1175/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriö on säätänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viestintämarkkinalain (393/2003) 15 b-c §:n ja 137 a §:n, sellaisina kuin ne ovat laissa 628/2003, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään eräistä Viestintäviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 8-10 §:ssä ja 11 §:n 2 momentissa määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeus viestintäverkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;

2) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen myöntäminen, muuttaminen tai siirtäminen;

3) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito;

4) sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien rekisteröiminen;

5) sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten lain vaatimusten mukaisuuden arvioiminen.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) teleurakoitsijan rakentaman televerkon uusintatarkastus;

2) sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten nimeäminen; sekä

3) yleisölle laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien lain vaatimusten mukaisuuden arvioiminen.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Viestintävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) telepäätelaitteen tai radiolaitteen yhteiseurooppalaiseen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseen liittyvä arviointilaitoksen suorite;

2) radioamatööriviestinnän pätevyystutkinto;

3) omavalintainen radioamatööritunnus;

4) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

5) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva koulutus;

6) sellainen asiakirjan lähettäminen, josta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty muusta tässä päätöksessä maksulliseksi määrätystä suoritteesta perittävään maksuun; sekä

7) muu toimeksiantoon perustuva Viestintäviraston suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Viestintävirasto ottaen kuitenkin huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 4-6 momentissa säädetään.

5 §
Erityislainsäädäntöön perustuvat maksut

Viestintämarkkinalakiin perustuvia Viestintäviraston maksuja ovat:

1) viestintämarkkinamaksu; sekä

2) teleurakointimaksu.

6 §
Viestintämarkkinamaksu

Viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a-c §:n mukainen vuotuinen viestintämarkkinamaksu peritään vuosittain yhdessä erässä.

Viestintävirastolla on oikeus saada teleyrityksiltä maksun määräämistä varten tiedot teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdosta. Konserniin kuuluvien yritysten tulee lisäksi toimittaa selvitys siitä, mitkä konsernin yritysten keskinäisestä teletoiminnasta syntyneet erät on viestintämarkkinalain 15 b §:n 1 momentin mukaisesti vähennetty teletoiminnan liikevaihdosta. Teleyrityksen tulee toimittaa tiedot Viestintävirastolle yhden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liitteenä tulee toimittaa jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä.

7 §
Teleurakointimaksu

Teleurakoitsijoilta peritään viestintämarkkinalain 137 a §:n 1 momentin mukainen teleurakointimaksu vuosittain yhdessä erässä. Maksu peritään Viestintäviraston ylläpitämän teleurakoitsijarekisterin tammikuun ensimmäisen päivän tilanteen mukaisesti.

8 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:n mukaan teleyritys ja muu numeron tai tunnuksen vastaanottava henkilö on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle kiinteän maksun, jonka suuruus on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
yleisen kiinteän puhelinverkon valtakunnallinen siirrettävä numero 0,40 euroa/ liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,20 euroa/ liittymä
2) operaattoritunnusmaksu:
kolmenumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 15 000 euroa
neljänumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 3 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 600 euroa
kolmenumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 35 000 euroa
neljänumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 7 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 400 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 2 000 euroa
3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolmenumeroinen suuntanumero 10 000 euroa
neljänumeroinen suuntanumero 2 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 400 euroa
4) palvelunumeromaksu ja maksu valtakunnallisesta kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjasta:
neljänumeroinen telealuekohtainen numero 800 euroa
vähintään viisinumeroinen telealuekohtainen numero 160 euroa
kolmenumeroinen valtakunnallinen numero 25 000 euroa
neljänumeroinen valtakunnallinen numero 5 000 euroa
viisinumeroinen valtakunnallinen numero 1 000 euroa
vähintään kuusinumeroinen valtakunnallinen numero 200 euroa
5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC): 8 000 euroa
6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
CUG-tunnus 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
MNC-tunnus 340 euroa
NCC-tunnus 170 euroa
teleyritystunniste 170 euroa
7) maksu lyhytsanomapalvelunumerosta:
viisinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 120 euroa
kuusinumeroinen lyhytsanomapalvelunumero 80 euroa
Valtakunnallisen siirrettävän puhelinnumeron hakijalta peritään rekisteröintimaksua seuraavasti:
1) oikeuden antaminen 1-9 numeron käyttöön 17 euroa
2) oikeuden antaminen 10-1000 numeron käyttöön 50 euroa
3) oikeuden antaminen yli 1000 numeron käyttöön 170 euroa
9 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Viestintävirasto myöntää hakemuksesta uuden verkkotunnuksen ja verkkotunnuksen siirron verkkotunnuslain (228/2003) 5 ja 8 §:n mukaisesti. Uuden verkkotunnuksen myöntämisestä, verkkotunnuksen muutoksesta ja verkkotunnuksen siirtämisestä peritään 55 euron suuruinen verkkotunnusmaksu. Nimipalvelinten muutoksesta peritään 22 euron suuruinen nimipalvelinmaksu.

Viestintävirasto antaa pyynnöstä todistuksia verkkotunnusrekisteristä verkkotunnuslain 17 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti. Verkkotunnuksesta annettavasta sähköisestä todistuksesta peritään 5 euron suuruinen verkkotunnusrekisterin todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä todistuksesta 10 euron suuruinen verkkotunnusrekisterin todistusmaksu.

10 §
Sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien rekisteröintimaksut

Laatuvarmenteiden tarjoamista yleisölle koskevan ilmoituksen rekisteröimisestä peritään rekisteröintimaksuna 3 000 euroa.

11 §
Sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten nimeämis- ja tarkastuslaitosmaksut

Yritykseltä, joka on tehnyt sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 6 §:n tarkastuslaitokseksi nimeämistä koskevan hakemuksen, peritään nimeämismaksu, joka määräytyy tarkastuslaitoksille asetettujen vaatimusten täyttymisen arvioimiseen käytetyn ajan perusteella. Nimeämismaksuna peritään 70 euroa käytettyä työtuntia kohti.

Lisäksi turvallisten allekirjoitusten luomisvälineiden arviointia suorittavan tarkastuslaitoksen lain vaatimuksen mukaisuuden arvioimisesta tarkastuslaitokselta peritään vuosittain tarkastuslaitosmaksu, jonka suuruus on 3 000 euroa.

12 §
Varmennemaksu

Yleisölle laatuvarmenteita tarjoava varmentaja, joka on tehnyt sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle puolivuosittain varmennemaksun, jonka suuruus on 0,25 euroa varmentajan maksun perimistä edeltävän laskutuskauden lopussa Suomessa myöntämää ja voimassaolevaa laatuvarmennetta kohti, kuitenkin vähintään 3 500 euroa ja enintään 40 000 euroa laskutuskaudelta.

Varmennemaksun laskutuskaudet ovat 1.1-30.6. ja 1.7-31.12. Varmennemaksu peritään ensimmäisen kerran varmentajan rekisteröimistä seuraavalta laskutuskaudelta.

13 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tämän asetuksen 9 §:ssä ja 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.