1240/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista suoritettavasta määrärahasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/1978) 3 a §:n 2 ja 4 momentin sekä 3 b §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1350/2004 seuraavasti:

1 §
Määräraha työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetun korvauksen määrä työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoa kohden on 63 860 euroa.

2 §
Määrärahan kohdentaminen yliopistoille

Työterveyslaitos voi maksaa lain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta lain 3 a §:n 4 momentin mukaista korvausta Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistolle niiden antamasta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta siten, että työterveyshuollon kliinisen opettajan viran palkkauskustannuksiin ja muihin erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin maksetaan kullekin yliopistolle enintään 73 000 euroa. Työterveyslaitos maksaa korvauksen saatuaan yliopistoilta kirjallisen esityksen viroista aiheutuvista palkkauskustannuksista ja muista erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Työterveyslaitos voi lisäksi maksaa 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta korvausta momentissa mainituille yliopistoille Helsingin yliopiston koordinoimasta yliopistojen yhteisestä virtuaaliyliopistosta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä 100 000 euroa käytettäväksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen sekä tämän koulutuksen kehittämiseen ja valtakunnalliseen koordinointiin. Työterveyslaitos maksaa korvauksen yliopistoille saatuaan Helsingin yliopistolta kirjallisen esityksen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen liittyvästä virtuaaliyliopistohankkeesta ja sen toteuttamisesta aihetuvista kustannuksista.

Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa esityksissä annetut tiedot muuttuvat, yliopiston on välittömästi ilmoitettava asiasta työterveyslaitokselle.

3 §
Määrärahan kohdentaminen työterveyslaitokselle

Työterveyslaitos voi käyttää lain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta lain 3 a §:n 4 momentin mukaisesti enintään 834 200 euroa niihin työterveyslaitoksen itse antaman työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) yhden työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavan erikoislääkärin toimen palkkaus- ja muista kustannuksista;

2) kahdeksan työterveyshuollon erikoislääkärin erikoistumistoimen palkkaus- ja muista kustannuksista; sekä

3) työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen seurantaan ja kehittämiseen liittyvien atk-ohjelmien laatimisesta ja ylläpidosta sekä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhteensovittamisesta ja hallinnoinnista.

Työterveyslaitos ei voi käyttää 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa niihin kustannuksiin, joihin se saa lain 3 §:n 1 momentin mukaista valtionosuutta.

4 §
Määrärahan kohdentaminen yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille

Työterveyslaitos voi hakemuksesta maksaa lain 3 a §:n 1 momentin nojalla saamastaan määrärahasta 3 a §:n 4 momentin mukaista korvausta yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille enintään 850 euroa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden siten, että koulutuskuukausien yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 1 648.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvaus on jaettava kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä ja koulutuskuukautta kohti seuraavasti:

1) työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin ohjaukseen 306 euroa;

2) teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen 100 euroa; sekä

3) yliopiston hyväksymään muuhun työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseen ja 1 kohdassa tarkoitetusta ohjauksesta maksettaviin pakollisiin palkkasivukustannuksiin yhteensä 444 euroa.

5 §
Yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille suoritettavien korvausten hakemusmenettely

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta antavien yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien on haettava työterveyslaitokselta 4 §:ssä tarkoitettua korvausta kirjallisesti aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua kulloisenkin puolivuotisjakson alkamisesta ja viimeistään puolivuotisjakson päättyessä.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että yliopisto ja koulutuspaikka ovat tehneet koulutettavien lääkäreiden toimimisesta koulutuspaikassa kirjallisen koulutuspaikkasopimuksen.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa koulutuspaikkasopimuksessa on ainakin:

1) mainittava koulutettavien lääkäreiden määrä;

2) nimettävä yksi tai useampi yliopiston hyväksymä kouluttaja siten, että kouluttajan tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri ja että yhden kouluttajan ohjattavana voi olla enintään kolme lääkäriä kerrallaan kalenterikuukautta kohti; sekä

3) sisällettävä kouluttajan sitoumus antaa henkilökohtaista ohjausta koulutettavalle lääkärille kaksi tuntia viikossa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.

Hakemukseen on liitettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta koulutuspaikkasopimuksesta. Jos hakemuksessa annetut tiedot muuttuvat, yksityisen terveyspalvelujen tuottajan ja työnantajan ylläpitämän terveysaseman on ilmoitettava asiasta välittömästi työterveyslaitokselle.

6 §
Määrärahan käyttöön liittyvien selvitysten antaminen

Yliopistojen sekä yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajan ylläpitämien terveysasemien tulee antaa työterveyslaitokselle vuotta 2006 koskeva lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä kirjallisesti.

Työterveyslaitoksen tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriölle vuotta 2006 koskevat lain 3 b §:n 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja yhteenveto seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä kirjallisina.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Lääkintöneuvos
Matti E. Lamberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.