttiviraston antaman tätä koskevan välipäätöksen jälkeen. Tällaisen hakemuksen osalta voidaan etuoikeusasiakirja antaa patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännön 17.1 mukaisesti myös Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle tai hakemuksen vastaanottaneelle viranomaiselle tai esittää viimeksi mainitulle pyyntö etuoikeusasiakirjan toimittamisesta kansainväliselle toimistolle.


17 b §

Jos biologinen materiaali on talletettu, hakijan tulee ilmoittaa patenttivirastolle kirjallisesti 16 kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on tehty tai, jos pyydetään etuoikeutta, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty, mihin talletuslaitokseen talletus on tehty ja minkä numeron talletuslaitos on talletukselle antanut. Kansainvälisestä patenttihakemuksesta tiedot voidaan antaa samassa määräajassa Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle.


25 §

Patenttilain 22 §:n 4 momentin mukaisessa kuulutuksessa tulee ilmoittaa hakemuksen numero ja luokka, saapumispäivä ja tekemispäivä, keksinnön nimitys sekä hakijan ja keksijän nimi ja osoite. Jos etuoikeutta on pyydetty, kuulutuksessa on ilmoitettava myös, missä aikaisempi hakemus, johon vedotaan, on tehty, sekä tämän hakemuksen tekemispäivä ja numero. Jos hakemukseen liittyy biologisen materiaalin talletus, siitä tulee ilmoittaa kuulutuksessa. Jos hakija on patenttilain 22 §:n 7 momentin perusteella pyytänyt, että biologisen materiaalin näyte luovutetaan ainoastaan erityiselle asiantuntijalle, myös siitä ilmoitetaan kuulutuksessa.


25 b §

Patenttilain 22 §:n 7 momentin mukainen pyyntö näytteen luovuttamisesta ainoastaan erityiselle asiantuntijalle on tehtävä 16 kuukauden kuluessa patenttihakemuksen tekemispäivästä tai, jos pyydetään etuoikeutta, siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty.


31 §

Patenttijulkaisussa on ilmoitettava:


7) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;


45 §

Patenttivirasto on kansainvälisiä patenttihakemuksia vastaanottava viranomainen, kun hakija tai joku hakijoista on Suomen kansalainen, luonnollinen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen lain mukaan muodostettu oikeushenkilö taikka joku, joka harjoittaa liikettä Suomessa. Tällainen hakija voi tehdä kansainvälisen patenttihakemuksen myös Euroopan patenttivirastoon tai Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle.

46 §

Hakijan on tällöin suoritettava kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta patenttivirastolle:

1) kansainvälinen hakemusmaksu, jota tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 15.1;

2) uutuustutkimusmaksu, jota tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 16.1; sekä

3) lähettämismaksu patenttiviraston vastaanottavana viranomaisena hakemukselle suorittamista toimenpiteistä.

Jos kansainvälistä hakemusmaksua korotetaan sen jälkeen kun hakemus on vastaanotettu mutta ennen kuin maksu suoritetaan, voidaan maksu suorittaa korottamattomana kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.


47 §

Patenttivirasto huolehtii hakijan pyynnöstä erikseen vahvistettua maksua vastaan siitä, että virastoon aikaisemmin jätetyn hakemuksen jäljennös lähetetään sovellutussäännön 17.1b mukaisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle. Maksu on suoritettava samassa ajassa kuin mainitun säännön mukainen pyyntö on esitettävä.

48 §

Patenttivirastoon tehtävä kansainvälinen patenttihakemus toimitetaan yhtenä kappaleena. Se on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi taikka muulla patenttiviraston hyväksymällä kielellä. Kansainvälisen hakemuksen anomuksen tulee olla englanninkielinen, vaikka itse hakemus on laadittu suomeksi tai ruotsiksi.

51 a §

Hakijan on tällöin suoritettava kuukauden kuluessa kansainvälisen hakemuksen vastaanottamisesta patenttivirastolle lähettämismaksu, jota tarkoitetaan patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 19.4. Tällä tavoin kansainvälisen toimiston puolesta vastaanotettu kansainvälinen hakemus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jona kansainvälinen hakemus on tehty patenttivirastoon.

52 t §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta hakemusnumero, hakijan nimi ja osoite, päivä, jolloin käännös tai sen korjaus on annettu, sekä päivä, jolloin käännöksestä tai korjauksesta on kuulutettu. Lisäksi merkitään hakemuksen tekemispäivä ja tiedot, jotka on mainittu 7 §:n 2 momentin 4―6, 10 ja 11 kohdassa.


52 x §

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 h §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:


4) patenttihakemuksen tekemispäivä;


Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 n §:n mukaista käännöstä, tulee sisältää:


4) tieto patenttihakemuksen tekemispäivästä; sekäTämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2006.

Tämän asetuksen 10 §:n 1 momenttia sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn hakemukseen, jossa 15 kuukauden määräaika etuoikeuden perustana käytettävästä etuoikeuspäivästä ei ole vielä päättynyt.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Heli Siukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.