1264/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään 20 päivänä joulukuuta 1991 annettuun säteilyasetukseen (1512/1991) uusi 5 a luku sekä uusi 24 b § seuraavasti:

5 a luku

Korkea-aktiiviset umpilähteet

22 a §
Vuosi-ilmoitus

Säteilylain 31 a §:ssä tarkoitettujen korkea-aktiivisten umpilähteiden käyttöön tai hallussapitoon oikeuttavan turvallisuusluvan haltija on velvollinen toimittamaan kalenterivuosittain Säteilyturvakeskukselle sen määräämät tiedot hallinnassaan olevista korkea-aktiivisista umpilähteistä.

22 b §
Velvoitteet lähdettä luovutettaessa

Valmistajan tai maahantuojan tulee korkea-aktiivista umpilähdettä luovuttaessaan sen mukana toimittaa yksityiskohtaiset kirjalliset tiedot lähteen rakenteesta ja sen turvallisuuteen vaikuttavista ominaisuuksista.

Ennen luovutusta on lisäksi varmistettava, että lähteen yksilöintitiedot ja niitä osoittavat merkinnät sekä lähteen aiheuttamasta säteilyvaarasta varoittavat merkinnät ovat asianmukaiset.

Toiminnan harjoittajan, joka luovuttaa korkea-aktiivisen umpilähteen toiselle, tulee toimittaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot lähteen mukana.

22 c §
Vienti Euroopan unionin ulkopuolelle

Ennen säteilylain 31 e §:ssä säädetyn hyväksynnän antamista Säteilyturvakeskuksen tulee varmistaa määrämaan asianomaiselta viranomaiselta, että korkea-aktiivisen säteilylähteen siirtoon ei määrämaan puolelta ole estettä ja että siirron vastaanottaja määrämaassa on oikeutettu vastaanottamaan lähteen.

22 d §
Vakuuden suuruuden määrääminen

Säteilylain 31 f §:ssä tarkoitetun vakuuden perusmaksu on 10 000 euroa. Lisämaksu on 1 000 euroa maksuyksikköä kohti.

Maksuyksiköiden määrä lasketaan jakamalla kyseisen korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden osoittava luku luvulla, joka on korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 2003/122/Euratom liitteen 1 mukainen aktiivisuustaso satakertaisena.

Jos maksuyksiköiden määrä on suurempi kuin sata, Säteilyturvakeskus voi arvioida ja määrätä lisämaksun 1 momentin mukaan laskettua pienempänä.

24 b §
Tunnustetun laitoksen tehtävistä huolehti- minen

Jos säteilylain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua tunnustettua laitosta ei ole, Säteilyturvakeskus huolehtii radioaktiivisten jätteiden vaarattomiksi tekemisestä. Säteilyturvakeskus voi sopia jätteen haltijan kanssa, että jäte otetaan kertakaikkista korvausta vastaan valtion pysyvään hallintaan.

Vastuu jätteestä siirtyy valtiolle, kun jäte on luovutettu Säteilyturvakeskuksen hallintaan. Tämän jälkeen Säteilyturvakeskus huolehtii jätteen pitkäaikaisesta säilyttämisestä turvallisella tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Neuvotteleva virkamies
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.