1247/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Laki Ilmailuhallinnosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ilmailuhallinto

Ilmailun turvallisuus- ja hallintotehtäviä varten on liikenne- ja viestintäministeriön alainen Ilmailuhallinto.

2 §
Tarkoitus

Ilmailuhallinnon tarkoituksena on edistää ilmailun yleistä turvallisuutta ja siviili-ilmailun turvaamista, käsitellä kaupalliseen lentoliikenteeseen ja liikenteen sujuvuuteen liittyviä asioita sekä vähentää ilmailun aiheuttamia ympäristöhaittoja.

3 §
Tehtävät

Ilmailuhallinnon tehtävänä on:

1) huolehtia yleisestä lentoturvallisuudesta ja ilmailun valvonnasta sekä vastata siviili-ilmailuun liittyvistä tehtävistä, jotka sille ilmailulaissa (1242/2005) tai muualla säädetään;

2) osallistua siviili-ilmailun kansainväliseen ja Euroopan unionissa tapahtuvaan yhteistyöhön.

4 §
Johtaminen ja ratkaisuvallan käyttäminen

Ilmailuhallintoa johtaa ylijohtaja. Ylijohtaja päättää Ilmailuhallinnon toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta. Hän ratkaisee myös muut Ilmailuhallinnolle kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty Ilmailuhallinnon muun virkamiehen ratkaistaviksi.

5 §
Ammattitaidon ylläpitäminen

Ilmailuhallinnon palveluksessa oleva, jonka tehtävälle on asetettu erityisiä vaatimuksia ammattitaidon ylläpitämiseksi, voi ylläpitää ammattitaitoaan työskentelemällä sivutoimisesti ilmailutoimintaa harjoittavan palveluksessa. Tällaisesta työstä ja sen ehdoista sovitaan erikseen Ilmailuhallinnon, sen palveluksessa olevan ja mainitun toiminnanharjoittajan kesken.

Mitä hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön esteellisyydestä mainitussa momentissa tarkoitettua toiminnanharjoittajaa koskevaa asiaa käsiteltäessä Ilmailuhallinnossa, ei sovelleta lennonvarmistuksen valvontaan eikä sitä koskevaan päätöksentekoon.

6 §
Maksut

Ilmailuhallinnon suoritteiden maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992). Ilmailuhallinnon suoritteesta perittävä maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai määrätä jätettäväksi kokonaan perimättä, jos siihen on valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu syy. Tällaisena syynä otetaan huomioon erityisesti:

1) vastaavanlaisista suoritteista perittävien maksujen rakenne ja taso Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja unionin toimielimissä;

2) ilmailun edellytysten turvaaminen ja ilmailun turvallisuuden edistäminen; tai

3) kilpailun edistäminen lentoliikenteessä.

Ilmailuhallinnon suoritteiden maksuista säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

7 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Ilmailuhallinnon ylijohtajan ja välittömästi hänen alaistensa johtajien kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämisestä ja ylijohtajan sijaisen määräämisestä on voimassa, mitä virkamieslaissa (750/1994) säädetään. Ilmailuhallinnon tehtävistä säädetään 3 §:ssä ja ilmailulaissa. Näistä seikoista samoin kuin Ilmailuhallinnon hallinnosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös puhevallan käyttämisestä muissa viranomaisissa ja toimituksissa.

Ylijohtaja vahvistaa Ilmailuhallinnon työjärjestyksen. Siinä määrätään:

1) organisaatiosta;

2) ratkaisuvallan käyttämisestä;

3) sisäisestä johtamisesta;

4) muista sijaisuuksista kuin ylijohtajan sijaisuudesta;

5) muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

9 §
Siirtymäsäännökset

Mitä muualla säädetään Ilmailulaitoksessa hoidettavista julkisista hallintotehtävistä ja oikeussääntöjen antamisesta, koskee tämän lain voimaan tultua Ilmailuhallintoa.

Ilmailulaitoksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat tämän lain mukaan Ilmailuhallinnolle kuuluvat hallintoasiat siirtyvät Ilmailuhallinnon käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Ilmailulaitoksessa viranomaistehtävien hoitamista varten olevan erillisen yksikön (Lentoturvallisuushallinto) sekä Ilmailulaitoksen työjärjestyksellä perustetun Ilmailulaitoksen muista viranomaisasioista vastaavan viranomaisyksikön (Lentoliikennehallinto) virka- ja työsuhteinen henkilöstö siirtyy Ilmailuhallinnon henkilöstöksi. Ilmailuhallintoon siirtyvän virkasuhteisen henkilöstön virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Ilmailuhallinnon viroiksi. Henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Virkojen siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta.

Ylijohtajan virka voidaan ensimmäisellä kerralla täyttää virkaa haettavaksi julistamatta. Lentoturvallisuushallinnon päällikön virka lakkaa tämän lain voimaan tullessa ilman irtisanomista.

HE 138/2005
LiVM 25/2005
EV 182/2005

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.