118/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 18, 23 ja 60 §:n, 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n, sellaisena kuin se on laissa 424/1994, ja eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1338/1996) 4 ja 6 §:n, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on osaksi asetuksessa 124/2000, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää eläintautien leviäminen näiden elintarvikkeiden välityksellä.

Tässä asetuksessa säädetään toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, ensisaapumistoimijan omavalvonnasta, ensisaapumistoimijan antamista ilmoituksista sekä ensisaapumistoiminnan viranomaisvalvonnasta.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta, sovelletaan kaikkien eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta myös Norjaan, Liechtensteiniin, Andorraan ja Färsaariin ja kalastustuotteiden osalta myös Islantiin.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä asetusta ei sovelleta eläimistä saataviin elintarvikkeisiin, jotka yksityishenkilö tuo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä, tai jotka lähetetään yksityishenkilölle käytettäväksi tämän yksityistaloudessa.

3 §
Suhde muihin säädöksiin

Toisista jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläintautivaatimuksista säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä eläintauteja koskevista vaatimuksista tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (13/EEO/2004).

Toisista jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden yleisistä vaatimuksista, pakkausmerkinnöistä ja asiakirjoista säädetään elintarvikelain 6 §:n 4 kohdassa tarkoitetuissa elintarvikemääräyksissä.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläimistä saatavilla elintarvikkeilla elintarvikelain 6 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja elintarvikkeita;

2) ensisaapumispaikalla Suomessa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä otetaan vastaan Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, sekä elintarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen;

3) ensisaapumistoimijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuo tai välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen;

4) kolmannella maalla Euroopan unionin ulkopuolista valtiota;

5) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty elintarvikehygieniasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan c) kohdassa;

6) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatava elintarvike on valmistettu tai pakattu ja jonka terveys- tai tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

7) lähettävällä laitoksella toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevaa laitosta, josta eläimistä saatava elintarvike toimitetaan Suomeen;

8) alkuperämaalla sitä Euroopan unionin jäsenvaltiota tai kolmatta maata, jossa alkuperälaitos sijaitsee;

9) lähtömaalla sitä Euroopan unionin jäsenvaltiota, jossa lähettävä laitos sijaitsee;

10) lähetyksellä joukkoa samaa elintarvikelajia olevia myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu tai pakattu samassa laitoksessa ja lähetetty Suomeen samanaikaisesti; ja

11) erällä tunnistettavaa tuoteryhmää tai -joukkoa, joka saadaan tietystä prosessista käytännöllisesti katsoen samanlaisissa oloissa ja tuotetaan tietyssä paikassa määrätyn tuotantoajan kuluessa.

2 luku

Elintarvikkeiden salmonellatutkimukset

5 §
Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset

Naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävät lähetykset on tutkittava salmonellan varalta lähettävässä laitoksessa ennen Suomeen toimittamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005, jäljempänä erityistakuuasetus, mukaisesti.

Naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävää lähetystä ei kuitenkaan tarvitse tutkia salmonellan varalta, jos lähetyksen toimittaneessa jäsenvaltiossa tai alkuperälaitoksessa toteutetaan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Tällaiset maat ja laitokset on lueteltu liitteessä 1.

Naudan tai sian lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävää lähetystä ei myöskään tarvitse tutkia salmonellan varalta, jos lähetys on tarkoitettu lihavalmistelaitoksessa pastöroitavaksi, steriloitavaksi tai vaikutukseltaan vastaavaan käsittelyyn.

6 §
Kananmunien salmonellatutkimus

Kanaparvet on tutkittava erityistakuuasetuksen mukaisesti salmonellan varalta, ennen kuin niiden munimia kananmunia voidaan toimittaa Suomeen.

Tutkimusta ei kuitenkaan vaadita, jos lähetyksen toimittaneessa jäsenvaltiossa tai munapakkaamossa toteutetaan komission hyväksymää Suomen salmonellavalvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Kyseiset maat ja pakkaamot on lueteltu liitteessä 1.

Tutkimusta ei myöskään vaadita, jos kananmunat on tarkoitettu käytettäväksi munatuotteiden valmistukseen laitoksessa ja jos käytettävä valmistusprosessi takaa salmonellan tuhoutumisen.

7 §
Salmonellatutkimuksia koskevat asiakirjavaatimukset

Edellä mainittuja 5 ja 6 §:n mukaisia lähetyksiä on seurattava erityistakuuasetuksen vaatimusten mukaiset asiakirjat.

3 luku

Ensisaapumistoimijaa koskevat vaatimukset

8 §
Ilmoitus ensisaapumistoiminnan aloittamisesta

Elintarvikelain 23 §:n edellyttämään ensisaapumistoiminnan aloittamisilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

1) ensisaapumistoimijan nimi, osoite, puhelinnumero, telefaxnumero sekä vastuuhenkilö;

2) tiedot ensisaapumistoimijan käyttämistä ensisaapumispaikoista ja näiden yhteystiedot;

3) vastaanotettavaksi tarkoitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden laji;

4) kuvaus toiminnan laajuudesta ja lähetysten vastaanottotiheydestä; ja

5) milloin elintarvikkeiden vastaanottaminen on tarkoitus aloittaa.

Ensisaapumistoimijan, joka ei itse vastaanota eläimistä saatavia elintarvikkeita, on kuitenkin ilmoitettava 1 momentin 2 kohdassa mainittujen tietojen sijasta tiedot niistä ensisaapumistoimijoista, joille se välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita.

9 §
Ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelma

Ensisaapumistoimijan kirjallisen omavalvontasuunnitelman on sisällettävä kuvaus ilmoitusten tekemisestä, vastaanotettavien lähetysten tarkastamisesta ja kirjanpidosta. Omavalvontasuunnitelmaan on myös sisällytettävä lähetyserien näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Lisäksi omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus siitä, miten toimitaan havaittaessa epäkohtia. Ensisaapumistoimijan, joka ei itse vastaanota eläimistä saatavia elintarvikkeita, omavalvontasuunnitelman on kuitenkin sisällettävä ainoastaan kirjanpito välitettävistä lähetyksistä.

Ensisaapumistoimija voi sopia käyttämänsä ensisaapumispaikan tai toisen ensisaapumistoimijan kanssa, että ensisaapumispaikka tai toinen ensisaapumistoimija hoitaa osan ensisaapumistoimijan omavalvontavelvollisuuksista ensisaapumistoimijan puolesta. Sopimuksen on oltava kirjallinen ja se on toimitettava tiedoksi valvontaviranomaiselle.

Ennen elintarvikelain 42 §:n voimaantuloa, ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelman hyväksyy valvontaviranomainen, jolle ensisaapumistoimija tekee elintarvikelain 23 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen.

10 §
Ilmoitus eläimistä saatavien elintarvikkeiden saapumisesta

Ensisaapumistoimijan on ilmoitettava lähetysten saapumisesta valvontaviranomaiselle siinä laajuudessa, kuin valvontaviranomainen katsoo sen välttämättömäksi 15 §:n mukaisen valvonnan järjestämiseksi. Ensisaapumistoimijan on valvontaviranomaisen niin vaatiessa toimitettava ilmoitusten mukana kopiot lähetystä seuraavista asiakirjoista.

Ensisaapumistoimijan on 1 momentin mukaisten ilmoitusten lisäksi toimitettava valvontaviranomaiselle viimeistään kunkin kuun 15 päivänä yhteenvetoilmoitus edellisenä kuukautena vastaanottamistaan lähetyksistä. Yhteenvetoilmoitukseen on sisällytettävä ensisaapumispaikkakohtaiset tiedot lähetysten elintarvikelajista, lukumäärästä, koosta, lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta, alkuperämaasta ja alkuperälaitoksesta.

Ensisaapumistoimija voi halutessaan tehdä 2 momentin mukaisen yhteenvetoilmoituksen sijasta jokaisesta lähetyksestä erillisen saapumisilmoituksen lähetyksen vastaanottamisen yhteydessä.

11 §
Vastaanotettujen lähetysten tarkastus

Ensisaapumistoimijan on tarkastettava toisesta jäsenvaltiosta saapuneet lähetykset välittömästi niiden saapumisen jälkeen. Ensisaapumistoimijan on tällöin varmistettava, että eläimistä saatavissa elintarvikkeissa taikka niiden kääreissä, pakkauksissa tai niitä seuraavissa asiakirjoissa on lainsäädännössä vaaditut merkinnät ja että niitä seuraavat lainsäädännössä vaaditut asiakirjat.

Ensisaapumistoimijan on myös varmistettava, että asiakirjat ja elintarvikkeet vastaavat toisiaan. Lisäksi ensisaapumistoimijan on varmistettava, että lähetys täyttää Euroopan yhteisöjen komission antamien suojapäätösten vaatimukset.

Ensisaapumistoimija ei saa ottaa lähetystä käyttöön tai luovuttaa sitä edelleen ennen kuin se on tarkastuksessa todennut lähetyksen ja sitä seuraavien asiakirjojen täyttävän lainsäädännön vaatimukset.

12 §
Elintarvikkeita koskeva näytteenotto

Ensisaapumistoimijan on otettava vastaanotetuista elintarvikkeista näytteitä tutkimuksia varten näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti. Suunnitelman on perustuttava vastaanotettavien elintarvikkeiden mahdollisesti aiheuttavien vaarojen arviointiin. Edellä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lihaa ja jauhelihaa sekä raakalihavalmisteita sisältäviä lähetyksiä koskevaan suunnitelmaan on sisällytettävä näytteenotto ja tutkimus salmonellan varalta.

13 §
Elintarvikkeiden luovuttaminen ensisaapumispaikasta

Kun lähetyksiä tai osia niistä toimitetaan ensisaapumispaikasta toiseen elintarvikehuoneistoon, on mukana seurattava kaupallinen asiakirja, josta käy ilmi toimitettavaa elintarviketta koskevat tiedot. Asiakirjassa ja elintarvikkeiden pakkauksissa on oltava käyttötarkoituksen osoittava merkintä 5 §:n 3 momentin mukaisesta naudan- ja sianlihasta ja jauhelihasta sekä 6 §:n 3 momentin mukaisista kanamunista, joilta ei vaadita salmonellatutkimusta. Kaupalliseen asiakirjaan on myös merkittävä lihan, jauhelihan ja raakalihavalmisteen osalta tuotteiden alkuperämaat.

Ensisaapumistoimijan on lisäksi pyydettäessä toimitettava elintarvikkeiden mukana kopiot lähetystä ensisaapumispaikkaan seuranneista 7 §:n mukaisista asiakirjoista.

14 §
Lähetyksiä koskeva omavalvontakirjanpito

Ensisaapumistoimijan pitämästä omavalvontakirjanpidosta on käytävä ilmi vastaanotettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden laji ja määrä, saapumispäivä, lähtömaa, lähettävä laitos sekä alkuperämaa ja -laitos. Kirjanpidosta on myös käytävä ilmi elintarvikkeista tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset sekä lähetyksissä havaitut puutteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.

Ensisaapumispaikoista eteenpäin toimitettavien lähetysten osalta on kirjanpidosta käytävä ilmi elintarvikkeiden laji ja määrä, lähtöpäivä sekä vastaanottaja. Ensisaapumispaikkoihin saapuneet lähetykset on kirjanpidossa kyettävä yhdistämään ensisaapumispaikasta eteenpäin toimitettaviin lähetyksiin.

Lähetyksiä koskeva kirjanpito ja lähetyksiä seuraavat asiakirjat on säilytettävä vähintään kahden vuoden ajan lähetysten saapumisen tai lähtemisen jälkeen.

4 luku

Viranomaisvalvonta

15 §
Valvontamenettely

Valvontaviranomainen valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita ensisaapumispaikoissa. Jos on perusteltua syytä epäillä, että toisesta jäsenvaltiosta toimitetut elintarvikkeet eivät täytä elintarvikelain tai eläintautilain ja niiden nojalla annettujen säädösten vaatimuksia, valvontaviranomainen voi tarkastaa elintarvikkeet myös kuljetuksen aikana.

Valvontaviranomaisen on ensisaapumistoiminnan valvonnan yhteydessä tarkastettava lähetyksiä ja niitä seuraavia asiakirjoja sekä otettava lähetyksistä näytteitä. Tarkastukset ja näytteenotto eivät kuitenkaan saa olla järjestelmällisiä.

Jos valvontaviranomainen epäilee, että lähetys tai sitä seuraavat asiakirjat eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia, hänen on kuitenkin tarkastettava lähetys ja sitä seuraavat asiakirjat sekä otettava lähetyksestä tarvittavat näytteet.

16 §
Vastaanotetuista lähetyksistä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on pidettävä luetteloa alueensa ensisaapumispaikkoihin vastaanotetuista lähetyksistä ja toimitettava kuukausittain yhteenveto vastaanotetuista lähetyksistä Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle. Yhteenvetoon on sisällytettävä 10 §:n 2 momentin mukaiset tiedot.

17 §
Hylätyistä lähetyksistä ja eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava välittömästi Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle hylkäämistään lähetyksistä ja eristä. Hylätyistä lähetyksistä ja eristä on ilmoitettava joko liitteen 2 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

18 §
Toistuvista epäkohdista ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle myös sellaisista tietystä laitoksesta tai maasta tulevista lähetyksistä todetuista toistuvista lainsäädännön vastaisista epäkohdista, jotka eivät johda hylkäämiseen, mutta jotka viittaavat puutteisiin lähettävän laitoksen tai lähtömaan viranomaisten toiminnassa. Toistuvista epäkohdista on ilmoitettava joko liitteen 3 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

19 §
Ensisaapumistoimijan omavalvonnassa todetun salmonellan vuoksi palautettavista tai hävitettävistä lähetyksistä ja eristä ilmoittaminen

Valvontaviranomaisen on välittömästi ilmoitettava Elintarvikevirastolle ja lisäksi tiedoksi lääninhallitukselle sellaisista lähetyksistä ja eristä, jotka ensisaapumistoimija aikoo palauttaa lähtömaahan tai hävittää omavalvontatutkimuksissa todetun salmonellan vuoksi. Lähetyksistä ja eristä on ilmoitettava joko liitteen 3 mukaisella lomakkeella tai muutoin lähettämällä kyseisessä liitteessä mainitut tiedot.

5 luku

Voimaantulo

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta ensisaapumispaikoissa 12 päivänä syyskuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (879/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY (31989L0662); EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Terhi Laaksonen

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.