735/2005

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2005

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 10 §:n 2 momentin 9 kohta, 16 §, 28 §:n 3 ja 11 kohta ja 35 §:n 1 ja 3 kohta sekä

lisätään 10 §:n 2 momenttiin uusi 10 kohta ja 28 §:ään uusi 12 ja 13 kohta seuraavasti:

10 §
Puolustuspoliittinen osasto

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


9) aseidenriisuntaa ja asevalvontaa;

10) puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) 4 §:ssä (522/2005) tarkoitettua virka-apua.

16 §
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö

Sihteeristö valmistelee turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle kuuluvat asiat. Komitean tehtävistä säädetään turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (288/2003).

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö toimii lisäksi valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä sekä vastaa valmiussihteerikokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä.

28 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


3) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;


11) osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien vuosilomasuunnitelmaa;

12) ministeriön viran vaativuusluokan ja ministeriön virkamiehen suoritusarvioinnin tuloksen ja henkilökohtaisen palkanosan vahvistamista;

13) päätöksentekoa puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:ssä tarkoitetussa kiireellisessä tapauksessa sillä edellytyksellä, ettei puolustusministeriä tavoiteta virka-aputilanteeseen suhteutettuna riittävän nopeasti.

35 §
Hallintoyksikön johtaja

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:

1) henkilön nimittämistä virkaan, jonka vaativuusluokka on enintään 11, tai ottamista vastaavaan työsuhteiseen tehtävään;


3) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä ministerin nimittämälle virkamiehelle sekä virkamiehelle, jonka viran vaativuusluokka on enintään 11, tai vastaavan vapautuksen antamista työsopimussuhteiselle henkilöstölle;Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä syyskuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2005

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.