1267/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 2 luvun 4 §:n 2 momentti ja 4 luku seuraavasti:

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

4 §
Sairaanhoitokorvauksia haettaessa esitettävä selvitys

Vakuutetun on osoitettava 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetun rajoitetusti korvattavan lääkkeen tarve sekä 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu sairaus sekä erityiskorvattavien lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden tarve erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin perustuvalla tai erikoislääkärin tai muun vakuutettua pitkäaikaisesti hoitaneen lääkärin lausunnolla tai muulla Kansaneläkelaitoksen tarkemmin määräämällä erillisselvityksellä.

4 luku

Rahoitus

1 §
Valtion rahoitusosuuden suorittaminen työtulovakuutuksen kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:ssä tarkoitetun valtion osuuden ennakkona kuukausittain yhtä kahdettatoista osaa vastaavan määrän niistä arvioiduista kuluista, jotka aiheutuvat:

1) sellaisen sairausvakuutuslain 18 luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen päivärahan tai kuntoutusrahan maksamisesta, joka on enintään 11 luvun 7 §:ssä tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen tai, kun kysymyksessä on Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 35 §:ssä tarkoitettu kuntoutusraha, enintään viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitetun suuruinen; ja

2) sairausvakuutuslain 13 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaamisesta yrittäjälle ja muulle omaa työtä tekevälle.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee suorittaa 1 momentissa tarkoitetut valtion osuuden ennakot sairausvakuutusrahastoon kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Kansaneläkelaitoksen tulee ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle kunakin kuukautena maksettujen 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien määrät maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä. Näiden määrien ja suoritettujen ennakoiden erotukset otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakoiden suorituksen yhteydessä.

2 §
Valtion rahoitusosuuksien suorittaminen sairaanhoitovakuutuksen kuluista

Kansaneläkelaitoksen sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamien sairausvakuutuslain 18 luvun 28 §:n mukaisten laskelmien perusteella sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon sairausvakuutuslain 18 luvun 2 ja 10 §:ssä tarkoitetut valtion osuudet siten, että vuotuisen osuuden määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina kuukausierinä. Rahoituksen turvaamiseksi tai valtion osuuden olennaisesti muuttuessa voidaan kuukausittaiset suoritukset jaksottaa edellä säädetystä poiketen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee suorittaa 1 momentissa tarkoitetut osuudet sairausvakuutusrahastoon kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Sairausvakuutuslain 18 luvun 2 ja 10 §:n mukaisten valtion osuuksien määrä vahvistetaan Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä.

3 §
Valtion rahoitusosuuden suorittaminen ulkomailla saadun sairaanhoidon kuluista

Sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon sairausvakuutuslain 18 luvun 10 §:n mukaan valtion varoista rahoitettavan osuuden 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista sairaanhoidon kuluista.

Kansaneläkelaitoksen tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma 1 momentissa tarkoitetuista kuluista viimeistään kymmenen arkipäivää ennen valtion osuuden suorittamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.