1189/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1341/2002) 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 § ja 8 §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan (erityiseläkelaitos) harjoittaman vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat säännökset mainittujen eläkelaitosten ja niiden konsernien tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista, tase-erittelyistä sekä toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista.


2 §
Tuloslaskelmaa koskevat poikkeukset

Erityiseläkelaitoksen tuloslaskelmassa noudatetaan sen lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa koskevan toiminnan osalta lakisääteistä eläkevakuutusta koskevaa vakuutusteknistä laskelmaa ja muuta kuin vakuutusteknistä laskelmaa seuraavin poikkeuksin:

1) Merimieseläkekassa esittää erikseen valtion osuuden maksetuista korvauksista tuloslaskelmassa pääryhmässä "Korvauskulut";

2) maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää vakuutusmaksutulon ja lakisääteiset rahoitusosuudet eriteltynä vakuutusmaksutuloon sekä valtion ja kansaneläkelaitoksen osuuteen;

3) Merimieseläkekassan vastuuvelan muutosta ei eritellä vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutokseen, ja

4) eläkelaitoksen vastuuvelan muutos esitetään korvauskulujen jälkeen erillisenä eränä.

3 §
Taseen vastattavaa koskevat poikkeukset

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelkana esitetään maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu vastuuvelka ja Merimieseläkekassan vastuuvelkana merimieseläkelain (72/1956) 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu vastuuvelka.

Merimieseläkekassa ei erittele vastuuvelkaa vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen.

4 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetietoina tulee esittää:

1) selvitys vastuuvelan laskentaperiaatteista;

2) selvitys maatalousyrittäjien eläkelain 17 g §:n 6 momentissa tai merimieseläkelain 54 a §:n 6 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, niiden vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

5 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisäksi Merimieseläkekassan tulee esittää liitetietona:

1) vakuutusmaksutulo eriteltynä työnantajan ja työntekijän osuuteen;

2) vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset eriteltynä vakuutuslajeittain;

3) liikekulut eriteltyinä vakuutusten hankintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja hallintokuluihin.


6 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta taseen vastaavia koskevina liitetietoina ministeriön asetuksen 9 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaiset tiedot.

8 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa jättää ilmoittamatta tilinpäätöksen liitetietoina ministeriön asetuksen 11 §:n 3―6 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetut tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa saa soveltaa tätä asetusta sinä tilikautena, joka on kulumassa asetuksen tullessa voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.