1007/2005

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/1974) 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 366/1997, seuraavasti:

13 §

Jos luopuja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin 6 a §:n 1 momentissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään tai jos 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja sitoumuksia ei ole noudatettu, lakkautetaan luopumiseläke siitä lukien, kun lakkauttamisen aiheuttavaan toimintaan ryhdyttiin tai laiminlyönti tapahtui. Tällöin ei sitoumuksen laiminlyöntinä kuitenkaan pidetä:

1) metsä- ja joutomaata koskevan myyntirajoitussitoumuksen alaisen maan luovuttamista;

2) metsityssitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen metsitetyn maan luovuttamista;

3) maataloustuotannosta luopumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen maan luovuttamista tai vuokraamista vähintään viideksi vuodeksi tehdyllä vuokrasopimuksella 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle taikka luovuttamista käytettäväksi luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelu- tai maisema-alueeksi;

4) maataloustuotannosta luopumissitoumuksen tai pellon myyntirajoitussitoumuksen alaisen viljelykunnossa olevan peltoalueen omistusoikeuden luovuttamista, jos eläkkeensaaja pidättää itsellään luovuttamaansa peltoalueeseen elinikäisen hallintaoikeuden ja noudattaa antamaansa 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua sitoumusta;

5) pellon vuokraamista lisäalueeksi 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tai 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin tämän momentin 4 kohdassa tarkoitettuna hallinta-aikana;

6) suostumista sellaiseen perintökaaren (40/1965) 3 luvussa tarkoitettuun ositukseen ja perinnönjakoon, jossa jaetaan jakamattomaan kuolinpesään osaksi tai kokonaan kuuluva luopumisen kohteena oleva maatila, jos luopumiseläkettä vielä saavan osakkaan 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sitoumuksen antamisesta on kulunut vähintään 15 vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen. Luovutuksen katsotaan tapahtuneen sinä ajankohtana, jolloin luovutuskirja on allekirjoitettu.

HE 174/2005
MmVM 5/2005
EV 149/2005

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.