187/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Laki verkkotunnuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun verkkotunnuslain (228/2003) 2 §, 3 §:n 1 kohta ja 5 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 kohta laissa 241/2005 ja 5 § osaksi viimeksi mainitussa laissa sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Internet-tietoverkossa Suomen maatunnukseen (fi-maatunnus) ja Ahvenanmaan maakuntatunnukseen (ax-maakuntatunnus) päättyviin verkkotunnuksiin ja verkkotunnushallintoon sekä verkkotunnushakemusten välittämiseen.

3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) verkkotunnuksella kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuvaa Internet-tietoverkon nimimuotoista fi-maatunnuksen tai ax-maakuntatunnuksen alaista toisen asteen osoitetietoa;


4 a §
Verkkotunnuksen hakumenettely

Verkkotunnusta haetaan kirjallisesti Viestintävirastolta sen vahvistamalla lomakkeella. Hakemuksessa on esitettävä sen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot. Luonnollisen henkilön hakemuksen käsittelyssä tarpeellisia tietoja ovat ainakin hakijan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja sähköpostiosoite sekä tieto verkkotunnukseen liitetyistä nimipalvelimista.

Viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset verkkotunnuksen toimivuudelle välttämättömistä teknisistä määrittelyistä.

Hakija voi hakea yhtä tai useampaa tunnusta. Jos samaa verkkotunnusta hakee useampi kuin yksi hakija, tunnus myönnetään sitä ensin hakeneelle.

Verkkotunnuksia ei saa hakea varastoitavaksi jälleenluovutustarkoitukseen.

Hakemuksen käsittelemisestä on suoritettava maksu. Maksun suuruus määräytyy valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan. Maksun suorittamisesta on annettava selvitys hakemuksessa.

5 §
Verkkotunnuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Fi-maatunnukseen päättyvä verkkotunnus myönnetään:

1) Suomessa rekisteröidylle oikeushenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle;

2) suomalaiselle julkisyhteisölle, valtion liikelaitokselle, itsenäiselle julkisoikeudelliselle laitokselle, julkisoikeudelliselle yhdistykselle;

3) vieraan valtion edustustolle;

4) vähintään 15-vuotiaalle henkilölle, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa ja suomalainen henkilötunnus.

Ax-maakuntatunnukseen päättyvä verkkotunnus myönnetään:

1) yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, jolla on Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) tarkoitettu kotiseutuoikeus taikka jolla on kotikunta tai kiinteä toimipaikka Ahvenanmaan maakunnassa;

2) oikeushenkilölle, jolla on kiinteä toimipaikka tai joka on rekisteröity Ahvenanmaalla;

3) julkisyhteisölle, liikelaitokselle, itsenäiselle julkisoikeudelliselle laitokselle tai julkisoikeudelliselle yhdistykselle, joka toimii Ahvenanmaalla tai on rekisteröity siellä;

4) vähintään 15-vuotiaalle henkilölle, jolla on kotikunta Ahvenanmaalla tai Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitettu kotiseutuoikeus.


Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2006.

HE 151/2005
LiVM 1/2006
EV 5/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY; EYVL N:o L 204, 21.7.1998, s. 37

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.