99/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1338/2004) 1 luvun 1 §:ään uusi 3 momentti ja 1 lukuun uusi 4 a § seuraavasti:

1 luku

Työterveyshuollon korvaukset

1 §
Yleisiä määräyksiä

Sairausvakuutuslain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitetut työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet hyväksyttävät kustannukset perustuvat työterveyshuoltolain 12 ja 14 §:ssä tarkoitetun toiminnan toteuttamiseen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

4 a §
Hyväksyttävät kustannukset

Jos työterveyshuoltopalvelut on järjestetty työnantajan omalla tai työnantajien yhteisellä työterveysasemalla, hyväksyttäviä kustannuksia ovat sairausvakuutuslain 13 luvun 6 §:ssä tarkoitettujen voimavaratekijöiden käytöstä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset työnantajan hakemusta koskevan tilikauden kirjanpitoon perustuvat perustamis- ja käyttökustannukset.

Perustamiskustannuksina hyväksyttävät työterveyshuollon tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston ja kaluston sekä työterveyshuollon tietojärjestelmien hankinta- ja uusimiskustannukset korvataan niiden hankintavuotta koskevan tilikauden hakemuksessa. Jos mainitut hankinnat poistetaan työterveysaseman käytöstä ennen niiden kohtuullisena pidettävän käyttöiän päättymistä, vähennetään työnantajalle maksettavasta korvauksesta hankintojen käyttämättä jäävän osuuden mukainen kohtuullinen määrä.

Hyväksyttäviä käyttökustannuksia ovat työterveyshuoltoon välittömästi liittyvät:

1) työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden sekä avustavan henkilökunnan ja toimisto- ja siivoushenkilökunnan palkkakustannukset sekä niistä maksetut lakisääteiset ja pakolliset palkan sivukustannukset;

2) huoneisto- ja toimistokustannukset;

3) tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston ja kaluston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä tutkimus- ja hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kustannukset;

4) työterveyshuollon tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset;

5) työterveysasemalle tai valvottua ensiapua varten työpaikoille hankittujen ensiapuvälineiden kustannukset sekä työnantajan palveluksessa oleville henkilöille annetun ensiapukoulutuksen kustannukset; sekä

6) muut työterveyshuollon toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset.

Jos työterveyshuoltopalvelut on hankittu ostopalveluina kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetulta terveyskeskukselta tai palvelujen antamiseen oikeutetulta terveydenhuollon palvelujen tuottajalta, hyväksyttäviä kustannuksia ovat 1 momentissa tarkoitettujen voimavaratekijöiden käytöstä perityt maksut ja palkkiot edellyttäen että ne vastaavat 1 momentissa tarkoitettuja perustamis- ja käyttökustannuksia.

Kustannukset, jotka liittyvät muiden kuin työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaan, voidaan korvata yleis- tai perusmaksuina tai muina vastaavina maksuina edellyttäen, että ne vastaavat 1 momentissa tarkoitettuja perustamis- ja käyttökustannuksia, eikä kustannuksia ole sisällytetty muihin voimavaraperusteisiin maksuihin ja palkkioihin.Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2006. Sitä sovelletaan työnantajan tilikauteen, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen sekä tilikauteen, josta enin osa sijoittuu vuoden 2006 puolelle.

Tätä asetusta sovelletaan lisäksi yrittäjän tai muun omaa työtään tekevän kustannuksiin, jotka aiheutuvat 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.