1030/2005

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja 21 päivänä toukokuuta 1999 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (495/2005):

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohtojen rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukaisesta vapautuksesta;

8) päätös maakaasumarkkinalain (508/ 2000) 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta;

9) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

10) päätös päästökauppalain (683/2004) 55 §:n mukaisesta todentajan hyväksymisestä;

11) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta;

12) sähköverkonhaltijoiden valvonta;

13) maakaasuverkonhaltijoiden valvonta; sekä

14) päästökaupparekisterin ylläpito.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkinavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Energiamarkkinavirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston hakemukseen antamista päätöksistä peritään hakijalta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös maakaasuverkkolupahakemukseen 2 200 euroa;

c) päätös järjestelmävastaavan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

e) päätös sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;

f) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:

a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 200 euroa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 2 200 euroa;

6) sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen 1 200 euroa;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1228/2003 artiklan 7 mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

8) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

9) kasvihuonekaasujen päästölupa-asiat:

a) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 400 euroa;

b) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan päästökauppalain 4 §:ssä tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 250 euroa;

c) päätös öljynjalostamon päästöluvasta 2400 euroa;

d) päätös koksaamon päästöluvasta 800 euroa;

e) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 2 400 euroa;

f) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun mineraaliteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 1 400 euroa;

g) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 1 600 euroa;

h) päätös päästöluvan muuttamisesta 100 euroa;

Kohdan 9 alakohdassa a tarkoitettua lupamaksua ei peritä erikseen alakohtien c-g mukaisten lupamaksujen lisäksi silloin, kun polttolaitos on kiinteä osa alakohtien c-g mukaista laitosta ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.

Kohdan 9 alakohdassa d tarkoitettua lupamaksua ei peritä, kun koksaamo muodostaa teknisen tai toiminnallisen kokonaisuuden päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan alakohdassa b tarkoitetun rauta- tai terästehtaan kanssa ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.

10) päätös päästökauppalain 55 §:n mukaisesta todentajan hyväksymisestä 1 000 euroa;

11) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 100 euroa.

5 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Jakeluverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 1,0 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 5 600 euroa.

Alueverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 1,0 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 5 600 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan valvontamaksu on 120 000 euroa.

6 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksujen määrittäminen

Valvontamaksu peritään 5 §:n 2 momentin mukaisesti, jos verkonhaltijalla on hallinnassaan sähkömarkkinalain (386/1995) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettua jakeluverkkoa, sekä 5 §:n 3 momentin mukaisesti, jos verkonhaltijalla on hallinnassaan ainoastaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoa.

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä, kuten arvonlisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkkotoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan muiden tuottojen summaa.

Jos valvontamaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan myyntituotot valvontamaksua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla 12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.

7 §
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 160 euroa verkonhaltijan edellisenä vuonna verkossaan siirtämää miljoonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuitenkin vähintään 5 000 euroa ja enintään 30 000 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaasuverkonhaltijan valvontamaksu on 50 000 euroa.

8 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) tilin avausmaksua 50 euroa;

2) tilin käyttömaksua 0,0085 euroa päästöoikeudelta vuodessa, kuitenkin vähintään 50 euroa vuodessa ja enintään 1 000 euroa vuodessa.

Tilin käyttömaksua laskettaessa käytetään tilillä kalenterivuoden aikana keskimäärin olevien päästöoikeuksien määrää.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja se on voimassa vuoden 2006 loppuun.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Mauri Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.