1239/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/1978) 6―8 a §, sellaisina kuin ne ovat, 6―8 § asetuksessa 176/1997 ja 8 a § asetuksessa 1050/1981 ja mainitussa asetuksessa 176/1997, sekä

muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1341/2001 ja väliaikaisesti asetuksessa 1418/2004, seuraavasti:

1 §

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on:

1) yksityisellä työnantajalla:

a) I maksuluokassa 2,958 prosenttia;

b) II maksuluokassa 5,158 prosenttia;

c) III maksuluokassa 6,058 prosenttia;

2) muilla työnantajilla 4,008 prosenttia.

Yksityisen työnantajan maksuluokka määräytyy kalenterivuotta toiseksi edeltävältä verovuodelta toimitettua verotusta varten annetussa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtyjen säännönmukaisten poistojen ja samana verovuonna sosiaaliturvamaksun perusteena olleiden palkkojen perusteella. Maksuluokka määräytyy edellä mainittujen palkkojen ja poistojen määrien perustella myös silloin, kun työnantaja on verovuonna ollut vapautettu suorittamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua. Jos kyseiseltä verovuodelta ei ole toimitettu verotusta, käytetään sitä edeltävältä verovuodelta toimitetun verotuksen tietoja.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun II maksuluokkaan kuuluu liiketoimintaa harjoittava yksityinen työnantaja, joka on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa, sekä tuloverolain (1535/1992) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu liiketoimintaa harjoittava elinkeinoyhtymä, jos poistojen määrä on yli 50 500 euroa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia maksetuista palkoista. Liiketoimintaa harjoittava yksityinen työnantaja ja elinkeinoyhtymä kuuluvat III maksuluokkaan, jos poistojen määrä on yli 50 500 euroa ja samalla yli 30 prosenttia maksetuista palkoista. Muut yksityiset työnantajat kuuluvat I maksuluokkaan.

Mitä 1―3 momentissa säädetään yksityisestä työnantajasta, koskee vastaavasti sellaista valtion liikelaitosta, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2006 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.