1192/2005

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus museoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 3 päivänä elokuuta 1992 annetun museolain (729/1992) 2, 7 ja 8 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 2 § on laissa 877/2005, seuraavasti:

1 §
Valtionosuuden edellytykset

Sen lisäksi, mitä museolain (729/1992) 2 §:ssä säädetään, valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:

1) museon toimialan määrittelyssä sekä tallennus-, tutkimus- ja dokumentointitoiminnassa on otettu huomioon ainakin museon aihepiiri ja maantieteellinen alue;

2) museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta;

3) museolla on pitkän tähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat museon tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museossa järjestetty.

2 §
Korotetun valtionosuuden edellytykset

Korotetun valtionosuuden edellytyksenä on, että maakuntamuseolla, aluetaidemuseolla ja valtakunnallisella erikoismuseolla on suunnitelma alueellisen tai valtakunnallisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista, joista museot neuvottelevat Museoviraston kanssa nelivuotiskausittain, aluetaidemuseot yhdessä Valtion taidemuseon kanssa.

3 §
Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävät

Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävänä on:

1) edistää museotoimintaa, kulttuuriympäristön säilymistä sekä visuaalista kulttuuria toiminta-alueellaan;

2) huolehtia alueensa museotoiminnan keskinäisestä yhteistyöstä ja kulttuuriperintöön ja taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta;

3) antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä;

4) huolehtia niistä valtiolle kuuluvista tehtävistä, joista on Museoviraston kanssa erikseen sovittu;

5) suorittaa opetusministeriön antamat muut tehtävät.

4 §
Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävät

Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on:

1) edistää erikoismuseotoimintaa erikoisalallaan;

2) huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja erikoisalansa museokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta;

3) antaa asiantuntija-apua toimialaansa liittyvissä kysymyksissä;

4) suorittaa muut opetusministeriön antamat tehtävät.

5 §
Museolle annetun tehtävän peruuttaminen

Opetusministeriö voi museon ylläpitäjää kuultuaan perustellusta syystä peruuttaa museolle antamansa tehtävän toimia valtakunnallisena erikoismuseona, maakuntamuseona tai aluetaidemuseona.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu museoasetus (1312/1992).

Edellä 1 §:n 2 kohdassa tarkoitettu henkilö, joka on otettu virka- tai työsopimussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on täyttänyt tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai tehtävään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2005

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Hallitusneuvos
Sari Korpimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.