1091/2005

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitettuja yliopistoja.

Tässä asetuksessa säädetään yliopistojen eräiden suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista.

Asetus ei koske yliopistojen kirjasto- ja tietopalveluista eikä avoimesta korkeakouluopetuksesta perittäviä maksuja, joista säädetään erikseen.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita ovat tutkintoihin kuuluva opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät tehtävät, kuten kuulustelut, arvioinnit, valinta- ja tasokokeet, opinnäytetöiden ohjaus- ja tarkastus, opintoneuvonta, todistukset opintosuorituksista sekä tutkintotodistukset.

Edellä 1 momentissa mainitut suoritteet ovat koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia.

Vastaavuustodistus, jonka yliopisto antaa kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 22 §:n 4 momentin nojalla, ja yliopiston vastaavuustodistusta koskevaan hakemukseen antama hylkäävä päätös ovat maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita. Yliopisto perii hakijalta vastaavuustodistuksesta ja sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä 126 euroa.

Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990) 1 §:n mukaisesta kuulustelusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemuksen osalta sekä poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen (499/1991) 10 §:n mukaisesta kuulustelusta lihatarkastuslainsäädännön tuntemuksen osalta yliopisto perii kirjalliseen kuulusteluun osallistumisesta 34 euroa ja ilman kirjallista kuulustelua annettavasta todistuksesta 17 euroa.

Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun asetuksen (520/1997) 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun kelpoisuuskokeeseen osallistumisesta yliopisto perii 34 euroa ja kokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta 17 euroa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista yliopisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat täydennyskoulutus, tilatut tutkimukset ja muut palvelutehtävät, joita yliopisto suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa (495/2005) tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää yliopisto ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Eerikki Nurmi

Liite

Maksutaulukko

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta perittävät maksut

Suorite Maksu euroa
1) Kuulustelu hammaslääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakeville:
teoriakuulustelu 750
käytännön koe 1115
hallinnon kuulustelu 300
2) Kuulustelu lääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakeville:
kliininen kuulustelu 274
suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu 274
käytännön potilaskoe 751

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.