89/2006

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään sen ohessa, mitä on erikseen säädetty, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön toimintayksiköistä ja niiden tehtävistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja virkamiesten ratkaisuvallasta.

Ministeriön taloushallinnon organisoinnista, suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, muusta laskentatoimesta ja sisäisestä valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta määrätään sen ohessa, mitä on erikseen säädetty, taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosoh- jausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Kauppa- ja teollisuusministeri johtaa hallinnonalan ja ministeriön toimintaa apunaan valtiosihteeri, kansliapäällikkö ja ministeriön johtoryhmä. Ministeriössä on tarvittaessa määräaikaisia johto- ja yhteistyöryhmiä, joiden tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään ryhmien asettamispäätöksissä.

3 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ja yhteensovittaa ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä muut kauppa- ja teollisuusministerin, valtiosihteerin tai kansliapäällikön määräämät asiat. Edellä säädetystä poiketen kauppa- ja teollisuusministeri, kansliapäällikkö ja omistajapolitiikan yksikön johtaja käsittelevät 10 §:ssä tarkoitetut asiat, jos ne kuuluvat liikesalaisuuden piiriin.

Johtoryhmään kuuluvat ministeri, valtiosihteeri ja kansliapäällikkö, osastopäälliköt ja omistajapolitiikan yksikön johtaja, osastojen ulkopuolisten yksiköiden johtajat ja päälliköt tai näiden sijaiset samoin kuin ministerin erikseen määräämät virkamiehet. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ministeri, varapuheenjohtajina valtiosihteeri tai kansliapäällikkö sekä sihteerinä kansliapäällikön määräämä virkamies. Johtoryhmä kokoontuu erikseen määrättyinä aikoina.

Lisäksi kansliapäällikön johdolla kokoontuu tarvittaessa ministeriön virkamiesjohto ryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköiden ja omistajapolitiikan yksikön johtajan lisäksi toimintayksiköiden johtajat ja päälliköt.

4 §
Ministeriön esikunta

Ministeriön johdon osoittamia tehtäviä varten on esikunta. Lisäksi esikunta käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten asioiden koordinointia.

3 luku

Ministeriön organisaatio

5 §
Toimintayksiköt

Ministeriön toimintayksikköjä ovat elinkeino-osasto, energiaosasto, markkinaosasto, teknologiaosasto ja osastoon rinnastettava omistajapolitiikan yksikkö sekä osastojen ulkopuolisina suoraan kansliapäällikön alaisina muina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö.

6 §
Elinkeino-osasto

Elinkeino-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) elinkeinopolitiikka;

2) elinkeinopolitiikan valmistelu siltä osin kun se ei kuulu jonkin muun osaston toimialaan;

3) Euroopan unionin elinkeinopolitiikka;

4) Euroopan unionin rakenne- ja aluepolitiikka ministeriön hallinnonalalla;

5) työvoima- ja elinkeinokeskusten yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta sekä niiden yritysosastojen toiminnallinen ohjaus ja valvonta;

6) julkinen erityisrahoitus sekä valtion erityisrahoitusyhtiöiden elinkeinopoliittinen ohjaus ja valvonta;

7) suorat yritystuet ministeriön hallinnonalalla;

8) kansainvälistyminen ja viennin edistäminen;

9) ulkomaiset investoinnit;

10) teollisoikeudelliset suojajärjestelmät;

11) kirjanpito- ja tilintarkastustoiminta;

12) yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

13) valtiontakuurahasto; sekä

14) patentti- ja rekisterihallituksen sekä matkailun edistämiskeskuksen ohjaus ja valvonta.

7 §
Energiaosasto

Energiaosaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yleinen energiapolitiikka;

2) Euroopan unionin energiapolitiikka;

3) energiatalouden kehityksen ennakointi ja analysointi;

4) energiamarkkinat;

5) energiatalouteen ja ilmaston muutokseen liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö;

6) energian tuotanto ja käyttö sekä energian säästö;

7) päästökaupan toimeenpano Suomessa sekä muut energiapolitiikan taloudelliset ohjauskeinot;

8) poikkeusolojen energiahuolto;

9) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto sekä valtion ydinjätehuoltorahasto;

10) energia-alan ympäristövaikutukset;

11) ministeriölle kuuluvien ympäristö- ja ilmastonmuutosasioiden sekä kestävän kehityksen koordinointi; sekä

12) Energiamarkkinaviraston ohjaus ja valvonta.

8 §
Markkinaosasto

Markkinaosaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) sisämarkkinapolitiikka;

2) kuluttajapolitiikka;

3) kilpailupolitiikka;

4) viennin ja kansainvälistymisen edistäminen, erityisesti nopeasti kasvavilla markkina-alueilla;

5) lähialueyhteistyön koordinointi;

6) Euroopan unionin laajentuminen; koordinointi ministeriön hallinnonalalla;

7) julkiset hankinnat;

8) Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

9) elintarvikeasiat;

10) ohjesääntöiset elinkeinot ja kotimaankaupan sääntely;

11) huoltovarmuus; sekä

12) Kuluttajaviraston, kilpailuviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta.

9 §
Teknologiaosasto

Teknologiaosaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) teknologia- ja innovaatiopolitiikka;

2) tutkimus- ja teknologiarahoitus;

3) kansainvälinen teknologiayhteistyö mukaan lukien Euroopan unionin tutkimus- ja teknologiapolitiikka;

4) teknologian tutkimus ja ennakointi sekä teknologia- ja innovaatiopolitiikan vaikuttavuus;

5) ministeriön päätöksentekoa palvelevan tutkimus- ja selvitystoiminnan koordinointi;

6) tekninen infrastruktuuri, vaatimustenmukaisuuden arviointi, tekninen turvallisuus ja luotettavuus, tekniset määräykset ja tekninen harmonisointi, standardisointi ja laatupolitiikka;

7) kaivosasiat ja mineraalisten luonnonvarojen etsintää ja hyödyntämistä koskevat hallintoasiat;

8) ministeriön hallinnonalan muut kuin huoltovarmuuteen liittyvät lunastusasiat; sekä

9) geologian tutkimuskeskuksen, kuluttajatutkimuskeskuksen, mittatekniikan keskuksen, teknologian kehittämiskeskuksen, turvatekniikan keskuksen ja valtion teknillisen tutkimuskeskuksen ohjaus ja valvonta.

10 §
Omistajapolitiikan yksikkö

Omistajapolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) valtion omistajapolitiikka;

2) ministeriön hallinnonalalla toimivien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus ja -valvonta;

3) ministeriön hallinnonalalla toimivien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistuspohjan laajentaminen ja omistusjärjestelyt sekä osakesijoittaminen; sekä

4) Finnvera Oyj:n sekä Suomen Teol-lisuussijoitus Oy:n omistajaohjaus ja -valvonta.

11 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön henkilöstö- ja yleishallinto, hallinnon ja henkilöstön kehittäminen ja kielipalvelu;

2) ministeriön tietotekniikka, tietovarannot ja -järjestelmät sekä tietoturvallisuus;

3) ministeriön asiakirjahallinto sekä kirjasto- ja informaatiopalvelut;

4) ministeriön johdon sihteeripalvelut, virastomestari-, virasto- ja materiaalipalvelut sekä sisäinen turvallisuus; sekä

5) ministeriön yhteen toimintayksikköön rajautumattomat oikeudelliset asiat sekä sellaiset ministeriön hallinnonalaan kuuluvat muut asiat, joita ei ole osoitettu jonkin toisen toimintayksikön käsiteltäviksi.

12 §
Talousyksikkö

Talousyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) hallinnonalan talousarvio ja lisätalousarviot, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysasiat;

2) johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen sekä halli- tuksen strategia-asiakirjan ja muiden ministeriön johdon asettamien vastaavien hankkeiden valmistelu ja koordinointi;

3) hallinnonalan tulosohjauksen koordinointi ja kehittäminen;

4) ministeriön tilinpäätös, maksuliike, kirjanpito, muut tilivirastotehtävät, palkanlaskenta ja tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi sekä taloushallinnossa käytettävien tietojärjestelmien ylläpito sekä niiden kehittäminen;

5) hallinnonalan kertomukset;

6) hallinnonalan tilijaottelu, arviomäärärahojen ylitysasiat ja ministeriön toimintamenomäärärahojen jako;

7) hallinnonalan ja ministeriön seurantaan ja raportointiin liittyvät tehtävät sekä yleiset toiminnan ja talouden kehittämistehtävät;

8) Euroopan unionin talousarvioon liittyvät asiat kauppa- ja teollisuusministeriön osalta;

9) taloussäännön ylläpidosta vastaaminen; sekä

10) johdon tuki- ja controllertoiminnot.

13 §
Tarkastusyksikkö

Tarkastusyksikön tehtäviin kuuluvat seuraavat asiaryhmät sen mukaan kuin ministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä tarkemmin määrätään:

1) ministeriön sisäinen tarkastus;

2) työvoima- ja elinkeinokeskusten yritysosastojen hallinnoimien EU-rakennerahastovarojen ja vastaavien kansallisten osuuksien tarkastus sekä tarvittaessa muiden kansallisten tukien tarkastus;

3) Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta; sekä

4) muut kansliapäällikön määräämät tehtävät.

14 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö avustaa ministeriön johtoa, osastoja ja yksiköitä ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Yksikkö vastaa viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä.

15 §
Toimintayksiköiden ulkopuoliset suoraan kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Toimintayksiköiden ulkopuoliset suoraan kansliapäällikön alaiset virkamiehet käsittelevät kansliapäällikön määräämät asiat.

4 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

15 a §
Valtiosihteeri

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:n mukaisesti, ministerin toimikaudeksi nimetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti; sekä

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

16 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tulee valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n mukaisesti johtaa ja valvoa ministeriön toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toimivuudesta ja huolehtia, että ministeriön tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

4) vastata ministeriön hallinnonalan organisaation ylläpidosta ja kehittämisestä;

5) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa; sekä

6) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä.

17 §
Osastopäällikkö

Osastopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää osaston toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) vastata osastolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä osastolle myönnettyjen määrärahojen käytöstä;

3) huolehtia osaston henkilöstön kehittämisestä; sekä

4) seurata ja arvioida kehitystä sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi osaston toimialalla.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ja osaston toimintaryhmän päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään osastopäällikön tehtävistä.

5 luku

Asioiden valmistelu

18 §
Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle tiedottaminen

Ministerille, valtiosihteerille ja kansliapäällikölle on tiedotettava tärkeimmistä ministeriön hallinnonalalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista sekä asioista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Samoin on ilmoitettava tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä määrättäessä toimitettava asiakirjat nähtäväksi.

19 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Erityisavustajalle on hänen pyynnöstään annettava ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille heidän tehtäviensä hoitamisessa tarvitsemansa tiedot.

Erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän ja toimintayksiköiden kokouksiin.

20 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on kukin virkamies velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen toimintayksikön taikka toimintaryhmän päällikkö määrää.

21 §
Esittelymenettely

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei muualla toisin säädetä tai määrätä. Ministeriön esittelymenettelyssä noudatetaan ministeriön vahvistamia periaatteita.

22 §
Esittelijät

Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesäännössä.

Esittelijöinä ministeriössä toimivat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkaan nimittämät virkamiehet ja ne virkamiehet, jotka on erikseen määrätty ministeriön esittelijöiksi.

23 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt asian ottamisen esittelyyn, jollei ministeri ole muuta menettelyä hyväksynyt.

Mitä 1 momentissa on säädetty esittelylistojen jakamisesta, on noudatettava myös ministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien ja eduskunnan suuren valiokunnan käsittelyä varten.

24 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen on esiteltävä ministerille viimeistään viisi päivää ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava asianomaisen toimintayksikön päällikön nähtäväksi.

25 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ennakolta ilmoitettava asiasta toimintayksikön päällikölle sekä tärkeässä asiassa myös valtiosihteerille ja kansliapäällikölle.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

26 §
Ministerin ratkaisuvalta

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettä- vät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiain-valiokunnan lausunto.

Ministeri päättää onko asia periaatteellisesti niin tärkeä tai laajakantoinen, että se on saatettava hänen ratkaistavakseen.

27 §
Virkamiesten ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö, osastopäälliköt, omistajapolitiikan yksikön johtaja, osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden päälliköt ja muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettäviä muita kuin periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

28 §
Toimintayksikön kannalta merkittävä asia

Toimintayksikön päällikkö ratkaisee asian, jonka yksikön virkamies tämän työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista, jos se on toimintayksikön toiminnan kannalta tai muutoin merkittävä.

29 §
Päätösvallan pidättäminen

Ministerin, kansliapäällikön ja eräiden virkamiesten oikeudesta pidättää päätösvalta asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, säädetään kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (467/2003) 8 §:ssä.

Jos kansliapäällikkö tai toimintayksikön päällikkö ottaa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, tästä on aina ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

30 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi ministeriön ja sen henkilöstön osalta asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön jakamattomien toimintamenomäärärahojen menopäätöksen tekemistä ja niiden jakamista toimintayksiköiden käytettäväksi;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muutoin tärkeä;

3) toimintayksiköiden tulossopimusten hyväksymistä; sekä

4) hallintojohtajan edustus- ja toiminta-menojen hyväksymistä.

31 §
Osastopäällikön ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) osaston toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 34 §:ssä määrätyin ehdoin;

3) osaston toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä tai sen delegointia;

4) osaston henkilöstön sijoittamista toimintaryhmiin; sekä

5) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä sekä komitean käytettäväksi asetettuja varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta, siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi.

Lisäksi osastopäällikkö ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat ministeriön alaisen viraston tai laitoksen ohjausta, henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa.

Mitä 1 momentissa säädetään osastopäälliköstä, koskee soveltuvin osin muiden toimintayksiköiden päällikköä.

32 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintojohtaja ratkaisee 31 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettua sopimusta palvelussuhteen ehdoista ja sen irtisanomista;

2) ministeriön virkojen sekä muussa palvelussuhteessa olevan henkilöstön sijoittamista osastoihin;

3) kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 2―9 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten sekä ministeriön alaisen viraston tai laitoksen päällikön sivutoimilupia;

4) ministeriön henkilöstön palkkoja, palkkioita ja korvauksia sekä palkkausmenojen hyväksymistä;

5) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin sekä esikunnan käytettäväksi osoitettujen määrärahojen menopäätöksen tekemistä ja menojen hyväksymistä sekä niiden käyttämisen valtuuttamista;

6) ministerin, valtiosihteerin, kansliapäällikön, toimintayksiköiden päälliköiden ja toimintayksiköiden ulkopuolisten suoraan kansliapäällikön alaisten virkamiesten edustus- ja toimintamenojen hyväksymistä;

7) tileistä poistoa; sekä

8) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi.

33 §
Talousyksikön talouspäällikön ratkaisuvalta

Talousyksikön talouspäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

2) menorästien edelleen tileissä pitämistä; sekä

3) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta.

34 §
Menopäätökseen liittyvä toimintayksikön päällikön ratkaisuvalta

Toimintayksikön päällikön tekemä yksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä tarkoittava yksittäinen päätös ei saa ylittää 200 000 euroa. Toimintayksikön päällikkö voi kuitenkin hyväksyä edellä tarkoitetun määrän ylittävät ministeriön menopäätöksiin perustuvat menot sekä sellaiset merkitykseltään vähäiset menopäätöstä koskevat muutokset, joilla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.

Toimintayksikön päällikkö voi valtuuttaa yksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen toiminta- ja muiden kulutusmenomäärärahojen osalta menopäätöksen teon ja menon hyväksymisen yksikön työnjaossa määritellyissä tapauksissa ja edellä 1 momentissa määrätyissä rajoissa muulle yksikön virkamiehelle lukuun ottamatta omia matkalaskuja ja edustusmenoja.

35 §
Eräiden elinkeino-osaston virkamiesten ratkaisuvalta

Työvoima- ja elinkeinokeskusten yleisohjauksesta vastaava virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat menopäätöksen tekemistä ja menojen hyväksymistä työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenomäärärahoista siltä osin, kuin ne on osoitettu elinkeino-osaston käyttöön.

Rahoitusryhmän esimies ratkaisee asiat, jotka koskevat kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/1981) mukaisen kuljetustuen menopäätöksen tekemistä sekä siitä johtuvien menojen hyväksymistä.

Rahoitusryhmän esimies sekä vienninedistämishankkeiden tilityksiä hoitavat neuvotteleva virkamies ja ylitarkastaja ratkaisevat asiat, jotka koskevat vienninedistämishankkeiden tilityksiin liittyvien menojen hyväksymistä.

36 §
Eräiden energiaosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Energiaosaston teollisuusneuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksittäisiin valtionavustusten menopäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä; sekä

2) ydinenergia-asetuksen (161/1988) 53, 54, 54 a, 54 e, 54 f ja 55 §:ssä kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä ja tuontia koskevia lupia sekä näitä toimintoja koskevia ydinenergialain (990/1987) 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja.

Ratkaisuvalta on 1 momentin 1 kohdassa toimintaryhmien esimiehiksi määrätyillä teollisuusneuvoksilla oman ryhmänsä osalta ja 1 momentin 2 kohdassa energiahallinto- ja ydinenergiaryhmän esimieheksi määrätyllä teollisuusneuvoksella.

37 §
Eräiden markkinaosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Vienninedistämisryhmän kaupallinen neuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat turvavarastolain (970/1982) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä.

38 §
Eräiden teknologiaosaston virkamiesten ratkaisuvalta

Teknologiaosaston laatupolitiikan ja teknisen turvallisuuden ryhmän päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat testaus-, tarkastus- ja sertifiointielinten nimeämistä tai ilmoittamista 9 §:n 6 kohdan piiriin kuuluviin vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviin.

Teknologiaosaston teknologiapolitiikan ryhmän kaivosylitarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat kaivoslain (503/1965) 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23 a, 26, 27, 38, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 64, 67, 69, 70, 77 ja 78 §:ssä sekä kaivosasetuksen (663/1965) 2, 3, 17 ja 28 §:ssä mainittuja asioita sekä niitä asioita, jotka on kaivosasetuksen 29 §:ssä tarkoitetussa määräyksessä säädetty tai määrätty ministeriön ratkaistaviksi.

7 luku

Palvelussuhdeasiat

39 §
Nimitystoimivalta

Ministeri nimittää henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuustason 19 mukainen. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa sekä työsopimukset tekee hallintojohtaja.

40 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää hallintojohtaja.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvosto; sekä

2) muulle virkamiehelle hallintojohtaja.

41 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Valtioneuvosto päättää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Muutoin virkasuhteeseen nimittää se, joka 40 §:n 2 momentin mukaan päättää vastaavan viran osalta virkavapaudesta.

42 §
Vuosilomat ja poissaolot

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin ja kansliapäällikön vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa toimintayksiköiden päälliköiden ja välittömästi alaisinaan olevien toimintayksiköiden ulkopuolisten virkamiesten vuosilomat. Toimintayksikön päällikkö vahvistaa yksikön henkilöstön vuosilomat.

Toimintayksiköt huolehtivat henkilöstönsä virkavapauksien, lomien ja muiden poissaolojen seurannasta. Muiden ministeriön virkamiesten osalta tämä tehtävä kuuluu hallintoyksikölle.

43 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön sijaisena on elinkeino-osaston osastopäällikkö ja hänen ollessaan estyneenä muut osastopäälliköt virkaikäjärjestyksessä sekä omistajapolitiikan yksikön johtaja, elinkeino-osaston apulaisosastopäällikkö, markkinaosaston apulaisosastopäällikkö ja hallintojohtaja.

Toimintayksikön päällikkö määrää sijaisensa neuvoteltuaan asiasta kansliapäällikön kanssa.

Toimintayksikön päällikkö määrää yksikön toimintaryhmien päälliköiden sijaiset.

44 §
Virkamatkamääräykset ja -laskut

Määräyksen virkamatkan tekemiseen tai koulutusta varten antaa valtiosihteerille ja kansliapäällikölle ministeri, toimintayksikön päällikölle ministeri tai kansliapäällikkö ja toimintayksikön virkamiehelle asianomaisen yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Toimintayksikön ulkopuoliselle suoraan kansliapäällikön alaiselle virkamiehelle määräyksen antaa ministeri tai kansliapäällikkö.

Hallintojohtajan matkalaskut hyväksyy kansliapäällikkö. Muiden toimintayksiköiden päälliköiden matkalaskut hyväksyy hallinto- johtaja. Muilta osin matkalaskujen hyväksymisessä noudatetaan, mitä tässä työjärjestyksessä menojen hyväksymisestä säädetään.

45 §
Työsopimussuhteinen henkilöstö

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevia ja ministeriön yhteydessä toimivien pysyvien toimielintenpäätoimista henkilöstöä.

8 luku

Erinäisiä määräyksiä

46 §
Toimintayksikköä koskevat tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset kunkin toimintayksikön työnjaosta, sisäisestä organisaatiosta ja asioiden käsittelystä siinä ja sen johtoryhmässä antaa yksikön päällikkö.

Tarkemmat määräykset on ennen niiden antamista käsiteltävä toimintayksikön johto-ryhmässä, mikäli yksiköllä on sellainen, sekä esitettävä kansliapäällikölle.

47 §
Yhteistoimintamenettely

Yhteistoiminnasta ministeriössä säädetään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/1988).

48 §
Valmiusasiat

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista.

Ministeriössä on valmiussuunnittelua ja muuta poikkeusoloihin varautumista varten valmiusryhmä, jonka tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään valmiusryhmän asettamispäätöksessä. Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön valmiuspäällikkö ja sihteerinä ministeriön valmiussihteeri.

49 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä helmikuuta 2002 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.