499/2005

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (348/1994):

1 §
Soveltamisala

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty. Tämän asetuksen mukaiset 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ovat:

1) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

2) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

3) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat ministeriön maksutonta toimintaa;

4) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee kauppa- ja teollisuusministeriön maksutonta toimintaa;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

7) ulkopuolisten ilmoitukset ministeriön julkaisuissa;

8) valokopiot ja muut jäljennökset;

9) työsuhdekeksintölautakunnan lausunnot;

10) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; sekä

11) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluva suorite.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007 saakka.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Talouspäällikkö
Taina Vähimaa

Liite

MAKSUTAULUKKO

kauppa- ja teollisuusministeriön maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite
1) kirjanpitolautakunnan tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset 170 €
2) muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset 500 €
3) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset 200 €
4) ote tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä 10 €/arkilta
5) todistus tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä 50 €
6) poikkeuslupapäätös toimia säätiön tilintarkastajana 85 €
7) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 2 000 €
8) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 2 440 €
9) päätös maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken rakentamislupahakemukseen 2 440 €
10) elintarvikelakiin perustuvat poikkeuslupapäätökset 170 €
11) poikkeuslupapäätökset kuulua osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia niiden toimihenkilönä 85 €
12) poikkeuslupapäätökset toimia osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana 85 €
13) poikkeuslupapäätökset toimia elinkeinonharjoittajana 85 €
14) poikkeuslupapäätökset kuulua yhdistyksen tai säätiön hallitukseen tai toimia säätiön nimenkirjoittajana 85 €
15) turvavarastojen käyttölupapäätökset 170 €
16) kauppakamarisääntöjen vahvistamispäätökset 85 €
17) uuselintarvikeasetuksen 258/97/EY mukaisten hakemusten käsittelystä perittävät maksut
maksu on vähintään 2 500 €, mutta mikäli hakemuksen käsittely edellyttää keskimääräistä enemmän työaikaa, maksu määräytyy tehtyjen työtuntien mukaisesti (á 70 €/tunti) kuitenkin siten, että maksu on enintään 25 000 €
18) päätökset arviointilaitoksen, tarkastuslaitoksen ja valtuutetun laitoksen nimeämisestä sähköturvallisuuslain nojalla 135 €
19) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa 20 €
20) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvät päätökset 60 €
21) kaivosrekisteriote 10 €/arkilta
22) päätös kaivoslaissa tarkoitetusta varauksesta; maksu yhdestä alueesta 170 €
23) valtauskirja 400 €
24) kaivoskirja 1 000 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.