843/2005

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2004 sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1338/2004) 2 luku seuraavasti:

2 luku

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

1 §
Yleisiä määräyksiä

Sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu kohtuullinen korvaus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tili- ja toimintakaudelle, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta, määräytyy sairausvakuutuslain 13 luvun 13 §:n 3 momentissa tarkoitetun opiskelijakohtaisen enimmäismäärän perusteella siten kuin tällä asetuksella tarkemmin säädetään.

2 §
Tarpeelliset voimavaratekijät

Korvauksen piiriin kuuluvia sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon toteuttamiseen tarpeellisia voimavaratekijöitä ovat:

1) terveydenhuollon ammattihenkilöiden palvelut;

2) terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarvitsemat asiantuntijoiden palvelut ja niihin liittyvät tutkimukset;

3) laboratoriotutkimukset ja radiologiset tutkimukset; sekä

4) terveysaseman perustamista ja ylläpitoa koskevat muut voimavarat.

3 §
Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviä perustamiskustannuksia ovat opiskelijoiden terveydenhoidon järjestämiseksi välttämättömät tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston ja -kaluston sekä terveydenhuollon tietojärjestelmien hankkimisesta ja uusimisesta aiheutuneet kustannukset.

Hyväksyttäviä käyttökustannuksia ovat opiskelijoiden terveydenhuoltoon välittömästi liittyvät todelliset:

1) terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden sekä avustavan henkilökunnan ja toimisto ja siivoushenkilökunnan palkkakustannukset sekä niistä maksetut pakolliset palkkasivukustannukset;

2) huoneisto- ja toimistokustannukset;

3) tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston ja -kaluston käytöstä ja kunnossapidosta aiheutuneet kustannukset sekä tutkimus ja hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kustannukset;

4) tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset; ja

5) muut terveydenhuollon toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset.

Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään lisäksi säätiön keskushallinnon ja terveysasemien yleisistä hallintokustannuksista sitä osaa, jonka katsotaan kohdistuvan korvattavan toiminnan järjestämiseen, ja joka määrätään korvaukseen oikeuttavien kustannusten ja säätiön muiden kustannusten keskinäisen suhteen perusteella.

4 §
Korvauksen hakeminen ja määräytyminen

Opiskelijakohtainen euromääräinen korvaus tili- ja toimintakaudelta vahvistetaan etukäteen säätiön hakemuksesta. Sitä varten säätiö antaa Kansaneläkelaitokselle opiskelijakohtaisen laskennallisen enimmäismäärän määrittämiseksi tarpeelliset tiedot korvauksen hakemisesta annettujen erillisten ohjeiden mukaisesti tilikautta edeltävän syyskuun 15 päivään mennessä.

Kansaneläkelaitos vahvistaa kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä opiskelijakohtaisen laskennallisen enimmäismäärän, jota määriteltäessä otetaan huomioon edellisenä toimintavuotena korvauksen piiriin kuuluvat terveydenhoitomenot ja niiden arvioitu kehitys sekä palvelutuotannon kehittämiseen tarpeelliset voimavarojen muutokset.

Opiskelijakohtainen laskennallinen enimmäismäärä määritellään ennakkohakemuksen käsittelyn yhteydessä jakamalla ennakkohakemuksessa tarkoitetun tilikauden hyväksyttävät kustannukset sairausvakuutuslain 13 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla opiskelijamäärällä.

Lopullista korvausta tili- ja toimintakaudelta on haettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Myöhästymisestä huolimatta korvaus voidaan myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä voidaan pitää kohtuuttomana.

Lopullista korvausta hakiessaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö esittää selvityksen säätiön toiminnasta ja kirjanpitoon perustuvista menoista Kansaneläkelaitoksen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

5 §
Korvauksen suorittaminen

Kansaneläkelaitos vahvistaa säätiölle opiskelijakohtaiseen laskennalliseen enimmäismäärään perustuvan korvauksen ja suorittaa sairausvakuutusrahaston varoista säätiölle kunkin kuukauden alussa ennakkona määrän, jonka yhdessä säätiön muilta rahoittajilta saamien määrien kanssa katsotaan riittävän saman kuukauden aikana maksettaviin menoihin.

Tili- ja toimintakauden päätyttyä vahvistetaan säätiölle lopullinen kokonaiskorvaus. Lopullista kokonaiskorvausta vahvistettaessa Kansaneläkelaitos voi tarkistaa opiskelijakohtaista enimmäismäärää jakamalla tilikauden hyväksyttävät kustannukset sairausvakuutuslain 13 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla opiskelijamäärällä. Jos säätiön saamien ennakkojen määrä on suurempi kuin sille toteutuneen toiminnan ja kirjanpidon perusteella maksettava lopullinen korvaus, se on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa määrän sairausvakuutusrahastoon kesäkuun loppuun mennessä. Jos lopullinen korvaus on suurempi kuin maksettujen ennakoiden määrä, Kansaneläkelaitoksen tulee suorittaa erotus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle kesäkuun loppuun mennessä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2006 alkavaan tili- ja toimintakauteen.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.