907/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta 3 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1017/2002) 14 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentti ja liitteen 3 kohta 5, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 10 a § sekä liite 4 seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

5 a §
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattaminen

Lupamääräys voi olla tässä asetuksessa säädettyä vähimmäisvaatimusta ankarampi, jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattaminen sitä edellyttää.

10 a §
Hiukkaspäästöjen raja-arvot eräissä tapauksissa

Polttoaineteholtaan alle 500 megawatin kiinteää polttoainetta käyttävässä olemassa olevassa laitoksessa sekä sellaista nestemäistä polttoainetta käyttävässä olemassa olevassa laitoksessa, jossa polttoaineen tuhkapitoisuus on yli 0,06 prosenttia voidaan noudattaa hiukkaspäästöjen raja-arvoa, joka on enintään 100 mg /m3(n), jos toiminnanharjoittaja osoittaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksessa ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattaa liitteen 2 taulukon 15 mukaista hiukkaspäästöjen raja-arvoa.

14 §
Poikkeuksellisia tilanteita koskevat lupamääräykset

Lupaviranomaisen tulee ympäristöluvassa määrätä, että laitos saa toimia ilman savukaasujen puhdistinlaitteita enintään 120 tuntia yhden kalenterivuoden aikana.

19 §
Päästöraja-arvojen määrittäminen monipolttoaineyksikössä

Jos monipolttoaineyksikössä poltetaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä polttoainetta, sen päästöraja-arvo määrätään eri polttoaineiden painotettujen päästöraja-arvojen summana. Painotetut päästöraja-arvot lasketaan siten, että kunkin polttoaineen antama teho kerrotaan vastaavalla päästöraja-arvolla ja näin saatu tulo jaetaan kaikkien käytettävien polttoaineiden antamien tehojen summalla. Päästöraja-arvo saadaan laskemalla yhteen näin saadut polttoainepainotetut päästöraja-arvot liitteen 4 laskentakaavan mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY, EYVL N:o L 309, 27.11.2001, s. 1

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja
Anneli Karjalainen

Liite 3

Päästöjen tarkkailu ja mittaukset

5. Jatkuvien mittausten laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten mittaustuloksen 95 prosentin luottamusvälin arvo ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvon prosenttiosuuksia:

Rikkidioksidi 20 %
Typen oksidit 20 %
Hiukkaset 30 %

Jos jatkuvissa mittauksissa hylätään jonain päivänä enemmän kuin kolme tuntikeskiarvoa käytettävän mittausjärjestelmän toimintahäiriön tai huollon vuoksi, on mittaukset mitätöitävä. Jos useamman kuin 10 päivän mittaukset mitätöidään vuoden aikana, alueellisen ympäristökeskuksen on määrättävä toiminnanharjoittaja toteuttamaan toimia, joilla parannetaan jatkuvissa mittauksissa käytettävän järjestelmän luotettavuutta.

Liite 4

Päästöraja-arvon määrittäminen monipolttoaineyksikössä

Monipolttoaineyksikön, jossa poltetaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä polttoainetta painotettu päästöraja-arvo (Cp) lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Cp = C1 + C2 + ...+ Cn, jossa

Q1...n M1...n x C1...n
C1...n = ________________________
Q1M1 + Q2M2 + ... QnMn,

Q = kunkin polttoaineen lämpöarvo (MJ/kg)

M = kunkin polttoaineen määrä (kg/h tai t/a)

C1...n = kunkin polttoaineen päästöraja-arvo yksikössä mg/m3(n) redusoituna eniten käytettävän polttoaineen happipitoisuuteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.