1273/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen erävalvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Metsähallituksen erävalvonnasta 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain (1157/2005) 20 § 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Metsähallituksen erävalvonnasta annetussa laissa (1157/2005), jäljempänä erävalvontalaki, tarkoitetussa erävalvonnassa noudatettavasta menettelystä, erätarkastajan varustukseen kuuluvasta ampuma-aseesta ja muista voimankäyttö- ja suojavälineistä sekä erävalvontatehtävässä tarpeellisista varusteista.

2 §
Menettely kiinniottamisessa

Erävalvontalain 6 §:n nojalla kiinniotettua on kohdeltava asianmukaisesti.

Jos kiinniotettua ei voida päästää erävalvontalain 6 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti heti vapaaksi, on erätarkastajan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kiinniotetun luovuttamiseksi poliisille.

Jos kiinniottaminen tai kiinniotetun toimittaminen poliisille välttämättä vaatii, saa erätarkastaja rajoittaa kiinniotetun liikkumavapautta käsiraudoilla tai muulla tarkoitukseen sopivalla tavalla. Liikkumavapauden rajoittaminen ei saa aiheuttaa kiinniotetulle vaaraa eikä sitä saa jatkaa kauempaa kuin on välttämätöntä.

3 §
Menettely turvallisuustarkastuksessa

Erävalvontalain 7 §:ssä tarkoitettu turvallisuustarkastus voidaan tehdä metallinilmaisimella, muuta teknistä apuvälinettä tai koulutettua eläintä apuna käyttämällä. Tarkastettavan henkilön mukana olevat tavarat ja kulkuneuvo voidaan tarkastaa myös muulla tavalla.

Turvallisuustarkastus on toimitettava siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa tarkastettavalle henkilölle tai vahinkoa omaisuudelle.

4 §
Menettely voimakeinojen käytössä

Jos erätarkastaja erävalvontalain 10 §:ssä säädetyin edellytyksin joutuu turvautumaan voimakeinojen käyttöön, on keinoiksi valittava sellaiset, joiden käytön vaikutukset ja seuraukset ovat niiden kohteena olevan henkilön ja sivullisten kannalta lievimmät.

5 §
Voimankäyttö- ja suojavälineet

Erävalvontalain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetulla eläimen lopettamiseen soveltuvalla ampuma-aseella tarkoitetaan pistoolia. Jos tehtävän luonne sitä edellyttää, erätarkastajalla on oikeus kantaa myös kivääriä.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi erätarkastajan varustukseen voivat kuulua kaasusumutin, patukka, käsiraudat, suojaliivi ja muu niihin rinnastettava voimankäyttö- tai suojaväline.

6 §
Voimankäyttövälineiden kantaminen

Erätarkastajan on kannettava voimankäyttövälineitä asunsa alla tai varusteissa siten, että ne eivät ole muiden havaittavissa, jos se välineen laatu huomioon ottaen on mahdollista.

Jos voimankäyttövälineiden kantaminen erätarkastajan asun alla tai varusteissa ei ole mahdollista, niitä saa kantaa vyöhön kiinnitettävissä umpikoteloissa.

7 §
Erätarkastajan varusteet

Erätarkastajalla on GPS-paikannin ja viranomaisradioverkko Virven käytön edellyttämät puhelin- ja päätelaitteet sekä muut erävalvontatehtävän hoidon kannalta tarpeelliset varusteet.

Erätarkastajalla on virkapuku, josta käy ilmi hänen nimensä ja asemansa Metsähallituksen erätarkastajana. Virkapukua on erävalvonnassa aina käytettävä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Matti Setälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.