Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

831/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (1485/2001) 3 §:n 2 kohta sekä liitteen fysikaalisia tekijöitä koskeva osa, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

3 §
Erityisen sairastumisen vaaran ja terveys- tarkastusten tarpeellisuuden selvittäminen

Harkittaessa työpaikkaselvityksen ja muiden käytettävissä olevien tietojen sekä tähän asetukseen liittyvän esimerkkiluettelon perusteella terveystarkastusten tarpeellisuutta ja niiden määräaikaisuutta, on otettava huomioon:


2) työssä käytettävien, työssä tai työympäristössä syntyvien tai esiintyvien kemiallisten aineiden taikka fysikaalisten tai biologisten tekijöiden vaarallisuus, altistumisen taso, kesto ja jaksottaisuus ja aikaisempi altistuminen sekä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille säädetyt toiminta-arvot;


4 a §
Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavien tekijöiden toiminta-arvot terveystarkastuksessa

Työntekijälle, jonka melualtistus ylittää päivittäiselle melualtistukselle säädetyn alemman toiminta-arvon (80 dB tai 112 Pa) ja jonka terveydelle on melualtistuksesta todettu aiheutuvan vaaraa, on järjestettävä mahdollisuus käydä kuulontarkastuksessa.

Työntekijälle, jonka melualtistus vastaa päivittäiselle melualtistukselle säädettyä ylempää toiminta-arvoa (85 dB tai 140 Pa) tai ylittää sen, on järjestettävä kuulontarkastus määräajoin.

Työntekijän, jonka tärinäaltistus ylittää päivittäiselle käsitärinäaltistukselle säädetyn toiminta-arvon 2,5 m/s2 tai päivittäiselle kehotärinäaltistukselle säädetyn toimintaarvon 0,5 m/s2, terveydentilaa on seurattava määräajoin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005. Sen 4 a §:n 1 ja 2 momentti sekä liitteen fysikaalisia tekijöitä koskevan osan 1 kohta tulevat kuitenkin voimaan 15 päivänä helmikuuta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, (32003L0010); EYVL N:o L 42, 15.2.2003, s. 38
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, (32002L0044); EYVL N:o L 177, 6.7.2002, s. 13

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Lääkintöneuvos
Matti Lamberg

Liite

Esimerkkiluettelo erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavista tekijöistä


Fysikaalisia tekijöitä

1. Melu, melun ja sisäkorvalle myrkyllisten aineiden yhteisvaikutukset sekä melun ja tärinän yhteisvaikutukset

2. Käsi- ja kehotärinä, tärinän ja työpaikan yhteisvaikutukset sekä tärinän ja muiden välineiden yhteisvaikutukset

3. Paineen vaihtelut (sukellustyö ja muut ylipaineessa tehtävät työt, esimerkiksi painekammiohoitotyö)

4. Ionisoiva säteily

Altistumista ionisoivalle säteilylle tarkkaillaan ensisijaisesti säteilyannosmittarein säteilylain (592/1991) ja säteilyasetuksen (1512/1991) sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan. Ionisoivalle säteilylle altistuvien työntekijöiden terveystarkastusohjeet antaa Säteilyturvakeskus.

5. Ionisoimaton säteily

Lasersäteily ja muu optinen säteily

Tehotiheydeltään silmiä vaurioittava säteily töissä, joissa teknisiä ehkäisytoimia ei kyetä täysin varmistamaan

6. Tavallisuudesta poikkeavat lämpöolot

Kylmä- ja kuumatyöt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.