804/2005

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden kriteereistä ja painoalueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 19 e §:n, sellaisena kuin se on laeissa 716/2002 ja 1416/2004, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä valtioneuvoston asetusta sovelletaan myönnettäessä valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 3 a luvun mukaisille kehittämishankkeille.

2 §
Yleiset edellytykset

Valtionavustusta voidaan myöntää Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille, Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille sekä Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille.

Valtionavustusta voidaan myöntää edellyttäen, että kunta tai kuntayhtymä on päättänyt toteuttaa riittävät palvelujen tehostamiseen tähtäävät järjestelyt.

Valtionavustuspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon seuraavat kriteerit:

1) hankkeella on kiinteä yhteys kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen;

2) hanke on vaikuttava ja laaja-alaisesti hyödynnettävä;

3) hankkeen tarkoituksena on pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa;

4) hankkeen tarkoituksena on lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ja omatoimisuuden tukeminen; ja

5) hankkeen seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö.

3 §
Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus kehittämishankkeille

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää valtionavustusta tietoteknologian käytön edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa tukeviin kehittämishankkeisiin.

Valtionavustusta voidaan myöntää myös palvelujen tuottamista nykyistä suuremmalla väestöpohjalla toteuttaviin kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena on palveluiden saatavuuden turvaaminen asuinpaikasta riippumatta ja hankkeen sisältönä on:

1) sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti;

2) terveyskeskustoiminnan järjestäminen seudullisina, toiminnallisina kokonaisuuksina;

3) mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kokoaminen ja kehittäminen seudullisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä; tai

4) laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kokoaminen nykyistä suurempiin yksiköihin.

Lisäksi valtionavustusta voidaan myöntää lapsiperheiden peruspalvelujen verkostoimista ja yhteistyörakenteiden uudistamista ja kielellisten tai kulttuuristen vähemmistöjen sosiaali- ja terveyspalveluja edistäviin kehittämishankkeisiin sekä valtakunnallisesti merkittäviin ehkäisevän työn kehittämishankkeisiin.

4 §
Lääninhallituksen valtionavustus Sosiaali- alan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille

Lääninhallitus voi myöntää valtionavustusta sellaisille Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille, joiden sisältönä on:

1) vanhusten palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen;

2) varhaisen puuttumisen -työmenetelmien käyttöönotto;

3) lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen;

4) palveluohjausmenettelyn käytön laajentaminen;

5) vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen; tai

6) sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen.

5 §
Lääninhallituksen valtionavustus Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille

Lääninhallitus voi myöntää valtionavustusta sellaisille Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille, joiden sisältönä on:

1) viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten ja elinkeinoelämän yhteistyön parantaminen alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti;

2) nuorten alkoholin käytön ehkäisy ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukeminen ja hoito erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta;

3) alkoholin riskikulutuksen aiheuttamien haittojen vähentäminen varhaisvaiheen tukitoimin; tai

4) päihdepalvelujen laatusuositusten toimeenpano.

6 §
Lääninhallituksen valtionavustus Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille

Lääninhallitus voi myöntää valtionavustusta sellaisille Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille, joiden sisältönä on:

1) hoitoon pääsyn turvaaminen;

2) terveyskeskusten toimivuuden varmistaminen ja ennalta ehkäisevä työ;

3) terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen ja palvelujen tehostamiseen liittyvät järjestelyt; tai

4) henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2005

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Osastopäällikkö
Kimmo Leppo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.