452/2005

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2005

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 3 §:n 4 momentin, 3 a §:n 2 ja 4 momentin ja 3 d §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa (448/2005):

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua esitettä siltä osin kuin siitä ei säädetä Euroopan yhteisön komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta esitteestä, joka ei kuulu arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin 2003/71/EY (esitedirektiivi) soveltamisalaan, säädetään erikseen.

Tämän asetuksen 2―4 §:n säännöksiä esitteen julkistamisesta sovelletaan myös Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion Rahoitustarkastusta vastaavan viranomaisen hyväksymän ja Rahoitustarkastukselle ilmoittaman esitteen julkistamiseen Suomessa.

2 luku

Esitteen julkistaminen

2 §
Esitteen julkistamistapa

Hyväksytty esite on julkistettava samansisältöisenä ja -muotoisena kuin se on hyväksytty. Esite katsotaan julkistetuksi, kun se on annettu yleisön saataville:

1) maksutta ja painetussa muodossa sen julkisen kaupankäynnin järjestäjän toimipaikoissa, jonka järjestämän kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan, liikkeeseenlaskijan toimipaikassa, niiden esitteessä mainittujen asiamiesten toimipaikoissa, jotka liikkeeseenlaskijan edustajana välittävät tämän maksuja liikkeeseenlaskuun liittyvässä rahaliikenteessä sekä muissa mahdollisissa merkintä- ja myyntipaikoissa;

2) sähköisessä muodossa liikkeeseenlaskijan sähköisen tietoverkon kotisivuilla ja niiden esitteessä mainittujen asiamiesten kotisivuilla, jotka liikkeeseenlaskijan edustajana välittävät tämän maksuja liikkeeseenlaskuun liittyvässä rahaliikenteessä sekä muiden mahdollisten merkintä- ja myyntipaikkojen kotisivuilla;

3) sähköisessä muodossa niiden kaupankäynnin järjestäjien sähköisen tietoverkon kotisivuilla, joiden järjestämän kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan; tai

4) julkaisemalla se yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä lehdessä, joka ilmestyy niissä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa, joissa tarjous tehdään tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista haetaan.

Edellä 1 momentin 1 tai 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla julkistettu esite on aina julkistettava myös 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ellei Rahoitustarkastus esitteen hyväksymisen yhteydessä anna suostumusta tästä vaatimuksesta poikkeamiseen. Edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla julkistettu esite on pyydettäessä annettava sijoittajalle maksutta paperimuotoisena.

Jos esite koostuu erillisestä perusesitteestä, arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä, näitä osia saa jakaa erillisinä asiakirjoina edellyttäen, että niissä ilmoitetaan, missä muut esitteen osat ovat yleisön saatavilla.

Jos esitteeseen sisällytetään tietoja 11 §:ssä tarkoitetulla tavoin vain viittaamalla niihin, myös asiakirjat, joihin esitteessä viitataan, on asetettava yleisön saataville 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Esitteen on oltava yleisön saatavilla 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla koko tarjoamisajan.

3 §
Ohjelmaesite

Jos muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita tai sellaisia oman pääoman ehtoisia arvopapereita, jotka oikeuttavat osakkeisiin tai osakkeiden arvonkehitykseen perustuvaan suoritukseen, lasketaan liikkeeseen osana liikkeeseenlaskuohjelmaa, esite voidaan julkistaa ohjelmaesitteen muodossa. Ohjelmaesitteen on sisällettävä tiedot yleisölle tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi otettavista arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta sekä mahdollisesta takaajasta.

Ohjelmaesitteeseen on kunkin liikkeeseenlaskuohjelmaan kuuluvan liikkeeseenlaskun tai julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä tarvittaessa lisättävä tiedot yleisölle tarjottavista tai kaupankäynnin kohteeksi otettavista arvopapereista.

Ohjelmaesite on voimassa 12 kuukautta siitä, kun se on julkistettu edellyttäen, että tietoja tarvittaessa päivitetään kunkin liikkeeseenlaskun tai julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 b §:n 1 momentin mukaisesti. Ohjelmaesitteen täydennyksestä tarjouksen voimassaoloaikana tai ennen arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi on voimassa mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 b §:ssä säädetään.

Jos tarjottavien arvopaperien lopullinen määrä tai hinta ei ole sisällytettävissä ohjelmaesitteeseen sitä julkistettaessa tai päivitettäessä, esitteessä taikka tarjottavaa tai kaupankäynnin kohteeksi otettavaa arvopaperia koskevassa lisäyksessä on ilmoitettava ne perusteet tai ehdot, joilla arvopaperien lopullinen määrä tai hinta määräytyy, ja tarjouksen mukainen enimmäishinta. Lopullinen määrä tai hinta on julkistettava sekä toimitettava Rahoitustarkastukselle ja asianomaiselle kaupankäynnin järjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä siitä, kun ne on päätetty.

4 §
Esitteen julkistamisaika

Esite on julkistettava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen arvopaperien tarjoamisen aloittamista yleisölle. Tarjottaessa yleisölle osake- tai osuuslajia, jota ei ole aiemmin tarjottu yleisölle tai haettu julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi, esite on julkistettava kuitenkin vähintään kuusi pankkipäivää ennen tarjouksen aikaisinta päättämisajankohtaa.

Jos arvopapereita ei tarjota yleisölle niiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä, esite on julkistettava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen esitteen tarkoittamilla arvopapereilla tapahtuvan kaupankäynnin aloittamista.

Esite voidaan Rahoitustarkastuksen esitteen hyväksymisen yhteydessä antamalla suostumuksella julkistaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetun määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään tarjoamisen aloittamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä.

5 §
Esitteen kieli

Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkista kaupankäyntiä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi vain muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, esite on laadittava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä. Esitteen tiivistelmä on käännettävä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta sen vaatimalle yhdelle tai useammalle viralliselle kielelle. Rahoitustarkastuksen tarkastusta varten esite on kuitenkin laadittava kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä tai Rahoitustarkastuksen hyväksymällä muulla kielellä.

Jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa ja tarjotaan yleisölle tai haetaan julkista kaupankäyntiä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muussa valtiossa, esite on asetettava vastaanottavissa jäsenvaltioissa saataville joko kunkin vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä. Esitteen tiivistelmä on käännettävä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta sen vaatimalle yhdelle tai useammalle viralliselle kielelle.

Jos muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, joiden nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 50 000 euroa, haetaan julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä tai useammassa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, esite voidaan laatia kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä tai Rahoitustarkastuksen ja kunkin muun vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä. Rahoitustarkastus voi vaatia, että tiivistelmä on laadittava suomen- tai ruotsinkielellä taikka näillä kummallakin kielellä. Esitteen tiivistelmä on vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta käännettävä sen vaatimalle yhdelle tai useammalle viralliselle kielelle.

6 §
Tiedot tiivistelmässä

Sen lisäksi, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:n 2 momentissa säädetään, tiivistelmässä on mainittava, että

1) tiivistelmää on pidettävä esitteen johdantona;

2) sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä esitteeseen kokonaisuutena;

3) jos tuomioistuimessa pannaan vireille kanne esitteen tiedoista, kantaja voi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista;

4) siviilioikeudellista vastuuta tiivistelmästä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän ja pyytäneet sen ilmoittamista, ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on ollut harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen esitteen muihin osiin nähden.

3 luku

Poikkeukset

7 §
Poikkeukset esitteen julkistamisesta

Esitteen julkistamisvelvollisuutta ei ole, jos tarjotaan tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetaan:

1) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun sijoitusrahaston tai avoimen yhteissijoitusyrityksen osuuksia;

2) Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion keskuspankin osakkeita tai muita osuuksia niiden omaan pääomaan;

3) arvopapereita, jotka lakisääteinen tai muu yleishyödyllinen tai voittoa tavoittelematon valtion tunnustama yhteisö laskee liikkeeseen saadakseen varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi;

4) muita kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, jotka luottolaitos laskee liikkeeseen jatkuvasti tai toistuvasti ja jotka eivät ole vakautettuja eivätkä muunnettavissa tai vaihdettavissa taikka tuota oikeutta merkitä tahi ostaa muunlaisia arvopapereita tai oikeutta saada arvopaperin tai muun varallisuuden arvonkehityksen perusteella määräytyvää suoritusta eivätkä ole johdannaisiin kytkettyjä ja jotka ovat osoituksena talletusten vastaanottamisesta ja kuuluvat talletusten vakuusjärjestelmistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/19/EY mukaisen talletusten vakuusjärjestelmän piiriin; tai

5) alle 12 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskustaan erääntyviä velkasitoumuksia.

Esitteen julkistamisvelvollisuutta ei myöskään ole, jos arvopapereita tarjotaan:

1) yksinomaan kokeneille sijoittajille;

2) Suomessa alle 100 sijoittajalle, jotka eivät ole arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 5 momentissa tarkoitettuja kokeneita sijoittajia;

3) hankittavaksi vähintään 50 000 euron arvosta sijoittajaa kohti tarjouksen osalta tai vähintään nimellis- taikka vasta-arvoltaan vähintään 50 000 euron suuruisina osuuksina; tai

4) yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 100 000 euron suuruinen määrä laskettuna 12 kuukauden ajanjaksolta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa esite on kuitenkin julkistettava, jos arvopaperien jakaminen lopullisille sijoittajille ei täytä momentissa säädetyn poikkeuksen edellytyksiä.

8 §
Esitteen julkistamisvelvollisuudesta myönnettävät poikkeukset arvopaperien tarjoamisessa

Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myöntää osittain tai kokonaan poikkeuksen arvopaperin tarjoamiseen liittyvästä esitteen julkistamisvelvollisuudesta, jos:

1) osakkeita tai osuuksia tarjotaan korvauksena jo liikkeeseen lasketuista samanlajisista osakkeista tai osuuksista ja edellyttäen, että tällaisten uusien osakkeiden tai osuuksien liikkeeseenlasku ei merkitse osake- taikka osuus-, lisäosuus tai sijoitusosuuspääoman korottamista;

2) arvopapereita tarjotaan yritysoston yhteydessä vaihtotarjouksena ja tarjouksen tekijä on arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjouksen, 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouksen tai muun perusteen vuoksi velvollinen julkistamaan esitteessä esitettäviä tietoja vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan ja jos asiakirja on julkistettu;

3) arvopapereita tarjotaan vastikkeena osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa tarkoitetun sulautumisen tai jakautumisen taikka yhteisömuodon muutoksen yhteydessä ja vastikkeen tarjoaja on julkistanut esitteessä esitettäviä tietoja vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan;

4) tarjottavat osakkeet tai osuudet annetaan liikkeeseenlaskijan osakkeen- tai osuudenomistajille vastikkeetta osakeyhtiölaissa (734/1978) tarkoitetussa rahastoannissa tai osuuskuntalaissa (1488/2001) tarkoitetussa rahastokorotuksessa taikka rahana maksettavan osingon tai koron sijaan ne tuottaneiden osakkeiden tai osuuksien kanssa samanlajisina osakkeina tai osuuksina edellyttäen, että tarjoaja julkistaa asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien osakkeiden tai osuuksien lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista;

5) julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseen laskenut työnantajayritys tai siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa arvopapereita työnantajayrityksen nykyisille tai entisille johtajille tai työntekijöille edellyttäen, että tarjouksen tekijä julkistaa asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien arvopaperien lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista; tai

6) arvopapereita tarjotaan yleisesti hyödyllisen, pääasiassa muun kuin voittoa tavoittelevan toiminnan rahoittamiseksi.

9 §
Esitteen julkistamisvelvollisuudesta myönnettävät poikkeukset arvopaperien hakemisessa julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Rahoitustarkastus voi hakemuksesta myöntää osittain tai kokonaan poikkeuksen velvollisuudesta julkistaa esite, jos arvopaperit, joiden ottamista julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteeksi haetaan, ovat:

1) osakkeita tai osuuksia, joiden 12 kuukauden ajanjaksolta yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin yksi kymmenesosa samanlajisten ja saman kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden tai osuuksien lukumäärästä;

2) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan vastikkeena jo saman kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden tai osuuksien tilalle edellyttäen, että tällaisten uusien osakkeiden tai osuuksien liikkeeseenlasku ei merkitse yhtiön osakepääoman taikka osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspääoman korottamista;

3) arvopapereita, joita on tarjottu yritysoston yhteydessä vaihtotarjouksena ja tarjouksen tekijä on arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetun julkisen ostotarjouksen, luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunastustarjouksen tai muun perusteen vuoksi ollut velvollinen julkistamaan esitteessä esitettäviä tietoja vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan ja jos asiakirja on julkistettu;

4) arvopapereita, joita tarjotaan vastikkeena osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa tarkoitetun sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä ja vastikkeen tarjoaja on julkistanut esitteessä esitettäviä tietoja vastaavat tiedot sisältävän asiakirjan;

5) osakkeita tai osuuksia, jotka luovutetaan liikkeeseenlaskijan saman kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden tai osuuksien omistajille vastikkeetta osakeyhtiölaissa tarkoitetussa rahastoannissa tai osuuskuntalaissa tarkoitetussa rahastokorotuksessa taikka rahana maksettavan osingon tai koron sijaan ne tuottaneiden osakkeiden tai osuuksien kanssa samanlajisina osakkeina tai osuuksina edellyttäen, että tarjoaja julkistaa asiakirjan, joka sisältää tiedot kaupankäynnin kohteeksi haettavien osakkeiden tai osuuksien lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista;

6) arvopapereita, joita työnantajayritys tai siihen sidoksissa oleva yritys tarjoaa työnantajayrityksen nykyisille tai entisille johtajille tai työntekijöille, jos yrityksen arvopapereita on jo otettu saman kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi edellyttäen, että tarjouksen tekijä julkistaa asiakirjan, joka sisältää tiedot tarjottavien arvopaperien lukumäärästä ja lajista sekä tarjouksen perusteluista ja ehdoista;

7) osakkeita tai osuuksia, jotka saadaan vaihdettaessa vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksiin tai optiotodistuksiin liittyvien oikeuksien nojalla taikka muun arvopaperin oikeuttamana, jos niiden kanssa samanlajisia osakkeita tai osuuksia on jo otettu saman kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi; tai

8) arvopapereita, jotka on otettu toisen kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämän kaupankäynnin kohteeksi edellyttäen, että:

a) arvopaperit tai niiden kanssa samanlajiset arvopaperit ovat olleet yli 18 kuukautta mainitun kaupankäynnin kohteena;

b) arvopapereista on julkistettu arvopaperimarkkinalaissa ja arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (esitedirektiivi) nojalla Euroopan yhteisöjen komission antamassa asetuksessa tarkoitettu esite tai ennen lain voimaantuloa arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/34/EY tarkoitettu listalleottoesite tai sitä koskeneiden vaatimusten mukaan tehty tarjousesite;

c) arvopaperien kyseisen kaupankäynnin kohteena olon edellytyksenä olevaa arvopaperin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta on noudatettu; ja

d) se, joka hakee arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi, julkistaa esitedirektiivin nojalla Euroopan yhteisöjen komission antamissa säädöksissä tarkoitetun tiivistelmän ja tiedon siitä, missä arvopaperin liikkeeseenlaskijasta ja kyseisestä arvopaperista viimeksi julkistettu esite ja arvopaperin liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla julkaisemat taloudelliset tiedot ovat saatavissa.

10 §
Poikkeukset esitteen sisällöstä

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä päättää, ettei jotakin tässä asetuksessa tarkoitettua tietoa ole otettava esitteeseen. Tällainen erityinen syy on ainakin se, että tieto on merkitykseltään vähäinen eikä se ole omiaan olennaisesti vaikuttamaan liikkeeseenlaskijan varojen, vastuiden, taloudellisen aseman, tuloksen tai tulevaisuudennäkymien arviointiin. Erityinen syy on myös se, että tiedon ilmaiseminen olisi vastoin yleistä etua tai aiheuttaisi vakavaa haittaa liikkeeseenlaskijalle. Viimeksi mainitussa tapauksessa julkistamatta jättämisen edellytyksenä on kuitenkin, että se ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan arvopaperien arvoon ratkaisevasti vaikuttavista tosiseikoista ja olosuhteista.

Rahoitustarkastus voi päättää, että joidenkin esitteessä annettavaksi edellytettyjen tietojen sijaan esitteessä voidaan esittää niitä vastaavat tiedot, jos esitteessä annettavaksi edellytetyt tiedot osoittautuvat epätarkoituksenmukaisiksi ottaen huomioon liikkeeseenlaskijan toimialan, sen oikeudellisen muodon tai esitteessä tarkoitetut arvopaperit.

11 §
Tietojen esittäminen viittauksin

Esitteessä annettavia tietoja voi sisällyttää esitteeseen viittaamalla aiemmin julkistettuun tai esitteen kanssa samanaikaisesti julkistettavaan asiakirjaan edellyttäen, että tällainen asiakirja on Rahoitustarkastuksen aiemmin hyväksymä tai se on toimitettu Rahoitustarkastukselle esitteen hyväksymistä koskevan hakemuksen yhteydessä.

Tietoihin viitattaessa esitteeseen on sisällytettävä luettelo niistä tiedoista, jotka on sisällytetty esitteeseen viittauksin, ja viitatuista asiakirjoista. Viitattujen tietojen on oltava uusimpia liikkeeseenlaskijan käytettävissä olevia tietoja viitatusta asiasta. Viitattujen asiakirjojen on oltava laadittuja samalla kielellä kuin esite.

Esitteen tiivistelmässä ei saa esittää tietoja vain niihin viittaamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa laadittuun esitteeseen sovelletaan edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) 25 päivänä maaliskuuta 1999 annettu valtiovarainministeriön päätös Euroopan talousalueella hyväksyttyjen listalleotto- ja tarjousesitteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (389/1999);

2) 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettu valtiovarainministeriön asetus listalleottoesitteestä (539/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; ja

3) 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettu valtiovarainministeriön asetus tarjousesitteestä (540/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2005

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Vanhempi hallitussihteeri
Irmeli Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.