646/2005

Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (566/2005) nojalla:

1 §
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käyttöä koskeva suunnitelma

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu kolmea seuraavaa kalenterivuotta koskeva suunnitelma varojen käytöstä on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kunkin vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää suunnitelmasta kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa (497/2003) tarkoitetun kuntoutusasiain neuvottelukunnan lausunnon. Suunnitelman ja kuntoutusasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella sosiaali- ja terveysministeriö tekee valtionvarainministeriölle esityksen valtion talousarvioon esitettävästä kokonaisrahamäärästä.

Suunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä muuta kuin järjestämisvelvollisuuteensa kuuluvaa ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta Kansaneläkelaitos korvaa ja järjestää sekä miten rahamäärää käytetään sairauksien ehkäisemiseen, kuntoutusta ja sairauksien ehkäisyä koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä Kansaneläkelaitoksen yhteistoimintasäätiöiden piiriin kuuluvien kuntoutuslaitosten ja muiden sellaisten laitosten, joita Kansaneläkelaitos on avustanut, perusparannuksesta aiheutuviin menoihin ja näiden laitosten käyttöavustuksiin.

2 §
Päihdehuollon kuntoutuslaitoksen hyväksymisedellytykset

Päihdehuollon kuntoutuspalvelun antajiksi voidaan hyväksyä kuntoutuslaitokset, jotka antavat laitosmuotoista päihdekuntoutusta, ja joilla on edellytykset antaa sellaista päihdekuntoutusta, jonka tarkoituksena on kuntoutujan työelämään tulo, työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen. Annettavan päihdekuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja perustua erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen.

3 §
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 20 §:n perusteella maksettavaa nuoren kuntoutusrahaa haettaessa Kansaneläkelaitokselle on toimitettava henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma.

Suunnitelma on laadittava lain 20 §:ssä tarkoitetulle 16―19 -vuotiaalle nuorelle.

Nuoren kotikunta laatii suunnitelman lain 20 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Suunnitelmaa tulee tarkistaa, jos nuoren kuntoutus ei toteudu sen mukaisesti tai jos kuntoutus ei muutoin edisty tarkoituksenmukaisella tavalla. Suunnitelmaa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa laissa säädetään.

4 §
Henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman sisältö

Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma tulee laatia lääketieteellisen arvion pohjalta siten, että siitä käyvät ilmi nuoren mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

1) arvio, jossa perustellaan sairauden, vian tai vamman vaikutus nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin,

2) arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista ja

3) suunnitelma nuoren opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä tarvittavista tukitoimista ammatillisen kuntoutumisen edistämiseksi.

5 §
Etuuden hakemisen yhteydessä esitettävä selvitys

Hakiessaan kuntoutusrahaa odotusajalta tai kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta kuntoutujan on vaadittaessa esitettävä selvitys siitä, ettei hänelle ole osoitettavissa toimeentulon turvaavaa työtä, tai ettei hänen työllistymisensä muutoin ole odotus- tai väliaikana mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Hakiessaan harkinnanvaraista kuntoutusavustusta kuntoutujan on vaadittaessa esitettävä selvitys siitä, ettei hänellä ole oikeutta samalta ajalta työttömyysturvalain mukaiseen työttömyysetuuteen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri
Virpi Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.