78/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (650/1990) 59 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (1210/2005):

1 §
Valtion asuntorahaston tehtävät merkintöjen aikaansaamiseksi

Valtion asuntorahaston on asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n 3 momentin nojalla ilmoitettava asumisoikeustaloa varten myöntämistään lainoista tai korkotuki- tai takauslainoiksi hyväksymistään lainoista ja niistä johtuvista rajoituksista:

1) sille käräjäoikeudelle, jonka virkaalueella asumisoikeustalo sijaitsee, kun kysy-mys on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin käyttö- ja luovutusrajoituksista tehtävistä merkinnöistä; sekä

2) asumisoikeustalon omistavan yhtiön hallitukselle, kun kysymys on yhtiöjärjestyk-seen ja osakekirjoihin käyttö- ja luovutusrajoituksista tehtävistä merkinnöistä.

2 §
Valtion asuntorahaston tehtävät merkintöjen poistamiseksi

Valtion asuntorahaston on tehtävä asumisoikeusasunnoista annetun lain 50 c §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus:

1) sille käräjäoikeudelle, jonka virkaalueella käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautettu asumisoikeustalo sijaitsee, kun kysymys on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä poistettavista merkinnöistä; sekä

2) käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautetun asumisoikeustalon omistavan yhtiön hallitukselle, kun kysymys on yhtiöjärjestyksestä ja osakekirjoista poistettavista mer-kinnöistä.

3 §
Merkinnän siirto

Jos kiinteistöstä tai osasta kiinteistöä, jolla asumisoikeustalo sijaitsee, muodostetaan toinen kiinteistö tai osa toista kiinteistöä, asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkintä siirretään sen kiinteistön kohdalle, jolla asumisoikeustalo sijaitsee.

Merkinnän siirtämistä voi vaatia kiinteistön tai asumisoikeustalon omistaja taikka asumisoikeusasunnoista annetun lain 50 b §:n 2 momentissa tarkoitetun talon osalta Valtiokonttori.

4 §
Omistajan velvollisuus osoittaa merkinnän tekeminen tai poistaminen

Asumisoikeustalon omistavan yhteisön tai säätiön hallitus tai isännöitsijä on velvollinen osoittamaan asianomaisen viranomaisen antamalla todistuksella, että asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:ssä tarkoitetut merkinnät on tehty tai että ne on poistettu, jos talo on vapautunut mainitun lain mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista.

Hallitus ja isännöitsijä ovat velvollisia pyynnöstä antamaan jäljennöksen asianomai-sen viranomaisen vahvistamasta asiakirjasta tai antamasta todistuksesta, josta ilmenee, että 1 momentissa tarkoitettu merkintä on tehty tai että se on poistettu, jos talo on vapautunut rajoituksista. Pyynnöstä on annettava tieto myös siitä, minkälainen lauseke osakekirjassa on oltava.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä 31 päivänä elokuuta 1990 annettu asetus (758/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.