1036/2005

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 5 ja 6 §, 8 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 9―12 §, 14 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 15 ja 17 §,

muutetaan 1 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 2―4 §, 7 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 22 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § ja 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Teosten ja muiden suojattujen aineistojen käyttäminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa
1 §

Tekijänoikeuslailla (404/1961) suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 1―3 ja 5 kohdassa tarkoitetut arkistonmuodostajat;

2) tasavallan presidentin arkisto;

3) ulkoasiainministeriön arkisto;

4) Sota-arkisto;

5) Kansallisarkisto;

6) maakunta-arkistot;

7) yksityisluontoisten arkistojen valtion-avusta annetussa laissa (998/1974) tarkoitetut arkistot;

8) evankelis-luterilaisen kirkon arkistot; ja

9) Ahvenanmaan maakunnassa toimivien viranomaisten arkistot.

2 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Eduskunnan kirjasto;

2) yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen yliopistojen kirjastot, jos ne eivät ole vapaakappalelain (420/1980) 1 ja 9 §:ssä tarkoitettuja kirjastoja;

3) yksityisluontoisten arkistojen valtion-avusta annetussa laissa tarkoitettujen arkistojen yhteydessä toimivat tieteelliset kirjastot;

4) muut tieteelliset kirjastot, joita valtio ylläpitää;

5) yleisten kirjastojen keskuskirjasto;

6) maakuntakirjastot; ja

7) Näkövammaisten kirjasto.

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 1 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) Varastokirjasto; ja

2) ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitettujen ammattikorkeakoulujen kirjastot.

3 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä, 16 a §:n 2 momentissa ja 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) valtion omistamat museot;

2) museoasetuksen (1312/1992) 2 §:ssä tarkoitetut valtakunnalliset erikoismuseot;

3) maakuntamuseot;

4) aluetaidemuseot; ja

5) museolaissa (729/1992) tarkoitetut valtionosuutta saavat museot.

4 §

Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne yleisön saataviin:

1) vapaakappalelaissa tarkoitetut kirjastot;

2) Suomen elokuva-arkisto; ja

3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kuntien yleiset kirjastot.

Teosten saattaminen vammaisten käytettäviksi
7 §

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus valmistaa äänikirjoja on näkövammaisten kirjastosta annetussa laissa (638/1996) tarkoitetulla näkövammaisten kirjastolla, Näkövammaisten Keskusliitto ry:llä ja Suomen Kuurosokeat ry:llä.

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus äänikirjan muodossa olevan oppimateriaalin valmistamiseen on Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:llä, Jyväskylän näkövammaisten koululla, Svenska skolan för synskadade -koululla ja Arlainstituutilla.

Valmistettaviin äänikirjoihin on merkittävä teoksen tekijän ja esittävän taiteilijan nimi.

7 a §

Kuurojen Liitto ry:llä on tekijänoikeuslain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeus valmistaa teoskappaleita kuuroille ja kuulovammaisille.

18 §

Tekijänoikeusneuvostolla on sihteeri, jona toimii opetusministeriön määräämä virkamies.

22 §

Tekijänoikeusneuvoston ja sen jaostojen puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä neuvoston tai sen jaoston kuulemille asiantuntijoille maksettavista kokouspalkkioista päättää opetusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Johtaja
Jukka Liedes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.