497/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 15 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti sellaisena kuin niistä ovat 15 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa 1157/2003, seuraavasti:

4 luku

Peruspäivärahan, perustuen ja työmarkkinatuen rahoitus

15 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava viimeistään marraskuun 15 päivänä sosiaali- ja terveysministeriön sekä työministeriön määräämä selvitys 1 momentissa tarkoitettujen ennakoiden vahvistamista varten ja työttömyysvakuutusrahastolle arvio seuraavana vuonna maksettavista työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momentin sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisista korotusosista ja työllistymisohjelmalisistä niiden ennakoiden vahvistamista varten. Ministeriöt ja työttömyysvakuutusrahasto vahvistavat seuraavan vuoden ennakot viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä ja vahvistavat samalla arvion lopullisen suorituksensa määrästä kuluvalta vuodelta. Sanotun arvion ja kulumassa olevalle vuodelle vahvistettujen ennakoiden erotus otetaan huomioon vuoden viimeisen ennakkoerän maksamisen yhteydessä.


16 §
Ennakoiden maksaminen

Valtion ja työttömyysvakuutusrahaston tulee suorittaa ennakko kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä. Rahoituksen turvaamiseksi tai vuotuisen ennakon olennaisesti muuttuessa voidaan ennakko jaksottaa edellä säädetystä poiketen.


17 §
Valtion ja työttömyysvakuutusrahaston lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on tilinpäätöksensä yhteydessä vuosittain vahvistettava määrä, joka peruspäivärahana, perustukena, työmarkkinatukena sekä lapsikorotuksina ja ylläpitokorvauksina on tullut valtion varoista tilivuonna suorittaa ja määrä, joka työttömyysvakuutusrahaston varoista on tullut peruspäivärahan ja perustuen korotusosina ja työllistymisohjelmalisinä suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan toisen kuukauden ennakossa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Vuonna 2005 sovelletaan 16 §:n 1 momenttia työttömyysvakuutusrahaston suoritettaviin ennakoihin siten, että heinäkuussa maksetaan vuotuisen ennakon määrästä vähintään yksi kolmasosa ja sen jälkeen kuukausittain jäljellä oleva määrä tasasuuruisina erinä.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2005

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Anneli Sollo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.