1016/2005

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 168 ja 169 §, sellaisina kuin ne ovat, 168 § laissa 210/2004 ja 169 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, sekä

muutetaan 165 c §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 287/2000, seuraavasti:

165 c §

Sen estämättä, mitä 165 §:ssä säädetään, vakuutuskassalla on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:


3) vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan toimielimen palveluksessa tai sen jäsenenä olevalle sinne käsiteltäväksi saatetun asian hoitamista varten;Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2005.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

Vakuutuskassojen yhdistys on selvitystilassa 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.

Yhdistyksen johdon tehtävät ja toiminta päättyvät lain voimaantulopäivänä. Yhdistyksen yhdistyskokouksen ja tilintarkastajien tehtävät eivät pääty yhdistyksen toiminnan päättyessä.

Yhdistyksen yhdistyskokous valitsee hallituksen tilalle selvitysmiehen hoitamaan yhdistyksen asioita 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien ja määrää hänen palkkionsa. Selvitysmiehen palkkio ja muut yhdistyksen toiminnan lopettamiseen liittyvät kustannukset maksetaan yhdistyksen varoista.

Selvitysmies edustaa yhdistystä selvitystilan aikana. Yhdistyksen selvitys on hoidettava viipymättä. Selvitysmiehen on viipymättä haettava julkinen haaste yhdistyksen velkojille. Julkisen haasteen määräpäivän jälkeen selvitysmiehen on maksettava kaikki yhdistyksen tiedossa oleva velka.

Selvitysmiehen on laadittava yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2005 ja sen jälkeisiltä tilikausilta sekä lopputilitys selvityksen päätyttyä. Tilinpäätöksen ja lopputilityksen hyväksyy yhdistyskokous.

Yhdistys katsotaan puretuksi, kun yhdistyskokous on hyväksynyt lopputilityksen. Yhdistyksen arkisto on säilytettävä Vakuutusvalvontaviraston hyväksymällä tavalla.

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jäävä omaisuus on jaettava yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Kumotussa 169 §:ssä tarkoitetun vakuutuskassalautakunnan toiminta lopetetaan, kun lautakunnassa 30 päivänä kesäkuuta 2006 vireillä olevat asiat on käsitelty.

Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan vakuutuskassojen yhdistyksen varoista yhdistyksen selvitystilan aikana.

Lautakunnan arkisto luovutetaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Vakuutusvalvontaviraston tämän lain nojalla antamasta päätöksestä voidaan valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain (78/1999) 6 §:ssä säädetään.

HE 157/2005
StVM 25/2005
EV 148/2005

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.