1225/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 2 §:n 1 ja 2 momentti,

muutetaan 4 luvun otsikko, 15 ja 17 §, 5 luvun otsikko ja 18―20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun otsikko asetuksessa 1157/2003, 15 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 497/2005 sekä 17 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

4 luku

Peruspäivärahan, koulutuspäivärahan, perustuen ja vuorottelukorvauksen rahoitus

15 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään kesäkuun 15 päivänä toimitettava:

1) sosiaali- ja terveysministeriölle arvio valtion seuraavana vuonna vastattavista peruspäivärahoista ja koulutuspäivärahoista ja niihin liittyvistä lapsikorotuksista sekä vuorottelukorvauksista;

2) työministeriölle arvio valtion seuraavana vuonna vastattavasta perustukena maksettavasta koulutustuesta sekä siihen liittyvistä lapsikorotuksista ja ylläpitokorvauksista.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava viimeistään marraskuun 15 päivänä sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön määräämä selvitys 1 momentissa tarkoitettujen ennakoiden vahvistamista varten ja työttömyysvakuutusrahastolle arvio seuraavana vuonna maksettavista työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentin sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisista korotusosista ja työllistymisohjelmalisistä niiden ennakoiden vahvistamista varten. Ministeriöt ja työttömyysvakuutusrahasto vahvistavat seuraavan vuoden ennakot viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä ja vahvistavat samalla arvion lopullisen suorituksensa määrästä kuluvalta vuodelta. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Kuluvan vuoden ennakoita tulee välittömästi tarkistaa, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

17 §
Valtion ja työttömyysvakuutusrahaston lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on tilinpäätöksensä yhteydessä vuosittain vahvistettava määrä, joka peruspäivärahana, koulutuspäivärahana ja perustukena niihin liittyvine lapsikorotuksineen ja ylläpitokorvauksineen sekä vuorottelukorvauksena on tullut valtion varoista tilivuonna suorittaa, ja määrä, joka työttömyysvakuutusrahaston varoista on tullut peruspäivärahan ja perustuen korotusosina ja työllistymisohjelmalisinä suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kuukauden ennakossa.

Kansaneläkelaitoksen on kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle edellisenä vuonna suoritetut työttömyysturvalain 14 luvun 3 b §:n 3 momentissa tarkoitetut ansioturvaan kohdistuvat menot työttömyyskassoittain eriteltyinä.

5 luku

Työmarkkinatuen rahoitus

18 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään kesäkuun 15 päivänä toimitettava työministeriölle arvio valtion seuraavana vuonna vastattavasta työmarkkinatuen ja siihen liittyvien lapsikorotusten ja ylläpitokorvausten määrästä.

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain viimeistään marraskuun 15 päivänä toimitettava työministeriölle arvio Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi seuraavana vuonna tulevasta työmarkkinatuen ja siihen liittyvien lapsikorotusten ja ylläpitokorvausten määrästä kuukausittain sekä valtion kuukausikohtaisesta rahoitusosuudesta. Mukaan tulee liittää arvio Kansaneläkelaitoksen tarvitseman maksuvalmiussuorituksen määrästä ja ajankohdasta. Lisäksi Kansaneläkelaitoksen tulee esittää arvio kuluvan vuoden valtion rahoitusosuuden lopullisesta määrästä sekä vuoden lopussa palauttamatta olevan maksuvalmiussuorituksen määrästä.

Työministeriö vahvistaa seuraavan vuoden valtion rahoitusosuuden ennakot viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä. Samassa yhteydessä ministeriö vahvistaa arvion kulumassa olevan vuoden lopullisen suorituksensa määrästä. Sanotun arvion ja valtion kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Kuluvan vuoden ennakoita tulee välittömästi tarkistaa, jos niiden perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

19 §
Ennakoiden maksaminen

Valtion tulee suorittaa työmarkkinatuen ennakot Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastoon. Ennakot maksetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

Edellisenä vuonna liikaa maksettu ennakko vähennetään helmikuun vahvistetusta ennakosta. Kansaneläkelaitoksen on arvioitava liikaa maksetun ennakon määrä tammikuun 15 päivään mennessä.

20 §
Kunnan rahoitusosuuden periminen ja maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukauden 15 päivään mennessä lähetettävä kunnalle lasku työttömyysturvalain 14 luvun 3 a §:n 1 momentin mukaisesta kunnan rahoitusosuudesta edellisen kuukauden aikana maksettuun työmarkkinatukeen. Laskuun tulee liittää mainitun lain 13 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Laskun eräpäivä on laskun lähettämiskuukauden 28 päivä.

20 a §
Lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on tilinpäätöksensä yhteydessä vuosittain vahvistettava määrä, joka työmarkkinatukena, lapsikorotuksina ja ylläpitokorvauksina on tullut valtion varoista tilivuonna suorittaa, sekä määrä, joka kuntien on tullut rahoitusosuutenaan työmarkkinatukeen suorittaa. Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on vahvistettava tilivuoden lopussa palauttamatta olleen maksuvalmiussuorituksen määrä.

Valtion suoritettavaksi vahvistetun määrän ja niiden valtion maksamien ennakoiden erotus, joista on vähennetty 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä, otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kuukauden ennakossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.