1011/2005

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten tunnistimien hyväksymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lammas- ja vuohieläinten merkitsemiseen käytettävien tunnistimien hyväksymisestä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläimellä lammas- ja vuohieläintä;

2) eläintenpitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on pysyvästi vastuussa yhdestä tai useammasta eläimestä;

3) tunnistimella eläimen merkintään ja tunnistamiseen käytettävää korvamerkkiä tai elektronista lähetintä,

4) päämerkillä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 (jäljempänä tunnistusasetus) liitteen A jakson 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua tunnistimen ensimmäistä merkkiä;

5) apumerkillä tunnistusasetuksen liitteen A jakson 4 kohdassa tarkoitettua toista merkkiä tai tunnistinta;

6) toimittajalla tämän asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä tunnistimia tarjoavaa yritystä; sekä

7) tilausjärjestelmällä järjestelmää, jolla tunnistimia koskevat tilaukset välitetään eläintenpitäjältä toimittajalle ja jolla tunnistimiin liittyviä yksilöintitietoja hallinnoidaan.

3 §
Tilausjärjestelmän toiminta

Tilausjärjestelmä toimii maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallisena alarekisterinä pidettävän lammas- ja vuohirekisterin yhteydessä.

Eläintenpitäjän on tilattava tunnistimet tilausjärjestelmän välityksellä ja ilmoitettava tilauksen yhteydessä valitsemansa toimittaja, tunnistimen tyyppi, malli ja väri kulloinkin valittavana olevista, lampaiden ja vuohien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (MMMa 469/2005, jäljempänä rekisteröintiasetus) mukaisesti hyväksytyistä vaihtoehdoista.

Tilausjärjestelmä välittää eläintenpitäjän antaman tilauksen sekä tiedot tunnistimiin merkittävistä tunnistetiedoista eläintenpitäjän valitsemalle toimittajalle, jonka on vahvistettava tilausjärjestelmään vastaanottamansa tilaus. Toimittaja luovuttaa valmiit tunnistimet eläintenpitäjälle ja ilmoittaa toimituksesta tilausjärjestelmään. Toimittajan on ilmoitettava sille palautetuista käyttämättömistä tunnistimista maa- ja metsätalousministeriölle tilausjärjestelmän välityksellä.

4 §
Eläintenpitäjän ja toimittajan vastuu

Tunnistimien toimittaja vastaa eläintenpitäjälle tunnistimien toimittamisesta, niiden laadusta, tunnistetietojen oikeellisuudesta ja muiden toimitukseen liittyvien velvollisuuksiensa täyttämisestä. Eläintenpitäjä vastaa tunnistimien toimittajalle kauppahinnan maksamisesta.

5 §
Tunnistimille asetettavat vaatimukset

Tunnistusasetuksen liitteen A jaksossa asetettujen vaatimusten lisäksi tunnistimen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) sen on lävistettävä eläimen korvanlehti siistillä viillolla venyttämättä korvarustoa;

2) sen on vahingoittumatta kestettävä kohtuullista taipumista;

3) sen on vahingoittumatta kestettävä lämpötilan vaihteluita –30 ja +30 Celsius-asteen välillä;

4) sen valmistusmateriaali ei saa edesauttaa paleltumavamman syntymistä eläimen korvanlehteen

5) päämerkkiin on voitava vähintään tulostaa sekä eteenpäin että taaksepäin näkyvään osaan kaksikirjaiminen maakoodi ja seitsemän numeerista merkkiä eläimen yksilölliseksi tunnukseksi sekä materiaaliltaan muovisen merkin joko eteenpäin tai taaksepäin näkyvään osaan lisäksi eläimen yksilötunnus viivakoodina (koodi 128), jossa maakoodi esitetään numeerisessa muodossa;

6) apumerkkiin on voitava vähintään tulostaa eteenpäin näkyvään osaan eläintenpitäjän määrittelemä nelinumeroinen eläimen tuotantonumero sekä taaksepäin näkyvään osaan kaksikirjaiminen maakoodi ja seitsemän numeerista merkkiä eläimen yksilölliseksi tunnukseksi sekä materiaaliltaan muovisen merkin taaksepäin näkyvään osaan lisäksi eläimen yksilötunnus viivakoodina (koodi 128), jossa maakoodi esitetään numeerisessa muodossa; sekä

7) yksilötunnuksen numeeristen ja kirjainmerkkien sekä viivakoodin korkeuden tulee olla vähintään 5 mm.

6 §
Tunnistimien hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hakemuksesta lampaiden ja vuohien merkitsemisessä käytettävät tunnistimet. Tunnistimen hyväksymisen edellytyksenä on, että se täyttää tunnistimille 5 §:ssä asetetut sekä tämän pykälän 3 momentissa tunnistimien toimittamiselle asetetut vaatimukset.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys seuraavista seikoista:

1) selvitys siitä, että tunnistimet täyttävät 5 §:ssä asetetut vaatimukset;

2) tunnistimien arvioitu toimitusaika;

3) tunnistimien kauppahinta toimituskuluineen, eriteltynä myös pienten toimituserien ja korvaavien tunnistimien osalta; sekä

4) selvitys siitä, onko apumerkkiin mahdollista liittää elektroninen lähetin, joka täyttää tunnistusasetuksen liitteen A jakson 6 kohdassa asetetut vaatimukset.

Tunnistintilauksen vähimmäiskoko eläintenpitäjää kohti on viisi tunnistinparia (päämerkki ja apumerkki) tai kymmenen päämerkkiä rekisteröintiasetuksen 8 §:ssä tarkoitetuissa tunnistusjärjestelmissä sekä korvaavien tunnistimien osalta yksi merkki (päämerkki tai apumerkki). Toimittajalla on oltava valmius vastaanottaa tilauksia jokaisena arkipäivänä. Tunnistimien toimitusajan on oltava kohtuullinen. Kohtuullisena pidetään uusien tunnistimien osalta neljän viikon toimitusaikaa ja korvaavien tunnistimien osalta seitsemän arkipäivän toimitusaikaa.

7 §
Tunnistimien hyväksymisen peruuttaminen

Jos maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että tunnistimet tai niiden toimittaminen eivät täytä niille tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, maa- ja metsätalousministeriön tulee antaa toimittajalle huomautus sekä tarvittaessa ilmoittaa määräaika, jonka kuluessa tunnistimissa tai niiden toimittamisessa havaitut virheellisyydet on korjattava.

Maa- ja metsätalousministeriö voi päätöksellään peruuttaa tunnistimen hyväksymisen, jos tunnistin tai sen toimittaminen ei enää täytä sille tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia. Tunnistin on toimittajan hakemuksesta hyväksyttävä uudelleen heti, kun edellä mainitut vaatimukset täyttyvät.

Hyväksymisen peruuttaminen voi kohdistua vain sellaisiin toimittajalla oleviin tunnistimiin, joihin ei kohdistu tilausta. Hyväksymisen peruuttamisella ei ole vaikutusta eläintenpitäjälle muusta lainsäädännöstä seuraavan eläinten merkitsemisvelvollisuuden kannalta.

8 §
Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla tehtyyn maa- ja metsätalousministeriön päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (32004R0021); EUVL N:o L 5, 9.1.2004, s. 8

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.