469/2005

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/1994) 5 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 5 §:n ja 12 §:n 1 momentin,

sellaisena kuin niistä lain 1100/1994 11 § on laissa 273/2003, lain 1515/1994 5 § on osaksi laissa 301/2001 ja lain 55/1980 5 § on osaksi laissa 424/1994 sekä 12 §:n 1 momentti osaksi laissa 809/1992 ja osaksi mainitussa laissa 424/1994, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on tehostaa eläintautien torjuntaa ja lisätä elintarviketurvallisuutta parantamalla lampaiden ja vuohien tunnistamista ja jäljitettävyyttä eläinten elinkaaren joka vaiheessa.

2 §
Soveltamisala

Lampaiden ja vuohien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä säädetään lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 (neuvoston asetus). Maa- ja metsätalousministeriö antaa tällä asetuksella neuvoston asetuksen säännöksiä täydentävät säännökset.

Tässä asetuksessa säädetään:

1) eläintenpitäjäksi rekisteröitymisestä;

2) eläinten merkitsemisestä;

3) eläintenpitäjän, eläinvälittäjän, teurastamon ja luokan 1 käsittelylaitoksen luettelonpidosta; sekä

4) siirtoasiakirjasta.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lampaalla kaikkia lammaseläimiä mukaan lukien muflonit;

2) vuohella kaikkia vuohieläimiä mukaan lukien kääpiövuohet;

3) eläimellä kaikkia lampaita ja vuohia;

4) eläintenpitäjällä sellaista neuvoston asetuksen 2 artiklassa säädettyä pitäjää, jolla on tarkoitus omaa toimintaansa varten pysyvästi, yli 30 vuorokauden ajan, pitää tai hallita yhtä tai useampaa lammasta tai vuohta;

5) eläinvälittäjällä sellaista neuvoston asetuksen 2 artiklassa säädettyä pitäjää, joka itse tai toisen välityksellä myy tai ostaa ammattimaisesti lampaita ja vuohia ja on vastuussa eläimistä tilapäisesti, enintään 30 vuorokauden ajan. Eläinvälittäjällä tarkoitetaan myös sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ostaa lampaita ja vuohia vain teurastamista varten;

6) eläinkuljettajalla luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti kuljettaa eläimiä itse tai toisen palveluksessa tai joka vuokraa tai muutoin luovuttaa toisen käyttöön lampaiden ja vuohien kuljetukseen tarkoitetun kuljetusvälineen;

7) lammas- ja vuohirekisterillä maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallista alarekisteriä;

8) pitopaikalla neuvoston asetuksen 2 artiklassa määriteltyä tilaa;

9) pitopaikkatunnuksella maaseutuelinkeinorekisteriin merkittyä pitopaikan tunnistetta;

10) tilatunnuksella maatilarekisteriin merkittyä maatilan tunnistetta;

11) eläinvälittäjätunnuksella eläinvälittäjärekisteriin merkittyä eläinvälittäjän tunnistetta;

12) teurastamolla sellaista neuvoston asetuksen 2 artiklassa säädettyä pitäjää, jonka Elintarvikevirasto tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996) tarkoitettu kunnan valvontaviranomainen on hyväksynyt lampaita ja vuohia teurastavaksi laitokseksi;

13) luokan 1 käsittelylaitoksella Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymää laitosta, jossa muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti käsitellään lampaiden ja vuohien raatoja ennen niiden hävittämistä;

14) laitostunnuksella toimivaltaisen viranomaisen antamaa hyväksytyn laitoksen numeroa tai tunnusta;

15) tuotantomuodolla mitä tahansa lampaiden ja vuohien pidon tarkoitusta kuten lihantuotantoa, maidontuotantoa tai seura- ja harrastuseläimenä pitoa;

16) tunnistimella lampaiden ja vuohien yksilölliseen tunnistamiseen tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää korvamerkkiä, korvamerkkiparia tai elektronista lähetintä;

17) päämerkillä neuvoston asetuksen liitteen jakson A 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua ensimmäistä tunnistinta, joka kiinnitetään eläimen vasempaan korvaan;

18) apumerkillä neuvoston asetuksen liitteen jakson A 4 kohdassa tarkoitettua toista merkkiä, joka kiinnitetään eläimen oikeaan korvaan;

19) vanhalla EU-merkillä lampaiden ja vuohien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (918/1997) mukaista korvamerkkiä, johon tuottaja on lisännyt pysyvän jäljen jättävällä kynällä eläimen syntymävuoden;

20) EU-tunnuksella tunnistimeen valmiiksi painettua eläimen yksilötunnusta, joka koostuu maatunnuksesta FI sekä sitä seuraavasta seitsemästä numerosta;

21) vanhalla EU-tunnuksella vanhaan EU-merkkiin valmiiksi painettua eläimen yksilötunnusta, joka koostuu maatunnuksesta FI sekä sitä seuraavasta viiden merkin mittaisesta kirjaimia ja numeroita sisältävästä eläintilatunnuksesta ja neljästä numerosta; sekä

22) eläinluettelolla neuvoston asetuksen 5 artiklassa säädettyä rekisteriä, jota neuvoston asetuksen 2 artiklassa säädetyn pitäjän on pidettävä eläimistään.

2 luku

Rekisteröityminen

4 §
Eläintenpitäjän rekisteröityminen

Eläintenpitäjän on rekisteröidyttävä lammas- ja vuohirekisteriin ennen eläintenpidon aloittamista. Rekisteröitymisilmoitus on toimitettava kirjallisena maaseutuelinkeinoviranomaiselle siinä kunnassa, jossa rekisteröityvän eläintenpitäjän maatilan talouskeskus tai asuinpaikka sijaitsee.

Eläintenpitäjän on ilmoitettava rekisteröitymisilmoituksessa neuvoston asetuksen liitteen jakson D 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/1994) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilötiedot lukuun ottamatta omistajatunnusta sekä koulutus- ja ammattitietoja;

2) eläintenpitäjän tilatunnus; sekä

3) toiminnan aloituspäivä.

5 §
Ilmoitusvelvollisuus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Eläintenpitäjän on ilmoitettava 4 §:n 2 momentin tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lisäksi eläintenpitäjän on ilmoitettava toiminnan keskeyttämisestä vähintään kuuden kuukauden ajaksi, keskeytetyn toiminnan uudelleen aloittamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle neuvoston asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.

3 luku

Eläinten merkitseminen

6 §
Tunnistin

Neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädettyyn eläinten merkitsemiseen saa käyttää vain maa- ja metsätalousministeriön hyväksymiä tunnistimia. Eläintenpitäjä ei saa luovuttaa edelleen maa- ja metsätalousministeriön eläintenpitäjälle myöntämiä käyttämättömiä tunnistimia.

Eläintenpitäjän on tilattava tarpeellinen määrä tunnistimia hyvissä ajoin pitopaikassa syntyvien eläinten merkitsemiseksi. Eläintenpitäjällä saa olla kiinnittämättömiä tunnistimia kerrallaan määrä, joka vastaa vuoden tarvetta.

Käytettyä tunnistinta ei saa kiinnittää uudelleen. Tunnistin katsotaan käytetyksi, jos sillä on jo aiemmin merkitty jokin lammas tai vuohi.

Eläintenpitäjän on huolehdittava hallussaan olevien mitätöityjen tai muuten käyttämättä jääneiden, pudonneiden tai irrotettujen tunnistimien hävittämisestä sellaisella tavalla, että niitä ei voida käyttää lampaiden ja vuohien merkitsemiseen. Teurastamon ja luokan 1 käsittelylaitoksen on huolehdittava teurastettavaksi tai käsiteltäväksi toimitettujen eläinten tunnistimien asianmukaisesta hävittämisestä.

7 §
Merkitsemisvelvoite

Eläintenpitäjä vastaa kaikkien omistuksessaan tai hallinnassaan olevien eläinten merkitsemisestä 6 §:ssä tarkoitetulla tunnistimella. Eläintenpitäjä ei saa siirtää, luovuttaa tai vastaanottaa eikä eläinvälittäjä, eläinkuljettaja tai teurastamo vastaanottaa, luovuttaa, ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä.

8 §
Merkitsemistapa

Eläinten merkitsemisestä on säädetty neuvoston asetuksen 4 artiklassa. Eläintenpitäjän pitopaikassa 9.7.2005 tai sen jälkeen syntynyt eläin on merkittävä päämerkillä ja apumerkillä ennen eläimen siirtämistä tai luovuttamista syntymäpitopaikasta ja kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden ikäisenä.

Jos eläin on tarkoitettu teurastettavaksi ennen kahdentoista kuukauden ikää, voidaan se merkitä neuvoston asetuksen 4 artiklan 3 kohdan tarkoittamalla tavalla päämerkillä, joka on kiinnitettävä ennen eläimen siirtämistä tai luovuttamista syntymäpitopaikasta ja kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden ikäisenä. Jos tällä tavoin merkitty eläin pidetään pitopaikassa kahdentoista kuukauden ikään, toimitetaan yhteisön sisäiseen kauppaan tai viedään Euroopan unionin ulkopuoliseen valtioon, menetellään neuvoston asetuksen liitteen jakson A 7 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Eläinten elektronisesta tunnistamisesta on säädetty neuvoston asetuksen 9 artiklassa. Jos eläintä ei toimiteta yhteisön sisäiseen kauppaan, merkitsemiseen käytetyn apumerkin ei 1.1.2008 tai sen jälkeen tarvitse sisältää elektronista lähetintä.

Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta tuotu eläin on merkittävä uudelleen 6 §:ssä tarkoitetulla tunnistimella tulopitopaikassa ennen eläimen siirtämistä muuhun pitopaikkaan ja kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa eläimen Suomeen saapumisesta. Eläintenpitäjä vastaa tunnistimen kiinnittämisestä.

Eläintä, joka on syntynyt 8.7.2005 tai aikaisemmin ja joka on merkitty vanhalla EU-merkillä, ei tarvitse merkitä uudelleen päämerkillä ja apumerkillä. Syntymäpitopaikassa oleva 8.7.2005 tai aikaisemmin syntynyt eläin, jota ei ole merkitty vanhalla EU-merkillä, on merkittävä ennen eläimen siirtoa tai luovuttamista syntymäpitopaikasta. Tällaisen eläimen tunnistimena voidaan käyttää eläintenpitäjälle myönnettyä vanhaa EU-merkkiä tai päämerkkiä. Suoraan syntymäpitopaikasta teurastettavaksi toimitettavan 8.7.2005 tai aikaisemmin syntyneen eläimen voi eläintenpitäjä kuitenkin:

1. luovuttaa teurastamoon kuljetettavaksi, jos eläintenpitäjä sopii jokaista kuljetuserää varten erikseen teurastamon kanssa, että lampaat ja vuohet merkitään teurastamossa käytössä olevilla korvamerkeillä ennen niiden siirtämistä syntymäpitopaikasta; tai

2. itse kuljettaa suoraan teurastamoon merkittynä millä tahansa väliaikaisella merkinnällä, jos samassa kuljetuksessa ei kuljeteta muiden eläintenpitäjien eläimiä eikä teurastamossakaan ole vaaraa sekoittumisesta muiden eläintenpitäjien lampaiden ja vuohien kanssa. Tällaisesta eläinten toimittamisesta teurastamoon on eläintenpitäjän etukäteen ilmoitettava teurastamon lihantarkastusta suorittavalle tarkastuseläinlääkärille.

Eläintenpitäjä vastaa siitä, että eläimet 4 momentin kohdissa 1 ja 2 tarkoitetuissa tapauksissa tulevat merkityiksi.

9 §
Tunnistimen korvaaminen

Tunnistimen poistamisesta ja korvaamisesta säädetään neuvoston asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa. Eläintenpitäjän on tilattava viivytyksettä eläimen alkuperäisellä EU-tunnuksella varustettu korvaava tunnistin (päämerkki, apumerkki tai molemmat), kun tunnistimen virheellinen kiinnittäminen, putoaminen, vaurioituminen tai muuttuminen lukukelvottomaksi huomataan. Korvaava tunnistin on kiinnitettävä välittömästi, kun se on eläintenpitäjän käytettävissä. Virheellisesti kiinnitetty, vaurioitunut tai muuten lukukelvottomaksi muuttunut tunnistin on poistettava ennen korvaavan tunnistimen kiinnittämistä.

Korvattaessa vanhaa EU-merkkiä voidaan korvaavana tunnistimena käyttää eläintenpitäjälle myönnettyä päämerkkiä.

4 luku

Eläinluettelo, siirtoasiakirja ja eläinmääräilmoitukset

10 §
Eläintenpitäjän luettelonpitovelvollisuus

Eläintenpitäjän velvollisuudesta pitää ajan tasalla olevaa eläinluetteloa sekä luetteloon merkittävistä tiedoista on säädetty neuvoston asetuksen 5 artiklassa. Lisäksi luetteloon on jokaisen pitopaikan osalta erikseen merkittävä seuraavat tiedot eläinlajikohtaisesti tapahtumapäivämäärineen:

1) syntyneet eläimet;

2) kuolleet eläimet;

3) vastaanotetut eläimet, eläinten lukumäärä ja jokaisen eläimen osalta EU-tunnus tai vanha EU-tunnus tai sellaisen siirtoasiakirjan numero, josta nämä tunnukset ilmenevät;

4) luovutetut tai siirretyt eläimet, eläinten lukumäärä sekä jokaisen eläimen osalta EU-tunnus tai vanha EU-tunnus tai sellaisen siirtoasiakirjan numero, josta nämä tunnukset ilmenevät;

5) kadonneen, vahingoittuneen tai muuten lukukelvottomaksi tulleen EU-merkin tai vanhan EU-merkin korvaaminen sekä Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta tuodun eläimen uudelleenmerkitseminen. Luetteloon on lisäksi merkittävä sekä korvatun että korvaavan tunnistimen yksilötunniste eläimen mahdollista myöhempää jäljittämistä varten, jos vanha EU-merkki korvataan tämän asetuksen 9 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla; sekä Euroopan unionin ulkopuolisesta valtiosta tuodun eläimen merkitseminen 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

6) laskentapäivinä 1.6 ja 1.12 eläintenpitäjän omistuksessa tai hallinnassa olevien eläinten eläinlaji ja -ryhmäkohtaiset lukumäärät seuraavan jaottelun mukaisesti: 12 kuukauden ikäiset ja vanhemmat naaraat, alle 12 kuukauden ikäiset poikineet naaraat, muut alle 12 kuukauden ikäiset naaraat, 12 kuukauden ikäiset tai vanhemmat urokset ja alle 12 kuukauden ikäiset urokset.

11 §
Eläinvälittäjän ja teurastamon luettelonpitovelvollisuus

Eläinvälittäjän ja teurastamon velvollisuudesta pitää ajan tasalla olevaa eläinluetteloa ja luetteloon merkittävistä tiedoista on säädetty neuvoston asetuksen 5 artiklassa. Lisäksi luetteloon on merkittävä jokaisen pitopaikan osalta erikseen seuraavat tiedot eläinlajikohtaisesti tapahtumapäivämäärineen:

1) vastaanotetun tai luovutetun eläimen EU-tunnus tai vanha EU-tunnus tai tämän asetuksen 8 §:n 4 momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla teurastettavaksi toimitettavien eläinten osalta eläimeen kiinnitetyn teurastamon korvamerkin tunnus tai sellaisen siirtoasiakirjan numero, josta nämä tunnukset ilmenevät tai tämän asetuksen 8 §:n 4 momentin 2 kohdan tarkoittamassa tapauksessa eläinten lukumäärä;

2) luovuttajan tilatunnus tai eläinvälittäjätunnus;

3) vastaanottajan tilatunnus, eläinvälittäjätunnus tai laitostunnus;

4) eläinvälittäjän osalta lisäksi kuljetusajoneuvon rekisterinumero ja välivarastoinnin kyseessä ollen pitopaikkatunnus; sekä

5) teurastamon osalta eläinten teurastaminen.

12 §
Luokan 1 käsittelylaitoksen luettelonpitovelvollisuus

Luokan 1 käsittelylaitoksen on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa käsittelyä varten vastaanotetuista eläinten ruhoista. Luetteloon on merkittävä seuraavat tiedot eläinlajikohtaisesti:

1) vastaanotetun eläimen EU-tunnus tai vanha EU-tunnus tai jos sellaista ei ole käytettävissä eläimen ruhon kuljettamisesta vastuussa olevan toimijan ruhoon kiinnittämän yksilöivän korvamerkin tunnus;

2) luovuttajan tilatunnus, eläinvälittäjätunnus tai teurastamon laitostunnus;

3) vastaanottopäivä; sekä

4) käsittelypäivä.

13 §
Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjasta säädetään neuvoston asetuksen 6 artiklassa. Eläintenpitäjän ja eläinvälittäjän on täytettävä maa- ja metsätalousministeriön hyväksymä siirtoasiakirja ennen luovutettavien tai siirrettävien eläinten lähtöä pitopaikasta. Neuvoston asetuksen liitteen jakson C 1 alakohdassa säädetyn lisäksi, siirtoasiakirjaan kirjataan jokaisen siirrettävän eläimen EU- tunnus tai vanha EU-tunnus tai tämän asetuksen 8 §:n 4 momentin 1 kohdan tarkoittamalla tavalla teurastettavaksi toimitettavien eläinten osalta eläinten lukumäärä ja eläimeen kiinnitetyn teurastamon korvamerkin tunnus sekä 8 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa eläinten lukumäärä ja eläinten merkitsemistapa.

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän ja teurastamon vastaanottamia eläimiä koskevasta siirtoasiakirjasta on läänineläinlääkärille tarkoitettu kappale oltava toimitettuna viimeistään seitsemäntenä päivänä eläinten vastaanottamisesta sen lääninhallituksen toimipisteeseen, jonka alueella vastaanottajan pitopaikka tai laitos sijaitsee.

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän tai teurastamon on säilytettävä luovutettuja, siirrettyjä tai vastaanotettuja eläimiä koskevasta siirtoasiakirjasta lähtöpitopaikkaa tai vastaanottavaa pitopaikkaa tai laitosta koskeva kappale osana 10 ja 11 §:ssä tarkoitettua eläinluetteloa.

14 §
Luetteloiden ja siirtoasiakirjojen säilyttäminen

Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän ja teurastamon on säilytettävä 10 ja 11 §:ssä tarkoitettujen luetteloiden tietoja sekä 13 §:ssä tarkoitettuja siirtoasiakirjoja sekä luokan 1 käsittelylaitoksen 12 §:ssä tarkoitetun luettelon tietoja vähintään kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan. Luetteloiden tietojen on oltava sellaisessa manuaalisessa tai atk-pohjaisessa muodossa, että ne voidaan milloin tahansa pyynnöstä esittää valvontaviranomaiselle.

Läänineläinlääkärin on säilytettävä 13 §:ssä tarkoitettuja siirtoasiakirjoja vähintään kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

15 §
Eläinmääräilmoitukset

Eläintenpitäjän velvollisuudesta toimittaa eläinmäärätietoja toimivaltaiselle viranomaiselle säädetään neuvoston asetuksen 8 artiklassa. Eläintenpitäjän on ilmoitettava lammas- ja vuohirekisteriin 10 §:n 6 kohdassa tarkoitetut eläinluetteloon merkityt eläinmäärätiedot.

5 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa ja ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Tämän asetuksen noudattamista valvovat läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri virka-alueellaan, tarkastuseläinlääkäri teurastamossa sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston valvoja toimialueellaan.

17§
Tietojen luovuttaminen

Lammas- ja vuohirekisterin tietojen luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö.

18 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista säädetään eläintautilain (55/1980) 23 §:ssä sekä maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 13 §:ssä.

19 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2005.

Tällä asetuksella kumotaan lampaiden ja vuohien rekisteröinnistä ja merkitsemisestä 1 päivänä lokakuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (918/1997).

Eläintenpitäjän, joka on rekisteröitynyt voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (918/1997) mukaisesti lammas- ja vuohitilarekisteriin pitämiensä eläinlajien osalta, ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 (32004R0021), EYVL L 5, 9.1.2004, s. 8.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.